Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

El títol de grau d'Educació Infantil és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d'adequar les estableixen la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i l'Ordre ECI 3854/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil.

El principal objectiu dels estudis és capacitar per a la professió de mestre d'educació infantil, treballant l'adquisició d'una sèrie competències de les quals destacam les següents:

Competències personals-relacionalsque inclouen, entre altres, lacapacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes. Assolir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives i el respecte a la diversitat. Desenvolupar una actitud compromesa amb la professió. La capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau.

Competències academicodisciplinàriescom per exemple, lacapacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació infantil. Conèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels nins en la primera infància.

Competències professionalsrelacionades amb la capacitat per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües, així com també la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa. La capacitat de creació, interpretació i apreciació de les arts i les tecnologies associades com a instruments de comunicació no verbal. La capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contextos d'aprenentatge atenent la diversitat dels infants, la igualtat de gènere, i el respecte als drets humans. La capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la tasca docent i promoure projectes innovadors.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  102   72   12   48   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22000 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22004 - Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22005 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22006 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22007 - Models Educatius en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22008 - La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22010 - Educació Inclusiva Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22011 - Psicologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
22012 - Observació i Documentació Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22019 - Trastorns del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22023 - Reflexió i Innovació Educativa Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22024 - Pràcticum I (0-3) Pràctiques externes 24,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I. Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22028 - Família i Escola Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22030 - Pràcticum II (3-6) Pràctiques externes 24,0 Català Segon semestre
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22036 - Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica Optativa 3,0 Català Primer semestre
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Optativa 3,0 Català Primer semestre
22032 - Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües Optativa 3,0 Català Segon semestre
22033 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius Optativa 3,0 Anglès Segon semestre
22035 - Llengua i Cultura Anglesa Optativa 3,0 Anglès Segon semestre
22034 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020