Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Títol
Oficial
Any d'inici
2013-14
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències personals i relacionals

 1. Capacitat per desenvolupar un autoconcepte professional positiu i ajustat, prenent consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
 2. Capacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes creant contextos de benestar i tranquil·litat dins de l’aula i fora.
 3. Capacitat per adquirir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives, el contrast d’opinions i la diversitat.
 4. Capacitat per mantenir una actitud ètica, compromesa amb la professió docent en el marc d’una ciutadania democràtica, responsable i solidària.
 5. Capacitat per promoure una imatge digna de la infantesa i el respecte als drets dels nens i nenes.
 6. Capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i fomentar la cultura de la pau.
 7. Capacitat per promoure actituds educatives de sostenibilitat i de respecte mediambiental.

Competències acadèmiques i disciplinàries

 1. Capacitat per conèixer els fonaments de la salut física, mental i ambiental en la primera infantesa i valorar-ne les implicacions per al disseny i l’orientació de contextos saludables.
 2. Capacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Adquirir estratègies per aplicar-les en l’educació infantil i desenvolupar una actitud crítica i ètica amb la instrumentalització de la infantesa en els mitjans de comunicació.
 3. Capacitat per conèixer i aplicar les bases del desenvolupament científic i matemàtic en la primera infantesa.
 4. Capacitat per analitzar els contextos socioculturals i familiars actuals.
 5. Capacitat per analitzar la realitat des d’una perspectiva sistèmica i integradora.
 6. Capacitat per analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de l’educació infantil.
 7. Capacitat per analitzar des d’una visió crítica i constructiva els models organitzatius i contextos educatius actuals.
 8. Capacitat per interpretar i analitzar les lleis educatives de manera crítica.
 9. Capacitat per reconèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels infants en la primera infantesa. Reconèixer el valor i el procés evolutiu de l’activitat lúdica i espontània com a element clau de l’aprenentatge.
 10. Capacitat per reconèixer i analitzar els eixos clau del desenvolupament socioemocional adquirint estratègies per afavorir la regulació i l’expressió de les emocions.
 11. Capacitat per identificar l’evolució del llenguatge en la primera infantesa, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per l’evolució correcta.

Competències professionals

 1. Capacitat per abordar l’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 2. Capacitat per promoure la creació, la interpretació i l’apreciació de les arts i les tecnologies associades com a instruments de cooperació i comunicació no verbal.
 3. Capacitat per desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació.
 4. Capacitat per expressar-se amb fluïdesa de manera oral i escrita, i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió.