Matrícula per continuar estudis 2018-19

La matrícula és el procés pel qual els estudiants contracten els serveis acadèmics i administratius de què disposaran durant l'any acadèmic.

La matrícula es fa en línia mitjançant UIBdigital>Formació>Estudis universitaris>Matrícula. El programa d'automatrícula està pensat perquè es pugui formalitzar des de qualsevol lloc. Recomanam que abans d'iniciar el procés, llegiu detingudament tota la informació que trobareu en aquesta pàgina i que us aneu fixant en els avisos que us aniran sortint durant el procés de matrícula.

Avís: És important que valideu la vostra adreça de correu electrònic a UIBdigital > Preferències > Dades personals > Dades de contacte. D'aquesta manera, us podem enviar notificacions amb informació sobre modificacions de tutoria, terminis de pagament, informació d'interès personal. A més, també us permet recuperar les credencials d'UIBdigital.

Les principals passes de la matrícula són:

1. Tutoria de matrícula

Tutoria

La tutoria de matrícula té com a objectiu orientar i informar l'alumnat en aspectes acadèmics.

Aquesta tutoria és opcional a la majoria d'estudis. Si en els vostres estudis és obligatòria, no podreu formalitzar la matrícula fins que l'hàgiu realitzada. 

Per tant, si heu de realitzar la tutoria, primer de tot heu de fer la reserva. La reserva es fa a UIBdigital>Formació>Matrícula>Tutoria. Primer de tot us farà validar les vostres dades de contacte. Després reservareu el dia i l'hora i, finalment, confirmareu la tutoria.


pantalla tutoria

segona pantalla tutoria

 

2. Matrícula

Condicions de matrícula

A l'inici del procés de matrícula hi ha unes condicions generals i específiques que s'han d'acceptar per poder continuar el procés. Llegiu-les abans d'acceptar-les perquè us aporten informació que pot influir en aspectes econòmics o d'alguns requisits per matricular-vos.

Les condicions generals fan referència a:

 • L'estructuració dels plans d'estudis i el nombre mínim de crèdits als quals us heu de matricular en funció de si sou alumne a temps complet o a temps parcial
 • Modificacions de matrícula
 • Compromís que assumiu amb la matrícula

Les condicions específiques fan referència concreta a les condicions establertes pel centre o de l'estudi en concret. Normalment tenen relació amb qüestions de grups d'assignatures, horaris, etc., o recomanacions que es fan als alumnes d'aquests estudis en concret. 

Condicions de l'alumne

En aquest apartat heu de marcar les condicions de l'alumne que poden influir en els aspectes econòmics o de requisits. Segons les condicions que marqueu, haureu de presentar la corresponent documentació acreditativa.

Les condicions són:

 • Condicions de l'alumne
  • Sense cap condició especial de matrícula
  • Sol·licitant de beca
  • Víctima d'acte terrorista o de violència de gènere
  • Jove tutelat
 • Tipus de família
  • No ser membre de família nombrosa
  • Família nombrosa general
  • Família nombrosa especial
 • Condicions especials
  • Grau de discapacitat del 33% o superior
  • Esportista d'alt nivell

Matrícula d'assignatures

En aquest apartat, haureu de triar les assignatures a les quals us matriculau. Recordau que un curs complet de grau són 60 crèdits (excepte a les dobles titulacions).

Per als alumnes de continuació no hi ha un mínim de crèdits de matrícula. Així i tot, convé tenir en compte la normativa de permanència pel que fa a la matrícula i els criteris de permanència (mínim de crèdits que heu de superar per continuar els estudis) segons el vostre centre.

S'ha de tenir en compte que la matrícula d'assignatures optatives dependrà de la configuració de cada pla d'estudis.

 

assignaturesQuan afegiu una assignatura, haureu d'elegir a quin horari us matriculau. Per no tenir coincidències d'horaris, recomanam que us matriculeu dels grups mitjans i petits que s’han programat conjuntament perquè l’horari sigui compatible.

horariQuan heu afegit una assignatura, més endavant la podríeu modificar o eliminar (si no heu finalitzat l'automatrícula) clicant a l'opció corresponent.

modificacio

Cronograma

Una vegada heu afegit les assignatures, us apareixerà una pantalla perquè pugueu comprovar si hi ha coincidències d'horaris. En cas que n'hi hagi, els dies us apareixeran en vermell. Si anau directament al dia, podeu comprovar on hi ha conflicte. Per modificar la matrícula i canviar el grup o l'assignatura, tornau a la pantalla "Assignatures".

Quan hàgiu finalitzat tot el procés de matrícula, a la pantalla UIBdigital>Estudis universitaris>Horaris us apareixerà el vostre horari.

cronograma

Resum

En el resum us apareixen les assignatures a les quals us matriculau i el desglossament econòmic.

resum

Pagament

Per acabar de formalitzar la matrícula, heu de triar la forma de pagament: amb targeta, domiciliat o en efectiu al banc.

pagament

Si triau el pagament en un termini, es genera un únic rebut amb l'import total de la matrícula i amb una data de venciment de 15 dies. Es pot pagar en efectiu al banc, amb targeta o domiciliat.

Per fer el pagament fraccionat és obligatori incloure les dades bancàries. Si el pagament és fraccionat, heu de tenir en compte:

 1. Nombre de terminis de pagament:
  • Els alumnes que es matriculin fins al 30 de setembre poden fraccionar el pagament en dos o tres terminis.
  • Els alumnes que es matriculin entre l’1 i el 31 d’octubre poden fraccionar el pagament en dos terminis.
  • Els alumnes que es matriculin a partir de l’1 de novembre no poden fraccionar el pagament.
 2. Dates de pagament:
  • Els pagaments fraccionats es cobraran entre els dies 1 i 5 dels mesos d’agost, octubre, novembre i desembre, segons escaigui.
  • El primer pagament sempre es cobrarà el mes posterior més proper a la data de matrícula.
  • El segon pagament, en el cas de fraccionament en tres terminis, es cobrarà el mes de novembre.
  • El darrer pagament es cobrarà el mes de desembre.
Els preus pels serveis administratius sempre s’han d’abonar totalment en el primer pagament. Els preus pels serveis acadèmics s’han d’abonar d’acord amb el fraccionament següent:
 1. En el cas de pagaments fraccionats en dos terminis, en cada termini s’ha d’abonar el 50 % del preu pels serveis acadèmics.
 2. En el cas de pagaments fraccionats en tres terminis, en el primer termini s’ha d’abonar el 35 % del preu pels serveis acadèmics; en el segon, el 30 %, i en el tercer, el 35 % restant.

En el cas de triar domiciliat, haureu de presentar el document SEPA als serveis administratius corresponents abans del 28 de setembre.

Per canviar la forma de pagament:

 • dins termini de matrícula: heu d'anar a automatrícula i canviar com voleu fer el pagament. Si ja heu pagat, no és possible fer el canvi.
 • fora de termini de matrícula: a l'estat de la matrícula es pot canviar d'efectiu a targeta i de domiciliat a targeta.

En aquest mateix apartat, haureu de marcar si autoritzau la UIB a cedir les vostres dades i també les condicions de matrícula.

Si no féu efectiu el rebut abans de la data de venciment, se us aplicarà un recàrrec d'un 5% i se us generà un nou rebut per anar a pagar.

Finalització de la matrícula

En finalitzar la matrícula us sortirà una pantalla en què se us comunica que el procés de matrícula ha finalitzat correctament. Hi trobareu el rebut de la matrícula per si el voleu imprimir.  

 finalitzacio

Estat de la matrícula i modificacions posteriors

Estat de la matrícula

En qualsevol moment, en haver finalitzat la matrícula podeu anar a l'Estat de la matrícula per imprimir el resguard de matrícula o modificar la forma de pagament (efectiu o targeta) si heu escollit l'opció de domiciliat.

estat de la matrícula

Modificar la matrícula

Una vegada formalitzada la matrícula, podreu canviar i afegir assignatures fins al desè dia natural posterior a l'inici de les classes, però no podreu reduir el nombre de crèdits de què us hàgiu matriculat prèviament. Les modificacions es fan a Automatrícula.

 

3. Documentació i fotografia

Documentació

Documentació que s'ha d'aportar segons les condicions indicades a la matrícula:

Certificat de delictes sexuals

 • Per a la realització de pràctiques a determinats estudis que impliquin el contacte amb menors: certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.

Discapacitats amb un grau igual o superior al 33%

 • Resolució o Certificat del Centre Base de la Direcció General de serveis socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears o, en el seu defecte, certificat emès per l’òrgan competent.
 • Informe de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears.

Document SEPA

 • Si heu domiciliat el pagament, heu de presentar el document SEPA signat als serveis administratius dels vostres estudis.

Esportista d’alt nivell o rendiment

 • Certificat del Consell Superior d’Esports o de l’organisme competent de la Comunitat Autònoma o, en el seu defecte, referència a la publicació en el butlletí oficial estatal o de la comunitat autònoma corresponent.

Família nombrosa, general o especial

 • Original i còpia del carnet de família nombrosa vigent.

Joves tutelats i ex-tutelats en vies d’emancipació

 • Certificat acreditatiu de la Conselleria d’Afers Socials i Cooperació.

Matrícula d’Honor o Premi extraordinari de Batxillerat o CFGS

 • No cal presentar cap documentació, excepte en el cas que la menció hagi estat obtinguda en una altra comunitat autònoma, en que s’ha d’aportar certificat acreditatiu del centre.

Matrícules d’honor d‘assignatures cursades a la UIB

 • No cal presentar cap documentació (en el cas que a l’any següent el beneficiari hagués sol·licitat beca, l’exempció equivalent s’aplicarà a la primera matrícula universitària en que no es sol·liciti beca).

Premi Consell Social d’exempció de matrícula

 • No cal presentar cap documentació.

Premi Olimpíades o similars

 • No cal aportar cap documentació.

Prova d’accés

 • Els qui tinguin la prova d'accés superada a una altra comunitat o hagin iniciat estudis universitaris a una altra universitat, hauran de presentar el justificant de pagament del trasllat d'expedient.

Sol·licitants de beca

 • Només s’ha de presentar la documentació quan convergeixi alguna de les situacions especificades en el resguard de la sol·licitud de beca o s’hagi de justificar qualque situació específica que no quedi reflectida a la sol·licitud de beca. Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Unitat de Beques, ubicada al Servei d’Alumnes, a l’edifici Son Lledó del campus.

Víctimes d’actes terroristes

 • Original i còpia de la resolució administrativa. En cas de cònjuge i fills s’ha d’adjuntar el Llibre de Família.

Víctimes de violència de gènere

 • Sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere, ordre de protecció, resolució judicial que acordi mesura cautelar a favor de la víctima o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandat és víctima de violència de gènere.
 • Així mateix es pot acreditar mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l’Administració Pública competent; o qualsevol altre títol previst a les disposicions normatives sectorials.
 • En cas de fills s’ha d’adjuntar el Llibre de Família.

Termini i lloc de presentació

La documentació que acredita les condicions marcades en el procés de matrícula s'ha de lliurar, obligatòriament, als serveis administratius dels estudis.

La data màxima per presentar documentació serà el dia 28 de setembre de 2018.

Fotografia

Us heu de fer una fotografia als serveis administratius o als punts d'ajuda perquè consti al vostre expedient acadèmic i es vegi a la vostra fitxa d'UIBdigital i a la targeta universitària.

 

4. Targeta

Targeta

La targeta de la UIB és un document que acredita que sou membre de la comunitat universitària.

Quan us hàgiu fet la fotografia, podreu sol·licitar-la a UIBdigital>Gestions i serveis>Serveis>Targeta UIB.