Escoltar

Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

En què consisteix?

Aquest estudi té com a finalitat aconseguir que el/la futur/a professional estigui capacitat/ada per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. La infermeria presenta una gran capacitat d'ocupació i és una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada.

Què hi aprendràs?

En finalitzar la formació, l'estudiant d'Infermeria estarà capacitat/ada per exercir un paper rellevant en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la cura de la persona malalta o incapacitada, en cadascuna de les etapes del cicle vital.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La infermeria presenta una gran capacitat d'ocupació, tant a Espanya com a la resta de països europeus. És una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries. Les àrees d'actuació professional segons l'àmbit de treball són: assistència (nivell primari de salut, atenció especialitzada, atenció sociosanitària), docència, gestió i investigació.

Entre les sortides professionals docents de postgrau dels egressats es pot apuntar:

  1. L'accés als ensenyaments universitaris de caràcter oficial de màster i doctorat (Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial grau i màster de la Universitat de les Illes Balears  i el Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat).
  2. Al títol d'Infermer/a especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència (Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria (B.O.E. del 6 de maig)).

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
Cap d'estudis: Dr. Andreu Bover Bover
20 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,82¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.296,92¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2020-21

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya