Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 162 161 143 130 145 147
Nou ingrés SIIU 113 135 110 114 137 134
Matriculats 335 401 428 434 463 472
Titulats 0 11 22 19 36 39

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 14% 13% 11% 13% - -
Taxa d'abandonament - 58% 56% 58% 31% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 96% 92% 85% 87% 77%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 68% 72% 71% 71% 71% 73%
Taxa de rendiment 54% 58% 56% 54% 57% 61%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Durada mitjana - 4 4.5 5.2 5.2 6.2

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antonio Pujol Villegas

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Treballs de Fi de Grau

 • Análisis, gestión e implementación de Smyrooms Extranet, el banco de camas del grupo Logitravel
 • Aplicación de la Inteligencia Artificial en el Videojuego
 • Aplicación de traducción de reservas de hoteles vía XML
 • App de rutes per muntanyes de Mallorca
 • Aprendizaje de conducción en entorno virtual
 • Desarrollo del sistema conector turístico ChannelX
 • Desarrollo de un videojuego accesible para mesas tangibles
 • Desarrollo y optimización de una integración hotelera
 • Desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió dels complements retributius del PDI
 • Diseño de un videojuego interactivo con el robot social NAO
 • Gestió i monitorització de l'esforç dedicat pels alumnes a través d'una plataforma web
 • Habitissimo Crawler: Mejoras del sistema de extracción de datos
 • Machine Learning Playing Videogames
 • Plataforma de integración y despliegue continuo
 • Pot una màquina aprendre a jugar a un videojoc?
 • Redes neuronales generativas antagónicas
 • Simulación de APIs en pro de la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de integraciones .Estudio y mejora de un producto de integración turística
 • Sistema de realitat augmentada per a maquetació d'exteriors i planificació urbana
 • Trekksoft Integration: Sistema de Integración de Actividades
 • Utilización de técnicas de Machine learning en un videojuego de carreras
 • WebExtensions para el análisis de la seguridad en conexiones web
 • Agilización y securización del proceso de almacenaje de expedientes académicos (SET) mediante BlockChain y Smart contracts
 • Agregador de tarifas de hoteles
 • App de xarxa social - Santoral a FB
 • Automatización de las pruebas funcionales para la páginas web de Avoris
 • Blockchain dins IoT
 • Classificació de plantes mitjançant tècniques de visió per computador i intel·ligència artificial
 • comparteixUIB
 • Construcció d'un compilador per a un llenguatge funcional
 • Control de paràmetres del generador d'informació dels estudis de la UIB
 • Desarrollo de una aplicación para la automatización del registro de horas y facturación en la empresa FDSA
 • Desarrollo de una aplicación web: agenda de salud
 • Desarrollo de una plataforma de gestión, recolección, tratamiento y reporting de datos meteorológicos basada en la arquitectura de microservicios
 • Desarrollo de un programa que permita la modificación de reservas en un GDS (Global Distribution System)
 • Desarrollo Software. Integración entre un portal de reservas de hotel online y un proveedor de servicios
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil i web de nutrició i gimnàs
 • Development of an Android APP for promoting the communication and exchange of information among tourists
 • Diseño de una Oficina de Proyectos Corporativa
 • Estudi i creació d'una aplicació amb interacció basada en visió
 • Generación de fichero Flat File aplicando diferentes reglas de distribución para múltiples clientes
 • Gestió de punts de càrrega elèctrics al campus UIB
 • Glyphstock. Aplicación cliente multiplataforma
 • HabScraper: herramienta automatizada para la extracción de datos con web scraping
 • Herramienta de análisis de accesibilidad WCAG 2.0
 • Herramienta para el análisis de resultados de las encuestas de opinión de los estudiantes de la EPS
 • Inehealth: aplicación web para reservas de citas médicas
 • Juego serio para Entrenar la Identificación y Discriminación Auditiva en Niños con Discapacidad Auditiva
 • Red social de pesca
 • Servicio entre periféricos y aplicaciones de gestión hotelera
 • Servidor domòtic per xarxa LAN
 • Sistema automatitzat d'obertura de taquilles amb control d'accés LDAP
 • Sistema de realidad virtual para la gestión del dolor crónico en niños y jóvenes con enfermedades raras
 • Software de gestió per una petita empresa
 • SSTTApp: Gestión de Incidencias Hoteleras
 • STFile.Una librería para la etiquetación semántica de ficheros
 • Tizen Development
 • Algoritmos genéticos
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Aplicació de la metodologia dels videojocs seriosos a entorns educatius i rehabilitadors
 • Aplicación de UIBdigital para definir el cuadro de clasificación documental de la Universidad
 • Aplicación web enoMallorca
 • Chatbot API: A service to develop text-based interfaces
 • Clasificación de documentos mediante información semántica
 • Creación de un entorno de pago seguro y sistema de almacenamiento de datos críticos para empresas que gestionan datos de tarjetas de pago
 • Desarrollo de software. Integración entre un portal de ventas online y un proveedor de servicios
 • Desarrollo de un cliente y los webservices para la sincronización entre usuarios de Habitissimo y una herramienta de Marketing Online
