Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir .

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni, estretament relacionat amb el perfil del Graduat/a en Infermeria:

 • A nivell acadèmic, es recomana que l'estudiant disposi de coneixements, a nivell de pre-grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua engonals; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
 • A nivell personal, les característiques i actituds que es consideren adequades per al compromís amb la professió infermera són les següents:
  • Interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut i la
  • problemàtica social.
  • Compromís social i ètic
  • Capacitat d'empatia, comunicació i relacions interpersonals.
  • Capacitat per treballar en equip
  • Capacitat d'anàlisi i reflexió, de resolució de problemes i presa de decisions.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 16

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GIF2

Secretari/ària
3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Nandin, Claudia Silvana

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Infermeria (Pla 2016)

Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) Grau d'Infermeria (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
 • 21662: Salut Pública
 • 22768: Fisioteràpia Comunitària
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22721: Gestió dels Serveis Infermers
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21608: Comunicació i Salut
22761: Anatomia General
22700: Anatomia
22762: Fisiologia Humana
22705: Fisiologia Humana
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 22764: Legislació Sanitària
 • 22766: Ètica en Ciències de la Salut
22707: Ètica i Legislació Sanitària

Reconeixements de crèdits de Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) cap a Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut, 22772 - Bases Metodològiques de la Investigació 6 Optatius
Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau d'Infermeria (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
22700: Anatomia
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
21603: Bioquímica
22703: Bioquímica i Nutrició
21604: Determinants Socials de la Salut
21604: Determinants Socials de la Salut
21605: Estructura i Funció del Cos Humà II
22705: Fisiologia Humana
21606: Farmacoteràpia i Dietoteràpia
 • 22710: Alimentació i Dietoteràpia
 • 22711: Farmacologia
21607: Ètica i Legislació Sanitària
22707: Ètica i Legislació Sanitària
21608: Comunicació i Salut
21608: Comunicació i Salut
21609: Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
 • 22702: Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
 • 22708: Metodologia de les Cures d'Infermeria
21610: Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22716: Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
21611: Infermeria al Llarg del Cicle Vital
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 22718: Salut Sexual i Reproductiva
21612: Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
22712: Infermeria de l'Adult I
 • 21612: Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • 21617: Infermeria en la Persona Adulta II
22715: Infermeria de l'Adult IV
21613: Infermeria en la Infància i l'Adolescència
22719: Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
21614: Infermeria en la Persona Adulta I
22713: Infermeria de l'Adult II
21615: Pràctiques Clíniques I
21615: Pràctiques Clíniques I
21616: Gestió de Serveis Infermers
22721: Gestió dels Serveis Infermers
21617: Infermeria en la Persona Adulta II
22714: Infermeria de l'Adult III
21618: Infermeria en la Persona Adulta III
 • 22717: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22722: Infermeria de l'Adult V
21619: Infermeria en la Persona Gran
21619: Infermeria en la Persona Gran
21620: Pràctiques Clíniques II
22720: Pràctiques Clíniques II
21621: Infermeria en Situacions Complexes
 • 22723: Infermeria de l'Adult VI
 • 22724: Cures Pal·liatives
21622: Pràctiques Clíniques III
22725: Pràctiques Clíniques III
21623: Pràctiques Clíniques IV
 • 22750: Pràctiques Clíniques IV
 • 22751: Pràctiques Clíniques V
21625: Pràctiques Clíniques V
22728: Pràctiques Clíniques VI
21629: Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera
22731: Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut
21631: Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21631: Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21638: Atenció Infermera i Fisioterapèutica de Nounats Prematurs Crítics
22745: Cures Infermeres al Nounat Crític i Familiars
21639: Pràctiques Clíniques VI
22729: Pràctiques Clíniques VII

Reconeixements de crèdits de Grau d'Infermeria (Pla 2009) cap a Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut 6 Optatius
21627 - Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut 3 Optatius
Grau de Psicologia
Grau de Psicologia Grau d'Infermeria (Pla 2016)
 • 21300: Psicologia General
 • 21305: Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 21300: Psicologia General
 • 21313: Tècniques d'Intervenció Psicològica
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
 • 21307: Fonaments de Psicobiologia
 • 21312: Psicologia Biològica
22705: Fisiologia Humana
 • 21311: Psicologia Social
 • 21317: Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
21608: Comunicació i Salut
 • 21316: Psicologia dels Grups
 • 21321: Psicologia del Treball
 • 21326: Psicologia de les Organitzacions
22721: Gestió dels Serveis Infermers
 • 21322: Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
 • 21328: Psicopatologia
22717: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
22700: Anatomia

Reconeixements de crèdits de Grau de Psicologia cap a Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia 6 Optatius
Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau d'Infermeria (Pla 2016)
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1709: Evolució Històrica de les Cures d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 22702: Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
 • 22708: Metodologia de les Cures d'Infermeria
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
21615: Pràctiques Clíniques I
 • 1700: Fonaments d'Infermeria
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1711: Infermeria Geriàtrica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1717: Infermeria Comunitària III
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724: Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
22728: Pràctiques Clíniques VI
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1702: Biologia Humana
22700: Anatomia
1703: Bioquímica i Biofísica
22703: Bioquímica i Nutrició
1705: Bioestadística
22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
1706: Ciències Psicosocials Aplicades
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 1706: Ciències Psicosocials Aplicades
 • 1723: Relacions Humanes en Infermeria
 • 1734: Entrevista Clínica
21608: Comunicació i Salut
1707: Legislació i Ètica Professional
22707: Ètica i Legislació Sanitària
 • 1708: Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
22712: Infermeria de l'Adult I
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22716: Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 22718: Salut Sexual i Reproductiva
1711: Infermeria Geriàtrica
21619: Infermeria en la Persona Gran
 • 1711: Infermeria Geriàtrica
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
22725: Pràctiques Clíniques III
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 22705: Fisiologia Humana
 • 22713: Infermeria de l'Adult II
 • 22714: Infermeria de l'Adult III
 • 22715: Infermeria de l'Adult IV
 • 1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
22713: Infermeria de l'Adult II
 • 1713: Farmacologia
 • 1714: Nutrició i Dietètica
 • 22710: Alimentació i Dietoteràpia
 • 22711: Farmacologia
 • 1717: Infermeria Comunitària III
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 22750: Pràctiques Clíniques IV
 • 22751: Pràctiques Clíniques V
 • 1718: Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22720: Pràctiques Clíniques II
 • 1719: Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22719: Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22714: Infermeria de l'Adult III
 • 22717: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22722: Infermeria de l'Adult V
 • 1720: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721: Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724: Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
 • 22723: Infermeria de l'Adult VI
 • 22724: Cures Pal·liatives
1722: Administració de Serveis d'Infermeria
22721: Gestió dels Serveis Infermers

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Infermeria (Pla 2016)
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
22703 - Bioquímica i Nutrició 6
22710 - Alimentació i Dietoteràpia 3
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
Optatives 6
Total 21
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
22721 - Gestió dels Serveis Infermers 3
Optatives 6
Total 9
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
22700 - Anatomia 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
22703 - Bioquímica i Nutrició 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
Optatives 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic