Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.

Perfil d'ingrés

El doble grau de Matemàtiques i Telemàtica està indicat per als estudiants que hagin triat al batxillerat la matèria Matemàtiques II i que desenvolupin les capacitats següents:

 1. Anàlisi i reflexió
 2. Raonament abstracte i resolució de problemes
 3. Comunicació verbal i escrita
 4. Capacitat de treball en grup
 5. Capacitat d’iniciativa
 6. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 7. Constància

A més a més és important remarcar que, donat que aquest doble grau concentra les capacitats i coneixements de cada un dels graus per separat, es recomanable una notable formació de batxillerat i capacitat de treball individual.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 10

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Enginyeria i Arquitectura  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMT2

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)
Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
 • 20300: Matemàtica Discreta
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20305: Matemàtiques III -Estadística
 • 20307: Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
 • 20308: Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
 • 20319: Anglès
 • 21752: Fonaments de Física
 • 21756: Introducció a l'Electrònica
 • 21760: Empresa
 • 22351: Introducció a la Telemàtica
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20570: Anàlisi Matemàtica I
 • 20571: Àlgebra Lineal I
 • 20572: Fonaments de Matemàtiques
 • 20574: Anàlisi Matemàtica II
 • 20575: Matemàtica Discreta
 • 21752: Fonaments de Física
 • 21756: Introducció a l'Electrònica
 • 21760: Empresa
20309: Introducció a la Geometria
20309: Introducció a la Geometria
20310: Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20577: Anàlisi Matemàtica III
20311: Àlgebra Lineal II
20311: Àlgebra Lineal II
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20313: Topologia
20313: Topologia
20315: Àlgebra Abstracta I
20315: Àlgebra Abstracta I
20316: Mètodes Numèrics I
20316: Mètodes Numèrics I
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20318: Geometria Afí i Mètrica
20318: Geometria Afí i Mètrica
20320: Probabilitats II
20579: Probabilitat
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20322: Geometria Diferencial
20322: Geometria Diferencial
20323: Algorismes Discrets
20580: Algorísmia
20324: Àlgebra Abstracta II
20324: Àlgebra Abstracta II
20326: Inferència Estadística
20581: Estadística
20327: Equacions en Derivades Parcials
20327: Equacions en Derivades Parcials
20328: Funcions de Variable Complexa
20328: Funcions de Variable Complexa
20329: Introducció a l'Optimització
20329: Introducció a l'Optimització
20330: Models Matemàtics II
20582: Anàlisi de Dades
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20332: Mètodes Numèrics II
20332: Mètodes Numèrics II
21048: Electrònica Digital
21048: Electrònica Digital
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21770: Transmissió de Dades
21770: Transmissió de Dades
22353: Computadors i Sistemes Operatius
22353: Computadors i Sistemes Operatius
22354: Programació Avançada
22354: Programació Avançada
22356: Senyals i Sistemes
22356: Senyals i Sistemes
22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22358: Xarxes d'Operadora
22358: Xarxes d'Operadora
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22360: Propagació, Emissors i Receptors
22360: Propagació, Emissors i Receptors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22365: Planificació de Xarxes
22365: Planificació de Xarxes
22366: Gestió de Xarxes
22366: Gestió de Xarxes
22367: Instal·lacions de Telecomunicació I
22367: Instal·lacions de Telecomunicació I
22368: Xarxes Multimèdia
22368: Xarxes Multimèdia
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22371: Projectes
22371: Projectes
22372: Laboratori d'Electrònica
22372: Laboratori d'Electrònica
22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22374: Laboratori d'Informàtica
22374: Laboratori d'Informàtica
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic