Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Perfil d'ingrés

Es recomana que l’estudiant que vulgui cursar aquest grau tingui:

  • Vocació de servei i solidaritat amb els altres.
  • Aptitud de treball en equip i lideratge.
  • Coneixements suficients de ciències bàsiques: Biologia, Física, Química, Matemàtiques.
  • Capacitat de lectura comprensiva en els idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma (català i castellà) i coneixements bàsics d’anglès.
  • Disciplina i capacitat de treball i d’estudi constant.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 60

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMED

3r vocal
Vivancos Tarré, Eduardo
4t vocal
Budau, David

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Medicina
CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Assignatura Crèdits
23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I 6
23007 - Fisiologia General 3
23008 - Histologia General 3
23014 - Histologia: Aparells i Sistemes 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
23009 - Documentació i Recursos Informàtics 3
23010 - Gestió Clínica 3
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
23007 - Fisiologia General 3
Total 3
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
23001 - Física Mèdica 6
23023 - Diagnòstic per Imatge 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I 6
23007 - Fisiologia General 3
23019 - Microbiologia 6
23031 - Bioquímica Clínica 3
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic