Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

L'objectiu principal d'aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l'àmbit de la informàtica. Un titulat de grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular maquinari informàtic (hardware) o dissenyar i desenvolupar xarxes d’ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (software) de tota mena, tant locals com per a la www. Tot això, de manera eficient i amb un excel·lent nivell de qualitat. Estarà, a més, preparat per assolir tasques de direcció i gestió de projectes, com també administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també assolirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo). Tot això en el marc de les normatives, el nivell de qualitat, els aspectes legals i l’ètica que ha de presentar en els seus treballs un titulat del grau d'Informàtica.

En aquests estudis s'ofereixen quatre itineraris de vuit assignatures cada un. Per obtenir la titulació de graduat en Enginyeria Informàtica és obligatori que l'alumne cursi totes les assignatures d'un dels itineraris. L'estudiant podrà especialitzar-se i obtenir, segons l'itinerari cursat, una de les mencions següents: Enginyeria de Computadors, Computació, Tecnologies de la Informació o Sistemes d'Informació.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   96   66   -   18 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0
21703 - Sistemes Digitals Obligatòria 6,0
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal Formació bàsica 6,0
21706 - Estructura de Computadors I Formació bàsica 6,0
21707 - Programació II Formació bàsica 6,0
21709 - Física Formació bàsica 6,0
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20319 - Anglès Obligatòria 6,0
21708 - Sistemes Operatius Obligatòria 6,0
21710 - Teoria de la Computació Formació bàsica 6,0
21711 - Algorísmia Obligatòria 6,0
21712 - Enginyeria del Software Obligatòria 6,0
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes Obligatòria 6,0
21715 - Estructura de Computadors II Obligatòria 6,0
21716 - Base de Dades I Obligatòria 6,0
21717 - Estructures de Dades Obligatòria 6,0
21718 - Sistemes Operatius II Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics Obligatòria 6,0
21720 - Programació Concurrent Obligatòria 6,0
21721 - Llenguatges de Programació Obligatòria 6,0
21722 - Intel·ligència Artificial Obligatòria 6,0
21723 - Gestió de Projectes Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica Treball de fi de grau 18,0 Català Segon semestre
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari Obligatòria 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica Optativa 6,0
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) Optativa 6,0
20318 - Geometria Afí i Mètrica Optativa 6,0
20326 - Inferència Estadística Optativa 6,0
20329 - Introducció a l'Optimització Optativa 6,0
21728 - Enginyeria de Requisits Optativa 6,0
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic Optativa 6,0
21763 - Factors Humans de l'Enginyeria del Software Optativa 6,0
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21765 - Modelització de Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21766 - Interficies Gràfiques d'Usuari Optativa 6,0
21768 - Màrqueting i TIC Optativa 6,0
21769 - Sistemes d'Informació Aplicats a la Indústria Optativa 6,0
21771 - Sistemes Operatius Distribuïts Optativa 6,0
21772 - Disseny de Sistemes Distribuïts Optativa 6,0
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I Optativa 6,0
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II Optativa 6,0
22413 - Regulació Automàtica Optativa 6,0
22419 - Control per Computador Optativa 6,0
22424 - Robòtica Optativa 6,0
22437 - Visió Industrial Optativa 6,0
22438 - Sistemes de Percepció Optativa 6,0
22439 - Ampliació de Robòtica Optativa 6,0
Assignatures optatives Enginyeria de Computadors
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21735 - Arquitectura de Computadors Optativa 6,0
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors Optativa 6,0
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador Optativa 6,0
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats Optativa 6,0
21740 - Administració de Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21741 - Arquitectures Avançades Optativa 6,0
22449 - Sistemes Encastats Optativa 6,0
Assignatures optatives Computació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21714 - Informàtica Gràfica Optativa 6,0
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0
21742 - Compiladors I Optativa 6,0
21743 - Compiladors II Optativa 6,0
21744 - Laboratori de Projectes de Programació Optativa 6,0
21745 - Sistemes Intel·ligents Optativa 6,0
21746 - Mineria de Dades Optativa 6,0
21747 - Algorismes Avançats Optativa 6,0
Assignatures optatives Sistemes d'Informació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0
21730 - Processos i Qualitat de Software Optativa 6,0
21733 - Gestió Avançada de Projectes Optativa 6,0
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials Optativa 6,0
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades Optativa 6,0
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial Optativa 6,0
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0
Assignatures optatives Tecnologias de la Informació
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics Optativa 6,0
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0
21755 - Tecnologia Multimèdia Optativa 6,0
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques Optativa 6,0
21758 - Xarxes Avançades Optativa 6,0
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica Optativa 6,0
21761 - Govern de les TIC Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per a aquest pla d'estudis