Grau d'Odontologia

300 crèdits - Escola Universitària d’Odontologia ADEMA

Perfil d'ingrés

Per a l'ingrés en la titulació es considera adequat un perfil personal que inclogui una ment ordenada i orientada a activitats que poden desenvolupar-se en llargs períodes de temps, especial sensibilitat per a la comprensió dels pacients, valors relacionats amb la responsabilitat, el compromís, la tolerància i l'ètica i especial consciència que l'odontologia és una professió que exigeix estudi i actualització permanent.

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'especifiquen a continuació una relació de capacitats, habilitats i actituds que configuren un perfil d'ingrés idoni de l'alumnat:

Instrumentals

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en les llengües oficials
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua anglesa
 • Capacitat d'utilització d'eines informàtiques
 • Capacitat de gestió de la informació
 • Capacitat psicomotriu precisa en la coordinació manual
 • Capacitat mental per a l'orientació i la representació espacial
 • Capacitat d'abstracció i de relació
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Capacitat de resolució de problemes
 • Capacitat de presa de decisions

Personals

 • Vocació de servei en activitats sanitàries
 • Interès general previ per les ciències de la salut
 • Especial sensibilitat per la higiene
 • Capacitat per al treball en equips específics o multidisciplinaris i/o internacionals
 • Capacitat per treballar sota pressió i complir terminis i objectius
 • Capacitat de raonament crític i flexible
 • Capacitat de compromís ètic
 • Capacitat i facilitat per a les relacions i la comunicació interpersonal
 • Mentalitat oberta als avenços tecnològics i noves tècniques
 • Capacitat per reconèixer i acceptar la diversitat cultural

Sistèmiques

 • Capacitat inquisitiva i propositiva davant reptes i contingències
 • Capacitat creativa
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor
 • Capacitat d'aprenentatge autònom
 • Capacitat d'adaptació a noves situacions
 • Capacitat de motivació per la qualitat

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 30

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències de la Salut  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Química 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Odontologia

CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
29809 - Fisiologia Humana 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
29810 - Materials Odontològics, Equipament, Instrumentació i Ergonomia I 6
29811 - Odontologia Preventiva i Comunitària Bàsica 6
29825 - Informàtica i Planificació del Consultori Odontològic 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
29800 - Anatomia Humana 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Assignatura Crèdits
29819 - Pròtesi Estomatològica I 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic