Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.
Títol
Oficial
Any d'inici
2014-15
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències transversals

 1. Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions.
 2. Capacitat d'anàlisi crítica i de proposta i aplicació de noves solucions.
 3. Capacitat per adquirir de forma autònoma nous coneixements.
 4. Capacitat per a la recerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de la informàtica.
 5. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües.
 6. Capacitat de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i eficàcia en ambient d'exigència basant-se en la creativitat, la qualitat i l'adaptació a noves situacions.
 7. Capacitat per comunicar conceptes propis de la informàtica de manera oral i escrita en diferents àmbits d'actuació.
 8. Capacitat per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 9. Capacitat per desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors socials, ètics, mediambientals i de drets fonamentals, especialment els valors d'igualtat i capacitat.

Competències del mòdul de formació bàsica

 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 2. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 3. Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 4. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 5. Comprensió de l'estructura, l’organització, el funcionament i la interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la programació d’aquests, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 6. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 7. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
 8. Organització i gestió d'empreses.

Competències del mòdul comú a la branca d'Informàtica

 1. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, conformement amb principis ètics i la legislació i normativa vigent.
 2. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i millora contínua, i valorant el seu impacte econòmic i social.
 3. Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
 4. Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
 5. Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 6. Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
 7. Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d'un problema.
 8. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
 9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
 10. Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
 11. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions que s’hi basen.
 12. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que en permetin l’ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i la implementació d'aplicacions que s’hi basen.
 13. Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, el processament i l’accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 14. Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concorrent, distribuïda i de temps real.
 15. Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seva aplicació pràctica.
 16. Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de software.
 17. Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona-computador que garanteixin l'accessibilitat i la usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 18. Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Competències del mòdul de tecnologia específica Enginyeria del Software

 1. Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles per desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques de l'enginyeria del software.
 2. Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les organitzacions mateixes.
 3. Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, els estàndards i les tecnologies disponibles.
 4. Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, els models i les tècniques actuals.
 5. Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscs potencials associats que poguessin presentar-se.
 6. Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Competències del mòdul de tecnologia específica Enginyeria de Computadors

 1. Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
 2. Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el software d'aquests sistemes.
 3. Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar software per a aquestes.
 4. Capacitat per dissenyar i implementar software de sistema i de comunicacions.
 5. Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 6. Capacitat de comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 7. Capacitat d'analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i l’execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 8. Capacitat per dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

Competències del mòdul de tecnologia específica Computació

 1. Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
 2. Capacitat per conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, el disseny i processament de llenguatges.
 3. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que puguin conduir a la seva resolució i recomanar, desenvolupar i implementar aquella que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
 4. Capacitat per conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
 5. Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
 6. Capacitat per conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent les dedicades a extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.

Competències del mòdul de tecnologia específica Sistemes d'Informació

 1. Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 2. Capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 3. Capacitat per participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 4. Capacitat per comprendre els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 5. Capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
 6. Capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

Competències del mòdul de tecnologia específica Tecnologies de la Informació

 1. Capacitat per comprendre l'entorn d'una organització i les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 2. Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dins els paràmetres de cost i qualitat adequats.
 3. Capacitat per emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l’ergonomia i la usabilitat dels sistemes.
 4. Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 5. Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 6. Capacitat per concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
 7. Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

Competència del mòdul Treball de Fi de Grau

 1. Exercici original per realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.