Escoltar

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)

360 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

El doble grau de Matemàtiques i Telemàtica està indicat per als estudiants que hagin triat al batxillerat la matèria Matemàtiques II i que desenvolupin les capacitats següents:

  1. Anàlisi i reflexió
  2. Raonament abstracte i resolució de problemes
  3. Comunicació verbal i escrita
  4. Capacitat de treball en grup
  5. Capacitat d’iniciativa
  6. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  7. Constància

A més a més és important remarcar que, donat que aquest doble grau concentra les capacitats i coneixements de cada un dels graus per separat, es recomanable una notable formació de batxillerat i capacitat de treball individual.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMIT

Atès que es tracta d’una doble titulació, no hi ha una Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRiTC) única, sinó dues: la CRiTC del grau d’Enginyeria Telemàtica i la CRiTC del grau de Matemàtiques. Als apartats corresponents d’aquestes titulacions es poden consultar els membres d’aquestes comissions.

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. La via d'assoliment d'aquest coneixement consisteix en aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic