Certificat de delictes de naturalesa sexual

Els alumnes que es matriculen a determinades pràctiques externes se'ls requerirà el certificat de delictes de naturalesa sexual.

Què és el certificat de delictes de naturalesa sexual?

D’acord amb el que determina la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, s’estableix l'obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Aquest certificat permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Més informació sobre el certificat.

Com sol·licitar-lo?

Els estudiants amb nacionalitat espanyola han de fer la sol·licitud d'aquest certificat en línia a la pàgina del Ministeri de Justícia.

Els estudiants estrangers han de sol·licitar el certificat al país d'origen. En cas que l'estudiant tingui doble nacionalitat, ha de presentar el certificat expedit a cada país.

On s'ha de lliurar?

El certificat de delictes de naturalesa sexual s'ha d'enviar per correu electrònic als serveis administratius dels estudis que cursau: