Escoltar

Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 171 186 165 232 266 247
Nou ingrés 19 32 21 41 44 46
Nou ingrés SIIU 19 30 20 41 44 46
Matriculats 87 87 76 92 106 126
Titulats 3 6 13 11 5 5
Places 45 45 45 45 45 45

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 24% 14% 10%
Taxa d'abandonament 63% 68% 50%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 95% 91% 83% 86% 81% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 70% 74% 77% 68% 66% 64%
Taxa de rendiment 53% 57% 64% 56% 59% 54%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 6 5 6 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Treballs de Fi de Grau

 • Estudi de la màquina Enigma segons la criptografia moderna
 • Modelado estadístico de la velocidad y dirección del viento en Baleares
 • Aprenentatge automàtic jugant a videojocs
 • Arbres k-furcats amb valors extrems de l'índex de Sackin
 • Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades
 • Model neuronal mínim per a la generació de spikes: piecewise linear integrate and fire (PWLIF)
 • Superando los errores de Matemáticas en Secundaria
 • Viabilidad y seguridad para el seguimiento por smartphone de complicaciones postquirúrgicas en cirugía abdominal
 • Characterization of some families of fuzzy implication functions
 • Convex Variational Methods and Optimization Techniques for Image Processing
 • Didáctica de la geometría plana en secundaria
 • La Teoria de Punt Fix i les seves Aplicacions a la Teoria d'Equilibri
 • Raonament i demostració com a procés matemàtic a l'ensenyament secundari: propostes d'actuació
 • Técnicas de procesamiento de imágenes en el estudio del efecto de sustancias angiogénicas y anti-angiogénicas en imágenes in-vivo de la membrana corioalantoica de embriones de pollo
 • Cadenas de Markov y Sistemas Multi-Robot
 • Comparació objectiva d'algorismes de segmentació d'imatges
 • El Mètode HyperLASSO i Aplicacions
 • Introducció a la Geometria Tropical
 • Introducción al análisis convexo y los problemas variacionales
 • L'art de sumar: Introducció als algoritmes per calcular sumes de sèries hipergeomètriques
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística i la probabilitat a l'educació secundària: estat actual i proposta d'activitats
 • Normes triangulars i operacions relacionades: teoria i aplicacions
 • Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones
 • Anàlisi de sèries temporals
 • Descubriendo espirales y hélices en el universo
 • Estimació del relleu en imatges digitals a partir de l'aparellament d'estructures geomètriques
 • Geometria Projectiva
 • Introducció a les tècniques matemàtiques per a la gestió de carteres d'actius financers
 • Introducción a los mercados financieros
 • Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del análisis en secundaria: Introducción al concepto de optimización
 • Predicció dels resultats electorals als Estats Units emprant regressió
 • Representacions lineals de grups finits
 • Revisión de las librerías criptográficas de curva elíptica actuales
 • Un acostament a la teoria de dominis i la dualitat de Stone
 • Una introducció al model input-output de Leontief
 • Una introducción a la mecánica celeste
 • Una Introducción a la Teoría de Punto Fijo y sus Aplicaciones a la Economía
 • Un Curso en Aritmética
 • Comparación objetiva de filtros de reducción de ruido impulsivo en imágenes digitales
 • Formulación variacional de problemas de contorno
 • Introducció a la Combinatòria en Filogenètica
 • Introducción al Álgebra Homológica
 • Una introducción a las técnicas matemáticas para la gestión de carteras de bonos
 • Una introducción a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones
 • Disseny adaptatiu en el cas d'una distribució de Poisson
 • Una aplicació de l'estudi del color en imatges digitals
 • Una aplicació matemàtica en el cas d'una seqüència d'imatges digitals