Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 1.891 1.650 1.207
Nou ingrés 59 62 60
Nou ingrés SIIU 49 49 51
Matriculats 60 116 183
Titulats 0 0 0
Places 60 60 60

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 94% 95% 92%
Taxa de rendiment 90% 93% 89%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Medicina

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) 15/07/2020
Verificació Memòria segona modificació 09/03/2020
Verificació Informe segona modificació 09/03/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació Memòria primera modificació 26/09/2018
Verificació Informe primera modificació 26/09/2018
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 16/04/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 26/10/2016
Verificació Memòria del títol oficial 30/05/2016
Verificació Informe final de verificació 30/05/2016