 • Detecció d'ungles en imatges mèdiques
 • Generación Procedimental de Contenido en Videojuegos
 • Generador de mapas procedurales
 • Gestió i control intern de dades empresarials
 • Guía interactiva para asistencia a eventos al aire libre y espacios cerrados
 • Hadoop com a eina de Big Data. Aplicació sobre dades acadèmiques
 • Implementación de una aplicación web dirigida a directorios de profesionales del sector del tatuaje
 • Juego serio para niños con discapacidad auditiva
 • Librería de Python para el trazamiento y la animación de trayectorias de GPS almacenadas en ficheros con formato GPX
 • Magatzem de dades aplicat a l'àmbit sanitari. Elaboració d'un cub OLAP per a LIS. Álamo Consulting
 • Modelo de enlace entre ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 21505
 • Módulo de reservas de productos turísticos
 • Optimización multi-objetivo de redes de sensores basada en simulated annealing
 • Posicionamiento de ambulancias
 • Proveïdor d'accés WI-FI amb pàgina captiva
 • Sistema Central De Gestión De Puntos De Carga
 • Sistema configurable de baix cost per a monitoritzar paràmetres domèstics i ambientals
 • Sistema de automatización para Google Adwords
 • Sistema de monitorización de vehículos y detección de accidentes de bajo coste
 • Sistema web para habitissimo
 • SmartLock - Una cerradura inteligente con características IoT
 • TmpMaker, aplicación para la elaboración de documentos notariales
 • Travelinsights: una eina d'Intel·ligència de negoci aplicada al sector turístic
 • WebMouse
 • Ampliació del motor de videojocs per a Android
 • API y Gestor para Movilidad Sostenible
 • Aplicación web en tiempo real con websockets destinada a la educación
 • Aplicación Web para Gestión de Vuelos y Pasajeros en Privilege Style S.A.
 • APP AUTÈNTICS, una aplicació per trobar el teu berenar a les Illes Balears
 • Cocina App Aplicación para el control del consumo de alimentos
 • Desarrollo de un simulador de Autómata Siemens S7-200
 • Detecció dels colors de pell en imatges RGB utilitzant tècniques d'aprenentatge supervisat
 • Estudi i definició del model d'arquitectura d'aplicacions per al Parlament de les Illes Balears davant el paradigma del Cloud Computing
 • Evaluación y mejora del proceso de Gestión de Incidencias en una empresa de desarrollo de software
 • Experiència amb Human based Computation per a la classificació dels tons de pell humana
 • Gestión de indicadores académicos a UIBdigital
 • Hotel Upselling
 • Implementación de un Dashboard. Empresa Viajes Urbis
 • Implementation of a Programming Interface for a Mitsubishi RV-6S Industrial Robot
 • Movilidad Sostenible UIB
 • Plataforma de gestión de centros de formación
 • Ampliació del motor de videojocs per a plataforma Android
 • Ampliació del Motor de Videojocs per plataforma Android
 • Análisis y desarrollo de una plataforma para la realización de estudios geográficos basados en comunidades depotivas
 • Aplicació web de gestió i lloguer d'habitatges.Sistema de gestió i control de reserves
 • APP para Emergencias 112
 • CREACIÓ DE WEBSITE ACCESSIBLE WAI-AAA I PLANES DINÀMIQUES
 • Creación de una aplicación web para la localización de personas en situación de peligro en la montaña
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per la gestió de continguts d'activitats de muntanya
 • Desenvolupament d'una plataforma social per practicar idiomes
 • Eina per a l'anàlisi i comparació de rutes metabòliques
 • Estudi de la implantació massiva de sondes distribuïdes per a monitoritzar l'estat de la xarxa de la Universitat de les Illes Balears
 • Estudi de la Migració dels sistemes informàtics del Parlament de les Illes Balears
 • Estudi i muntatge d'una illa de guifi.net
 • Evolución de un Sistema de Gestión de Identidades
 • Gestor d'Aules Virtuals. Nova sincronització entre Àgora i Moodle
 • Gestor Integrat de Serveis d'Hoteleria
 • IBsit- Aplicació de contingut audiovisual de les Illes Balears per televisors Samsung amb sistema operatiu Tizen
 • Implementació d'un sistema d'interacció mitjançant l'ús de dispositius 'wearables'
 • Missatgeria per la UIB Client iOS
 • Plataforma web d'emmagatzemament de fitxers al núvol
 • Projecte ISSI . Informàtica al Servei del Servei d'Informàtica
 • Seguridad e implementación de Internet of Things
 • Servei de missatgeria per una universitat. Servidor
 • Sistema de missatgeria per a la UIB: Client Android
 • Visualització en realitat augmentada del relleu mallorquí
 • Aplicación para la Generación de Objetos 3D
 • Creació d'una APP multiplataforma. Lligada a un servei Web
 • Desarrollo del portal de datos abiertos de la Universidad de las Islas Baleares
 • Entorn de Simulació de MIPS
 • Implementation and Verification of the Slave Elementary Cycle Synchronization Mechanism of the Flexible Time-Triggered Replicated Star for Ethernet
 • Mallorca Beach, una app intel·ligent
 • Mejora de una plataforma tecnológica dedicada al arrendamiento de bienes
 • Metabolismo UIB
 • Motor de Videojuegos para plataforma Android
 • Propuesta de un Modelo de Gobierno de Proyectos, Programas y Portafolios
 • Software de gestió de reparacions. Modelització i implantació de processos a una PIME
 • Un portal de soporte a la docencia con contenidos altamente relacionados
 • ZombieInvasion: un simulador d'epidèmies zombi amb finalitats didàctiques