Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 162 161 143 130 145 147
Nou ingrés SIIU 113 135 110 114 137 134
Matriculats 335 401 428 434 463 472
Titulats 0 11 22 19 36 39

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 14% 13% 11% 13% - -
Taxa d'abandonament - 58% 56% 58% 31% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 96% 92% 85% 87% 77%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 68% 72% 71% 71% 71% 73%
Taxa de rendiment 54% 58% 56% 54% 57% 61%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Durada mitjana - 4 4.5 5.2 5.2 6.2

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antonio Pujol Villegas

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria tercera modificació 01/07/2019
Verificació Informe tercera modificació 01/07/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 20/03/2013
Verificació Informe segona modificació 20/03/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria primera modificació 28/05/2012
Verificació Informe primera modificació 28/05/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Ampliación de la capa de sensorización de la plataforma SMART UIB
 • Análisis de imágenes dermatoscópicas para el apoyo al diagnóstico médico
 • Aplicación Gestor de Actividades para una Unidad de Seguridad en Android "TaskU.S."
 • Aplicación iOS para rehabilitación cervical
 • Aplicació web de visualització, navegació i anàlisi de xarxes metabòliques
 • Desarrollo de una herramienta de authoring: Comix
 • Diseño de una aplicación móvil que traslada la realidad a un juego mediante puntuaciones
 • Diseño e implementación de una aplicación web J2EE para la gestión de juegos deportivos en tiempo real
 • Implementación de un Gestor de Documentos junto a un motor de firma biométrica para dispositivos Android e iOS
 • Introducció a l'anàlisi de dades damunt una SmartPlatform
 • Lengua de signos con Leap Motion
 • Machine Learning Playing Videogames
 • Metodologia àgil per el disseny de jocs
 • Proyecto Escapadas de Logitravel
 • Reconocimiento de caracteres con redes neuronales
 • Redes Neuronales y Algoritmo Genético para jugar a un videojuego
 • Sistema de intercambio de excedente de electricidad basado en Blockchain para comunidades de vecinos
 • Sistema IPTV hospitality
 • Web-App de Inteligencia Ambiental
 • Control domótico escalable i distribuido
 • Explotación del motor Unity para la interconectividad de jugadores
 • HCITeaching: repositorio de intercambio de actividades y ejemplos para HCI
 • Logística de Turisme Sobre SmartPhones
 • Técnicas de Inteligencia Artificial en videojuegos automovilísticos