Escoltar

Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir .
Títol
Oficial
Any d'inici
2016-17
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 20,82¤
 • 2a matrícula : 46,26¤
 • 3a matrícula : 100,16¤
 • 4a matrícula : 138,79¤

  Competències

Competències generals

 • CG1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • CG2. Capacitat d’organització i planificació.
 • CG3. Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG4. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a, a un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 • CG5. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CG6. Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7. Capacitat per identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats de recerca per resoldre’ls de manera autònoma.
 • CG8. Habilitat per treballar en un context internacional.
 • CG9. Capacitat per desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals per tal de liderar grups d'usuaris i membres de l'equip, per organitzar i planificar projectes.
 • CG10. Raonament crític.
 • CG11. Compromís ètic.
 • CG12. Aprenentatge autònom.
 • CG13. Adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • CE1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2. Estudiar el funcionamient, desenvolupament i interaccions de la persona, grups o comunitat, en el context social i sanitari.
 • CE3. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures d’infermeria en l’individu, en la família i en la comunitat a fi de desenvolupar projectes d’educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut.
 • CE4. Capacitat per proporcionar cures d’infermeria individualitzades que incloguin totes les dimensions de la persona i la seva família (biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense jutjar, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el secret professional.
 • CE5. Capacitat per a educar, guiar, facilitar i recolzar als pacients, cuidadors i famílies per a fomentar el seu benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret de participació, informació, responsabilitat i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut-malaltia.
 • CE6. Capacitat per conduir amb habilitat activitats d’educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de malalties en totes les etapes del cicle vital, amb l’objectiu de portar a terme mesures d’impuls d’estils de vida saludables.
 • CE7. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els/les usuaris/àries, familiars, grups socials i membres de l’equip
 • CE8. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equips interdisciplinars en els diferents àmbits d'atenció.
 • CE9. Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals en la realització de la professió.
 • CE10. Conèixer els principis de finançament sociosanitaris per prioritzar i gestionar eficientment el temps i els recursos mentre s’assoleixen els estàndards de qualitat.
 • CE11. Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, amb especial importància l’aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements, tècniques i a la motivació per la qualitat
 • CE12. Capacitat per utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures d’infermeria.
 • CE13. Tenir capacitat innovadora i de divulgació de les troballes científiques en l’àmbit de la salut.
 • CE14. Conèixer i comprendre les ciències bàsiques: biològiques, socials i psicològiques, així com la seva aplicació en les ciències de la salut.