Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Preinscrits 1.123 689 647 568 639 595
Nou ingrés 194 139 127 120 125 112
Nou ingrés SIIU 86 56 68 58 62 48
Matriculats 654 626 616 584 510 489
Titulats 107 104 123 158 110 112
Places 190 120 120 120 120 100

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 76% 81% 83% 83% - -
Taxa d'abandonament - 21% 18% 22% 10% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 98% 97% 96% 96% 95% 95%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 97% 95% 94% 95% 94% 95%
Taxa de rendiment 93% 91% 89% 91% 90% 91%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Durada mitjana 4 4 4 4 4 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/02/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 05/01/2012
Verificació Informe primera modificació 05/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació 05/06/2009
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern -

Treballs de Fi de Grau

 • Acciones matemáticas en las instalaciones artísticas en el primero y segundo ciclo de educación infantil
 • Aligi Sassu
 • Ambients matemàtics a Educación Infantil de diferents centres de Mallorca
 • Anàlisi de les habilitats de pensament als ambients del CEIP Molí d'en Xema
 • Anàlisi i propostes de millora a l’aula Montessori d el CEIP Gabriel Vallseca
 • Análisis de diferentes estrategias para trabajar la dislexia
 • Aprenem matemàtiques a través dels escacs-
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Beneficios de la psicomotricidad para el alumnado de Educación Infantil con Trastorno del Espectro Autista
 • Comparativa d’estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • Contar contes: procés i característiques
 • De pati a jardí. El sentit de meravellar - nos
 • Desarrollo del juego sensorial: Mesa de luz como herramienta didáctica.
 • Desenvolupament de llenguatge al segon cicle d'Educació infantil i activitats per dur a la pràctica
 • Disseny, creació i implementació d’un material multimèdia educatiu
 • Documentar: Una parte esencial en los procesos educativos
 • Dos casos de Trastorno del lenguaje oral
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • El camí que segueix tota documentació pedagògica; un trajecte circular entre l’observació, l’escolta i la interpretació
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • El desenvolupament del llenguatge al Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): cas pràctic d’un infant amb autisme a les aules d’Educació Infantil
 • El enfoque emocional en el aprendizaje del inglés en educación infantil
 • El espacio natural y las relaciones en la infancia
 • El ioga i el mindfulnes com facilitador de la inclusió
 • El joc simbòlic. Observació d'estratègies, organització i recursos
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • El juego infantil en la ciudad de Palma
 • El juego tradicional como elemento para trabajar interculturalidad en la educación infantil
 • El mindfulness com estratègia per aconseguir l'atenció plena a educació infantil
 • El plaer i el valor deljoc a l’obra de Celestin Freinet
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació en l’entorn escolar
 • El tractament de la interculturalitat a l'Educació Infantil de segon cicle d'Espanya, Alemanya, França i Austràlia
 • El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil
 • El treball de les competències bàsiques a través dels ambients d’aprenentatge
 • El treball re-educatiu o terapèutic en l`àmbit psicomotriu
 • Equidad en la Educación: hacia una Escuela Inclusiva
 • Estudio de un caso práctico: El desarrollo del lenguaje expresivo y la LMEV en los niños/as con síndrome de Down
 • Estudi sobre tècniques docents per a l'adquisició de la lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic.
 • Expresión corporal y danza. Una propuesta para fomentar el movimiento creativo en el aula en la etapa infantil.
 • Fonamentar la intel·ligència generadora a partir de la metodologia d’espais d’aprenentatge
 • Identificació de les emocions en alumnes amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) a Educació Infantil
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l’impacte de les TIC.
 • Importancia del Inglés en las etapas de educación Infantil
 • Inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista mediante la actividad física en la etapa de educación infantil
 • Influència del desenvolupament motor en el desenvolupament emocional en infants de 0 a 3 anys
 • Introducció de les festes culturals a les aules de Mallorca i França a partir d'un anàlisi curricular
 • L'autonomia de l'infant als moments d'higiene personal
 • L'educació emocional com a eina de prevenció de l'assetjament escolar
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • L'experimentació i l'apropament a l'activitat aquàtica durant els primers anys de vida.
 • L'ús de les TIC en l'etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca)
 • La adquisición de la lectoescritura desde la perspectiva de la inteligencias múltiples.
 • La aplicación del Método de Proyectos en el CEIP Puig de Na Fàtima. Una mirada retrospectiva y actual
 • La comunicació de la innovació educativa a les famílies: el cas del CEIP Rodamilans
 • La comunicación en el Síndrome de Down: Estudio de un caso.
 • La diversidad del tratamiento de la interculturalidad de diversos centros. Semejanzas y diferencias en función de la localización y carácter de las escuelas.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • La documentació socioemocional a psicomotricitat
 • La Educación Artística en Educación Infantil a través de un espacio natural
 • La identitat de gènere en Educació Infantil
 • La importància de la música pel desenvolupament cognitiu dels infants
 • La inteligencia emocional: mindfulness y autorregulación en el segundo ciclo de educación infantil
 • La lectura com a eina per a la millora de les relacions dins l'aula
 • La literatura com a eina d'aprenentatge a l'aula d'Educació Infantil
 • La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques
 • La planificació del període d’adaptació al segon cicle d’Educació Infantil, tenint en compte la participació i la col·laboració de les famílies
 • La pràctica del mindfulness a l’educació infantil. Tècnica per desenvolupar l’autoconsciència, a fi de poder reconèixer el paper que té l’entorn i ser capaç de fer una gestió conscient de les emocions.
 • La psicomotricitat entesa de forma integral, vicenciada i interdisciplinar enfront a la psicomotricitat de Bernard Acouturier
 • La veu de la identitat. Reflexions d’una mestra sobre la recerca de la identitat dels infants a través de la fotografia
 • Les emocions de les mestres del CEIP Robines a l'hora de realitzar una entrevista individual
 • Les entrevistes amb famílies al CEIP Robines
 • Llegendes i rondalles santamarieres a l'escola
 • L’educació emocional del docent: proposta de model i esbós de programa en educació emocional.
 • L’Educació Holística del segle XXI: vinculacions amb els antecedents pedagògics del Naturalisme i l’Escola Nova
 • Mindfulness y el Kung fu. Gestión de las emociones y consciencia corporal mediante el juego en el aula de educación infantil (5-6 años)
 • Multiculturalitat lingüística
 • Música i rutines a l'Educació Infantil
 • Neurociència i educació: responsabilitat compartida entre família i escola
 • Passar d'una metodologia tradicional a una d'innovadora: què implica per als docents a escala personal?
 • Potencialitats no específicament musicals que es desenvolupen a través de l'Educació Musical en l'etapa d'Educació Infantil
 • Proposta d'implementació d'un espai d'acompanyament a famílies amb nadons a Montuïri
 • Proposta didàctica: la interculturalitat a partir de la gastronomia lligada a les festes populars. Semblances i diferències.
 • Proyecto de investigación sobre el aprendizaje. Montessori y sus materiales
 • Psicomotricitat i autisme. Disseny d'un pla de millora
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Realitat Augmentada en el segon cicle d'Educació Infantil: disseny, elaboració, implementació i avaluació d'una proposta.
 • Robòtica educativa i pensament computacional. Anàlisi de diferents recursos disponibles a Educació Infantil.
 • Teaching English from a multicultural perspective in Early Childhood Education
 • Teaching the English language in Early Childhood Education through storytelling, dictogloss, vocabulary tabletop games and role playing - A didactic proposal
 • Trastorns del llenguatge i retard maduratiu del llenguatge dels infants
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • Valoración e intervención de las dificultades del lenguaje en niños de Educación Infantil
 • : Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L’ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Anàlisi de l’estètica d’una escola urbana. Congrés Indians
 • Análisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Art al carrer: una acció transformadora
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d’intervenció al segon cicle.
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l’etapa de 3-6 anys d’Educació Infantil
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • El método montessori en la lectoescritura
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • El paisatge sonor natural. Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educació Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l’Etapa d’Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Els Contes Motors en l’àmbit de la Psicomotricitat a través de la Innovació
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Estudi sobre l’ús de les tIC que utilitza un centre d’Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • Hàbits saludables a l’aula d’Educació Infantil
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • L´espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • La destrucció i la transformació en les instal·lacions artístiques.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l’Educació Infantil
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La màgia de la llum: les instal·lacions artístiques a l’Educació Infantil.
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • La psicomotricitat en infants amb Síndrome de Down, una passa a l’autonomia
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • La relaxació i l’atenció com a rutines de transició al CEIP Es Pont
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • Las instalaciones artísticas mediante la pintura
 • Learning English through technology: Infant school education
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • L’autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l’àmbit familiar
 • L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Nombratzart
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l’aula
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d’espais no hostils a l’infant.
 • Procés de transformació de l’espai d’entrada
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • El joc en les avantguardes
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • El plaer per la literatura a l'educaciç´ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • L'art d'intervenir.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • La Depuració del magisteri
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • La mare de dia com a figura referent
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Temps al temps, des d’una perspectiva de l’educació lenta
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Evolución del TDAH. Intervención en el ámbito familiar, educativo y social.
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • D'on ve mon pare?
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva