Escoltar

Preus per crèdits dels estudis de grau

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Descomptes o exempcions de matrícula

Per justificar les condicions personals

Condicions per a gaudir de l'exempció o bonificació a l'import de la matrícula i documentació que s'ha de presentar:

 • Sol·licitant de beca
  • La sol·licitud de la beca es fa mitjançant la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació. No obstant això, no és necessari presentar documentació que acrediti ser sol·licitant de beca per formalitzar la matrícula.
 • Premi en olimpíades o similars
  • No és necessari presentar documentació addicional.
  • Només s’aplica al primer curs.
 • Premi d'exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la UIB
  • No és necessari presentar documentació addicional.
  • Només s’aplica al primer curs.
 • Matrícula d'honor o premi extraordinari al Batxillerat o als CFGS
  • Només en el cas d'estudiants d'altres comunitats, certificat que acrediti la qualificació de la matrícula d’honor o el premi extraordinari.
  • Només s'aplica al primer curs.
 • Matrícules d'honor d'assignatures cursades a la UIB
  • No és necessari presentar documentació addicional.
  • S'aplica a la primera matrícula posterior i pel mateix nombre de crèdits.
 • Famílies nombroses (general o especial)
  • Original i fotocòpia del títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Famílies monoparentals (general o especial)
  • Llibre de família en el qual consti un sol progenitor
  • Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat
  • Altre document acreditatiu reconegut
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Original i fotocòpia de la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Original i fotocòpia de la sentència condemnatòria, l’ordre de protecció al vostre favor o, excepcionalment, l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que sou víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció. També podeu presentar una certificació dels serveis socials de l’administració pública competent que indiqui la situació.
  • En el cas dels fills, s'hi ha d'adjuntar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
 • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat actualitzat expedit per l’organisme competent actualitzat.

 

 

suport