Escoltar

Grau d'Infermeria (Pla 2009) a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni, estretament relacionat amb el perfil del Graduat/a en Infermeria:

 • A nivell acadèmic, es recomana que l'estudiant disposi de coneixements, a nivell de pre-grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua engonals; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
 • A nivell personal, les característiques i actituds que es consideren adequades per al compromís amb la professió infermera són les següents:
  • Interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut i la
  • problemàtica social.
  • Compromís social i ètic
  • Capacitat d'empatia, comunicació i relacions interpersonals.
  • Capacitat per treballar en equip
  • Capacitat d'anàlisi i reflexió, de resolució de problemes i presa de decisions.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GINF

Secretari/ària
3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Nandin, Claudia Silvana

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Infermeria (Pla 2009)

Biologia (Pla 1997)
Biologia (Pla 1997) Grau d'Infermeria (Pla 2009)
1439: Bioquímica
21603: Bioquímica
2220: Bioestadística
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut

Fisioteràpia
Fisioteràpia Grau d'Infermeria (Pla 2009)
4735: Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
21603: Bioquímica
4736: Estructura i Funció del Cos Humà I
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
4737: Estructura i Funció del Cos Humà II
21605: Estructura i Funció del Cos Humà II
4739: Ciències Psicosocials Aplicades
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
 • 4742: Fisiologia Aplicada
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
 • 4745: Salut Pública i Legislació Sanitària
 • 4752: Ètica de les Cures de Salut
21607: Ètica i Legislació Sanitària

Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) Grau d'Infermeria (Pla 2009)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
 • 21650: Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic
 • 21653: Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
21605: Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 21659: Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària
 • 21662: Salut Pública
21610: Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària
21666: Ètica i Legislació Sanitària
21607: Ètica i Legislació Sanitària

Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau d'Infermeria (Pla 2009)
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1709: Evolució Històrica de les Cures d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
21609: Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
21615: Pràctiques Clíniques I
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1711: Infermeria Geriàtrica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1717: Infermeria Comunitària III
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724: Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
21625: Pràctiques Clíniques V
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1702: Biologia Humana
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
1703: Bioquímica i Biofísica
21603: Bioquímica
1705: Bioestadística
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
1706: Ciències Psicosocials Aplicades
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
 • 1706: Ciències Psicosocials Aplicades
 • 1723: Relacions Humanes en Infermeria
 • 1734: Entrevista Clínica
21608: Comunicació i Salut
1707: Legislació i Ètica Professional
21607: Ètica i Legislació Sanitària
 • 1708: Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
21612: Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1715: Promoció de la Salut
21610: Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
21611: Infermeria al Llarg del Cicle Vital
1711: Infermeria Geriàtrica
21619: Infermeria en la Persona Gran
 • 1711: Infermeria Geriàtrica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
21622: Pràctiques Clíniques III
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 21605: Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 21614: Infermeria en la Persona Adulta I
 • 21617: Infermeria en la Persona Adulta II
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
21614: Infermeria en la Persona Adulta I
 • 1713: Farmacologia
 • 1714: Nutrició i Dietètica
21606: Farmacoteràpia i Dietoteràpia
 • 1717: Infermeria Comunitària III
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
21623: Pràctiques Clíniques IV
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
21620: Pràctiques Clíniques II
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
21613: Infermeria en la Infància i l'Adolescència
1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 21617: Infermeria en la Persona Adulta II
 • 21618: Infermeria en la Persona Adulta III
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724: Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
21621: Infermeria en Situacions Complexes
1722: Administració de Serveis d'Infermeria
21616: Gestió de Serveis Infermers

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Infermeria (Pla 2009)
CFGS Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Documentació sanitària
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
Assignatura Crèdits
21603 - Bioquímica 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Radioteràpia
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Educació infantil
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Radiodiagnòstic

CFGS Tècnic Especialista
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic