Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 31 28 33 43 19 34 22 42 44
Alumnes matriculats 31 48 66 85 87 87 76 92 106
Alumnes titulats - - - - 3 6 13 11 5

 

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Maria Santos Fernández

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Treballs de Fi de Grau

 • Técnicas de procesamiento de imágenes en el estudio del efecto de sustancias angiogénicas y anti-angiogénicas en imágenes in-vivo de la membrana corioalantoica de embriones de pollo
 • La Teoria de Punt Fix i les seves Aplicacions a la Teoria d'Equilibri
 • Characterization of some families of fuzzy implication functions
 • Raonament i demostració com a procés matemàtic a l'ensenyament secundari: propostes d'actuació
 • Didáctica de la geometría plana en secundaria
 • Convex Variational Methods and Optimization Techniques for Image Processing
 • Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones
 • L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques
 • Comparació objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges
 • El Mètode HyperLASSO i Aplicacions
 • Introducció a la Geometria Tropical
 • Introducción al análisis convexo y los problemas variacionales
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística i la probabilitat a l'educació secundària: estat actual i proposta d'activitats
 • Normes triangulars i operacions relacionades: teoria i aplicacions
 • Cadenas de Markov y Sistemas Multi-Robot
 • Descubriendo espirales y hélices en el universo
 • Introducció a les tècniques matemàtiques per a la gestió de carteres d'actius financers
 • Predicció dels resultats electorals als Estats Units emprant regressió
 • Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del análisis en secundaria: Introducción al concepto de optimización
 • Anàlisi de sèries temporals
 • Un acostament a la teoria de dominis i la dualitat de Stone
 • Una introducción a la mecánica celeste
 • Revisión de las librerías criptográficas de curva elíptica actuales
 • Geometria Projectiva
 • Un Curso en Aritmética
 • Introducción a los mercados financieros
 • Una introducció al model input-output de Leontief
 • Representacions lineals de grups finits
 • Una Introducción a la Teoría de Punto Fijo y sus Aplicaciones a la Economía
 • Estimació del relleu en imatges digitals a partir de l'aparellament d'estrutures geomètriques
 • Formulación variacional de problemas de contorno
 • Una introducción a las técnicas matemáticas para la gestión de carteras de bonos
 • Una introducción a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones
 • Introducció a la Combinatòria en Filogenètica
 • Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido impulsivo en imágenes digitales
 • Introducción al Álgebra Homológica
 • Disseny adaptatiu en el cas d'una distribució de Poisson
 • Una aplicació de l'estudi del color en imatges digitals
 • Una aplicació matemàtica en el cas d'una seqüència d'imatges digitals