Escoltar

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)

360 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

La doble titulació de Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Telemàtica permet assolir totes les capacitats i competències d'ambdós graus. Aquest doble grau proporciona a la societat balear titulats superiors en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica per l'interès que aquest doble perfil professional té des de el punt de vista de la potenciació mútua.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB es caracteritzen per la tendència als aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. L'existència d'assignatures de modelització, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics dóna als estudiants la possibilitat d'adquirir competències típiques d'un matemàtic des de la vesant més aplicada. Això els permet afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Els estudis del grau d'Enginyeria Telemàtica forma als estudiants amb coneixements suficients d'informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l'arquitectura i els sistemes operatius dels sistemes telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

La formació en ambdós graus simultàniament permet als estudiants, gràcies a un sòlid fonament matemàtic teòric, aplicar totes les eines de modelització per analitzar i resoldre problemes de la telecomunicació. Així mateix, gràcies als coneixements telemàtics, la formació matemàtica queda complementada en el vesant més aplicat. Aquest doble grau capacita als futurs graduats per a exercir tasques professionals pròpies d'un matemàtic i d'un enginyer telemàtic des de una nova polivalència interdisciplinar que cada vegada és més demandada per la societat.

Finalment, la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa serà un dels objectius d'aquest grau.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  78   264     -   18 360

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) Formació bàsica 6,0
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica Formació bàsica 6,0
20319 - Anglès Formació bàsica 6,0
21752 - Fonaments de Física Formació bàsica 6,0
21756 - Introducció a l'Electrònica Formació bàsica 6,0
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0
22351 - Introducció a la Telemàtica Obligatòria 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20309 - Introducció a la Geometria Formació bàsica 6,0
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable Obligatòria 6,0
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0
20313 - Topologia Obligatòria 6,0
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formació bàsica 6,0
22354 - Programació Avançada Obligatòria 6,0
22356 - Senyals i Sistemes Formació bàsica 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0
20320 - Probabilitats II Obligatòria 6,0
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0
20323 - Algorismes Discrets Obligatòria 6,0
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0
21048 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatòria 6,0
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Obligatòria 6,0
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Obligatòria 6,0
22360 - Propagació, Emissors i Receptors Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0
20326 - Inferència Estadística Obligatòria 6,0
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0
21770 - Transmissió de Dades Obligatòria 6,0
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatòria 6,0
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatòria 6,0
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatòria 6,0
22365 - Planificació de Xarxes Obligatòria 6,0
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20330 - Models Matemàtics II Obligatòria 6,0
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Obligatòria 6,0
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatòria 6,0
22366 - Gestió de Xarxes Obligatòria 6,0
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I Obligatòria 6,0
22368 - Xarxes Multimèdia Obligatòria 6,0
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques Obligatòria 6,0
22371 - Projectes Obligatòria 6,0
22372 - Laboratori d'Electrònica Obligatòria 6,0
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació Obligatòria 6,0
Assignatures de sisè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22395 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 18,0
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0
22374 - Laboratori d'Informàtica Obligatòria 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per a aquest pla d'estudis