Escoltar

Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El grau de Matemàtiques persegueix proporcionar a la societat titulats superiors en Matemàtiques, atesa la dificultat existent per trobar matemàtics que puguin cobrir els llocs de treball d'aquest àmbit.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals un matemàtic és requerit. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en els camps de la docència i la recerca de les matemàtiques com en els de les aplicacions en altres camps.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB també es caracteritzen per la formació en els aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. En aquest sentit es recalca l'existència d'assignatures de modelització i d'informàtica, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics. Aquestes assignatures complementen la formació matemàtica de l'estudiant i li permeten afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Aconseguir que els graduats en Matemàtiques puguin accedir a entorns internacionals de treball fa de la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa una punt clau en la formació dissenyada a la UIB. Es posa esment especial en l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'àmbit de la ciència. Per aquest motiu en el programa formatiu s'inclou una matèria bàsica d'anglès científic, a més de l'oferta de treballs de fi de grau en anglès, així com la possibilitat de formació en programes internacionals.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   138   24   *   12 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0
20303 - Física (Mecànica) Formació bàsica 6,0
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica Formació bàsica 6,0
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0
20306 - Informàtica II (Computació) Formació bàsica 6,0
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) Formació bàsica 6,0
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica Formació bàsica 6,0
20309 - Introducció a la Geometria Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable Obligatòria 6,0
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0
20313 - Topologia Obligatòria 6,0
20314 - Introducció a la Modelització Obligatòria 6,0
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0
20319 - Anglès Formació bàsica 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20320 - Probabilitats II Obligatòria 6,0
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0
20323 - Algorismes Discrets Obligatòria 6,0
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0
20325 - Models Matemàtics I Obligatòria 6,0
20326 - Inferència Estadística Obligatòria 6,0
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20330 - Models Matemàtics II Obligatòria 6,0
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0
20333 - Història de les Matemàtiques Obligatòria 6,0
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20102 - Química Optativa 6,0
20103 - Biologia Optativa 6,0
20106 - Geologia Optativa 6,0
20111 - Genètica Optativa 6,0
20335 - Teoria de Jocs Optativa 6,0
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres Optativa 6,0
20337 - Simulació Optativa 6,0
20338 - Teoria de Control Optativa 6,0
20339 - Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals Optativa 6,0
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials Optativa 6,0
20341 - Mètodes Geomètrics Optativa 6,0
20342 - Didàctica de les Matemàtiques Optativa 6,0
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades Optativa 6,0
21703 - Sistemes Digitals Optativa 6,0
21708 - Sistemes Operatius Optativa 6,0
21714 - Informàtica Gràfica Optativa 6,0
21721 - Llenguatges de Programació Optativa 6,0
21722 - Intel·ligència Artificial Optativa 6,0
21729 - Sistemes Oberts i Interfícies d'Usuari Optativa 6,0
21752 - Fonaments de Física Optativa 6,0
21756 - Introducció a l'Electrònica Optativa 6,0
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Optativa 6,0
21770 - Transmissió de Dades Optativa 6,0
21775 - Pràctiques Externes de Matemàtiques Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per a aquest pla d'estudis