Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF, l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

L'objectiu principal d'aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l'àmbit de la informàtica. Un titulat de grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular maquinari informàtic (hardware) o dissenyar i desenvolupar xarxes d’ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (software) de tota mena, tant locals com per a la www. Tot això, de manera eficient i amb un excel·lent nivell de qualitat. Estarà, a més, preparat per assolir tasques de direcció i gestió de projectes, com també administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també assolirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo). Tot això en el marc de les normatives, el nivell de qualitat, els aspectes legals i l’ètica que ha de presentar en els seus treballs un titulat del grau d'Informàtica.

En aquests estudis s'ofereixen quatre itineraris de vuit assignatures cada un. Per obtenir la titulació de graduat en Enginyeria Informàtica és obligatori que l'alumne cursi totes les assignatures d'un dels itineraris. L'estudiant podrà especialitzar-se i obtenir, segons l'itinerari cursat, una de les mencions següents: Enginyeria de Computadors, Computació, Tecnologies de la Informació o Sistemes d'Informació.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   90   72   -   18 240

Requisits per a la obtenció del títol

  • Per obtenir el títol del Grau d’Enginyeria Informàtica l’alumne haurà d’acreditar els coneixements d’anglès de nivell B2. En cas contrari, l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament l’assignatura optativa 20395 English for Engineering o tres assignatures del grau d’Informàtica impartides en anglès. Si no es compleixen aquests requisits no podrà demanar el títol malgrat hagi superat tots els crèdits dels estudis.
  • Per obtenir el títol del Grau d’Enginyeria Informàtica l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament les 8 assignatures del itinerari/menció del seu itinerari. En cas contrari, no podrà demanar el títol malgrat hagi superat tots els crèdits dels estudis.

Representació gràfica de les assignatures del pla d’estudis

Enllaços al mapa gràfic de les assignatures del pla d’estudis per als itineraris de:

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
21703 - Sistemes Digitals Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
21706 - Estructura de Computadors I Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21707 - Programació II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21709 - Física Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21708 - Sistemes Operatius Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21710 - Teoria de la Computació Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21711 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
21715 - Estructura de Computadors II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21712 - Enginyeria del Software Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21716 - Base de Dades I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21717 - Estructures de Dades Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
21718 - Sistemes Operatius II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21720 - Programació Concurrent Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21722 - Intel·ligència Artificial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21723 - Gestió de Projectes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21721 - Llenguatges de Programació Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica Treball de fi de grau 18,0 Anglès Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
22439 - Ampliació de Robòtica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Optativa 6,0 Català Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21728 - Enginyeria de Requisits Optativa 6,0 Català Segon semestre
21766 - Interficies Gràfiques d'Usuari Optativa 6,0 Català Segon semestre
22413 - Regulació Automàtica Optativa 6,0 Català Segon semestre
22419 - Control per Computador Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22424 - Robòtica Optativa 6,0 Català Segon semestre
22437 - Visió Industrial Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I Optativa 6,0 Català Anual
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica Optativa 6,0
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) Optativa 6,0
20326 - Inferència Estadística Optativa 6,0
21763 - Factors Humans de l'Enginyeria del Software Optativa 6,0
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21765 - Modelització de Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21768 - Màrqueting i TIC Optativa 6,0
21769 - Sistemes d'Informació Aplicats a la Indústria Optativa 6,0
21771 - Sistemes Operatius Distribuïts Optativa 6,0
21772 - Disseny de Sistemes Distribuïts Optativa 6,0
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II Optativa 6,0
22438 - Sistemes de Percepció Optativa 6,0
Assignatures optatives Enginyeria de Computadors
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21735 - Arquitectura de Computadors Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0 Català Primer semestre
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21740 - Administració de Sistemes Informàtics Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21741 - Arquitectures Avançades Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22449 - Sistemes Encastats Optativa 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives Computació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0 Català Primer semestre
21742 - Compiladors I Optativa 6,0 Català Primer semestre
21744 - Laboratori de Projectes de Programació Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21745 - Sistemes Intel·ligents Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21746 - Mineria de Dades Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21714 - Informàtica Gràfica Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21743 - Compiladors II Optativa 6,0 Català Segon semestre
21747 - Algorismes Avançats Optativa 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives Sistemes d'Informació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0 Català Primer semestre
21733 - Gestió Avançada de Projectes Optativa 6,0 Català Primer semestre
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades Optativa 6,0 Català Primer semestre
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0 Català Primer semestre
21730 - Processos i Qualitat de Software Optativa 6,0 Català Segon semestre
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives Tecnologias de la Informació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0 Català Primer semestre
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0 Català Primer semestre
21758 - Xarxes Avançades Optativa 6,0 Català Primer semestre
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21755 - Tecnologia Multimèdia Optativa 6,0 Català Segon semestre
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21761 - Govern de les TIC Optativa 6,0 Castellà Segon semestre

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Enginyeria Informàtica pla 2014 1r curs - Matí (01) cronograma exàmens
Grau d'Enginyeria Informàtica pla 2014 1r curs - Tarda (02) cronograma exàmens
Grau d'Enginyeria Informàtica pla 2014 1r curs - Matí (03) cronograma exàmens