Escoltar

Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir.

En què consisteix?

Aquest estudi té com a finalitat aconseguir que el/la futur/a professional estigui capacitat/ada per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. La infermeria presenta una gran capacitat d'ocupació i és una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada.

Què hi aprendràs?

En finalitzar la formació, l'estudiant d'Infermeria estarà capacitat/ada per exercir un paper rellevant en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la cura de la persona malalta o incapacitada, en cadascuna de les etapes del cicle vital.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La infermeria presenta una gran capacitat d'ocupació, tant a Espanya com a la resta de països europeus. És una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries. Les àrees d'actuació professional segons l'àmbit de treball són: assistència (nivell primari de salut, atenció especialitzada, atenció sociosanitària), docència, gestió i investigació.

Entre les sortides professionals docents de postgrau dels egressats es pot apuntar:

  1. L'accés als ensenyaments universitaris de caràcter oficial de màster i doctorat (Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial grau i màster de la Universitat de les Illes Balears  i el Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat).
  2. Al títol d'Infermer/a especialista, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència (Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria (B.O.E. del 6 de maig)).

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
Cap d'estudis: Dra. Rosa Miró Bonet
  20 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,82¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.296,92¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya