Escoltar

Grau d'Odontologia

300 crèdits - Escola Universitària d’Odontologia ADEMA

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau d'Odontologia és formar el millors professionals amb els coneixements generals de caire científic/tecnològic i amb les nocions teòriques i pràctiques bàsiques de la part meés relacionada amb l'Odontologia i la Salut Bucodental.

Què hi aprendràs?

Aquest grau està dissenyat per proporcionar als estudiants tots els coneixements teoòrics i pràctics necessaris per exercir la professió regulada de dentista per millorar la salut bucodental de les persones de caràcter individual i col·lectiu, inclòs els principis ètics i les responsabilitats legals.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • Com dentista per compta pròpia, a la seva clínica dental, essent un treballador adscrit al règim especial de treballadors autònoms.
  • Dentista per compta aliena. En Aquesta modalitat, a la vegada, es poden presentar diverses possibilitats:
    1. Treballador oferint serveis odontològics per: altres professionals i empreses prestatàries d'aquests tipus de serveis.
    2. Treballar en els serveis sanitaris públics (centres de salut, hospitals) com a professional sanitari odontològic.
    3. Treballar en altres països de la Unió Europea en els que existeix una important demanda de dentistes espanyols.
  • Treballar com a docent
  • Treballar com a investigador.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .