Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Preferència per les ciències i la tecnologia en general.

Es recomana que l’alumnat que vulgui iniciar els estudis d’Informàtica tingui:

 1. Capacitat d'anàlisi i reflexió
 2. Capacitat d'observació
 3. Capacitat de treballar de forma metòdica i organitzada
 4. Capacitat de crítica i d'argumentació
 5. Capacitat creativa
 6. Capacitat de raonament lògic
 7. Capacitat de decisió i resolució de problemes
 8. Capacitat d'iniciativa
 9. Capacitat de treball en grup
 10. Interès, i valori positivament les tasques professionals vinculades al camp de la informàtica

Curs d'adaptació per als titulats de la UIB

La UIB disposa d’un curs d’adaptació per als titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i d'Informàtica de Sistemes de la UIB, que els permetrà obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Informàtica.

El curs té l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).

Nre. de places ofertes: 30

Perfil d’admissió

Aquest curs d'adaptació s'ha dissenyat de manera específica per a un perfil d'ingrés corresponent als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes per la Universitat de les Illes Balears amb els plans d'estudis definits en les resolucions del B.O.E. números 27139 del 17 de desembre de 1997 i 26915 del 15 de desembre de 1997 respectivament.

Els estudis amb un perfil d'ingrés diferent a l'anteriorment mencionat podran accedir al curs d'adaptació sense perjudici de que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Grau en Enginyeria Informàtica de la UIB estableixi els complements de formació previa que s'estimin necessaris, en funció de les assignatures cursades per cada estudiant.

En cas que la demanda de matriculació superi el nombre de places ofertes. Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació global obtinguda per l’alumne als estudis d'ingrés.

Estructura del curs

Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció Computació :

 

ASSIGNATURA CRÈDITS
Física 6
Sistemes Intel·ligents 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Compiladors I 6
Compiladors II 6
Mineria de Dades 6
Treball Fi de grau 18
Total de crèdits 60

 

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Física” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Física" (2717-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 3. L'assignatura “Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari” es podrá convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura “Desenvolupament d’Interfícies d'Usuari” (2715-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 5. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 6. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB
Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció d'Enginyeria de Computadors:

ASSIGNATURA CRÈDITS
Empresa 6
Intel·ligència Artificial 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet e Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Arquitectures Avançades 6
Sistemes Encastats 6
Administració de Sistemas Informàtics 6
Treball fi de grau 18
Total de crèdits 60

 

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Empresa” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura Introducció a l'Economia d'Empresa” (4000-Optativa de 6
 3. crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L'assignatura “Sistemes Encastats” es podrà convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Sistemes Encastats” (2747-Optativa de 12 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 5. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 6. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 7. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB.

 

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se els alumnes han de pagar sempre el reconeixement dels crèdits obtinguts del seu títol anterior, més els crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost d’aquesta matrícula és el corresponent als preus públics dels ensenyaments oficials de la UIB.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEIN

3r vocal
Bermúdez De la Chica, María del Carmen
4t vocal
Gonzàlez Maya, Pablo

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

Enginyeria Informàtica (Pla 1997)
Enginyeria Informàtica (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
1470: Processadors del Llenguatge
 • 21742: Compiladors I
 • 21743: Compiladors II
2347: Sistemes de Gestió de Bases de Dades
21751: Sistemes de Gestió de Bases de Dades
2351: Sistemes Multimèdia
21755: Tecnologia Multimèdia
743: Intel·ligència Artificial
21745: Sistemes Intel·ligents
744: Simulació
21765: Modelització de Sistemes Informàtics
745: Programació Concurrent
21720: Programació Concurrent
747: Arquitectura de Computadors I
21737: Ampliació d'Arquitectura de Computadors
750: Xarxes de Computadors II
21758: Xarxes Avançades
754: Arquitectura de Computadors II
21764: Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 1997)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
1670: Informàtica Gràfica I
21714: Informàtica Gràfica
1671: Estructures de la Informació
21717: Estructures de Dades
2472: Tecnologia de la Programació
21711: Algorísmia
2710: Ampliació de Xarxes de Computadors
21736: Xarxes de Computadors
2712: Arquitectura de Computadors
21735: Arquitectura de Computadors
2715: Desenvolupament d'Interfícies d'Usuari
21766: Interficies Gràfiques d'Usuari
2716: Enginyeria del Software I
21712: Enginyeria del Software
2717: Física
21709: Física
2718: Fonaments de Computadors
21706: Estructura de Computadors I
2719: Introducció a la Intel·ligència Artificial
21722: Intel·ligència Artificial
2721: Llenguatges de Programació
21721: Llenguatges de Programació
2723: Matemàtica Discreta
20300: Matemàtica Discreta
2726: Tècniques Avançades de Programació
21747: Algorismes Avançats
2727: Tècniques i Eines de Gestió de Projectes
21723: Gestió de Projectes
2729: Xarxes de Computadors
21713: Comunicacions de Dades i Xarxes
4000: Introducció a l'Economia d'Empresa
21760: Empresa
4501: Circuits Digitals
21703: Sistemes Digitals
4503: Àlgebra
21705: Mètodes de l'Àlgebra Lineal
4504: Anàlisi Matemàtica I
20301: Matemàtiques II - Càlcul
4505: Fonaments de la Programació
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 21707: Programació II
4507: Estadística
20305: Matemàtiques III -Estadística
4509: Bases de Dades
 • 21716: Base de Dades I
 • 21726: Base de Dades II
4512: Sistemes Operatius
21708: Sistemes Operatius
4513: Autòmats i Llenguatges Formals
21710: Teoria de la Computació
4520: Ampliació de Sistemes Operatius
21718: Sistemes Operatius II
4546: Avaluació i Explotació de Sistemes Informàtics
21719: Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Pla 1997)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
1670: Informàtica Gràfica I
21714: Informàtica Gràfica
1671: Estructures de la Informació
21717: Estructures de Dades
2472: Tecnologia de la Programació
21711: Algorísmia
2483: Estructura de Computadors
21735: Arquitectura de Computadors
2710: Ampliació de Xarxes de Computadors
21736: Xarxes de Computadors
2717: Física
21709: Física
2718: Fonaments de Computadors
21706: Estructura de Computadors I
2721: Llenguatges de Programació
21721: Llenguatges de Programació
2723: Matemàtica Discreta
20300: Matemàtica Discreta
2726: Tècniques Avançades de Programació
21747: Algorismes Avançats
2727: Tècniques i Eines de Gestió de Projectes
21723: Gestió de Projectes
2729: Xarxes de Computadors
21713: Comunicacions de Dades i Xarxes
2740: Estadística
20305: Matemàtiques III -Estadística
2743: Sistemes Digitals
21715: Estructura de Computadors II
2747: Sistemes Encastats
 • 21739: Percepció i Control per a Sistemes Encastats
 • 22449: Sistemes Encastats
3022: Enginyeria del Software
21712: Enginyeria del Software
4000: Introducció a l'Economia d'Empresa
21760: Empresa
4501: Circuits Digitals
21703: Sistemes Digitals
4503: Àlgebra
21705: Mètodes de l'Àlgebra Lineal
4504: Anàlisi Matemàtica I
20301: Matemàtiques II - Càlcul
4505: Fonaments de la Programació
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 21707: Programació II
4509: Bases de Dades
 • 21716: Base de Dades I
 • 21726: Base de Dades II
4512: Sistemes Operatius
21708: Sistemes Operatius
4513: Autòmats i Llenguatges Formals
21710: Teoria de la Computació
4520: Ampliació de Sistemes Operatius
21718: Sistemes Operatius II
4546: Avaluació i Explotació de Sistemes Informàtics
21719: Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
4547: Laboratori de Sistemes
21738: Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21706 - Estructura de Computadors I 6
21760 - Empresa 6
21703 - Sistemes Digitals 6
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes 6
21715 - Estructura de Computadors II 6
Optatives 12
Total 48
CFGS Tècnic Superior Administració de Sistemes Informàtics
Assignatura Crèdits
21706 - Estructura de Computadors I 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemes Operatius 6
21715 - Estructura de Computadors II 6
21716 - Base de Dades I 6
21726 - Base de Dades II 6
Optatives 12
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupement d'Aplicacions Informàticas
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21707 - Programació II 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemes Operatius 6
21716 - Base de Dades I 6
21726 - Base de Dades II 6
Optatives 12
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Assignatura Crèdits
21706 - Estructura de Computadors I 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemes Operatius 6
21715 - Estructura de Computadors II 6
21716 - Base de Dades I 6
21726 - Base de Dades II 6
Optatives 12
Total 48

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic