Escoltar

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

240 crèdits - Escola Universitària ADEMA

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del Grau de Nutrició Humana i Dietètica és oferir a l'estudiant els coneixements necessaris i pràctiques adequades perquè adquireixi les competències i les capacitacions pròpies de la professió de Dietista Nutricionista, i que estigui preparat per al desenvolupament de l'exercici professional en els diferents àmbits, en activitats orientades a la cura i millora de la nutrició i alimentació de la persona o grups de persones, d'acord amb els principis bàsics de la prevenció i salut pública.

Què hi aprendràs?

El Pla d'Estudis del Grau de Nutrició Humana i Dietètica està dissenyat per dotar l'estudiant de les competències pròpies de la professió de Dietista Nutricionista, d'acord amb la legislació vigent Ordre CIN/730/2009, de 18 de març.
Aquestes competències s’emmarquen en els blocs fonamentals següents:

 1. Valors professionals, actituds i comportaments.
 2. Habilitats de comunicació i de maneig de la informació.
 3. Conèixer i aplicar les ciències dels aliments.
 4. Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut.
 5. Conèixer els fonaments de la salut pública i nutrició comunitària.
 6. Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica.
 7. Adquirir capacitat per gestionar la qualitat i restauració col·lectiva.
 8. Desenvolupar capacitat d'anàlisi crítica i recerca.

 

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El graduat/a en Nutrició Humana i Dietètica estarà habilitat per a l'exercici de la professió de Dietista Nutricionista en l'àmbit clínic i residencial, l'àmbit comunitari o de salut pública, la restauració col·lectiva, la indústria alimentària, la indústria assessora/màrqueting, i la docència i recerca. Aquesta titulació atorga a l'estudiant les atribucions professionals regulades per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. Segons el que descriu el Llibre blanc per a la titulació de Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació) sobre els estudis d'inserció laboral, l'activitat laboral dels Dietistes Nutricionistes està centrada principalment en:

 • Educació alimentària-nutricional.
 • Nutrició clínica.
 • Docència i formació.
 • Esport, estètica i salut.
 • Restauració col·lectiva social/comercial.
 • Recerca, desenvolupament i innovació.
 • Comercialització, comunicació i màrqueting.
 • Producció.
 • Assistència primària.
 • Gestió i control de qualitat de processos i productes.
 • Seguretat alimentària.
 • Salut pública/comunitària.
 • Assessoria legal, científica i tècnica.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial