Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

El títol de grau d'Educació Infantil és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d'adequar les estableixen la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i l'Ordre ECI 3854/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil.

El principal objectiu dels estudis és capacitar per a la professió de mestre d'educació infantil, treballant l'adquisició d'una sèrie competències de les quals destacam les següents:

Competències personals-relacionalsque inclouen, entre altres, lacapacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes. Assolir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives i el respecte a la diversitat. Desenvolupar una actitud compromesa amb la professió. La capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau.

Competències academicodisciplinàriescom per exemple, lacapacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació infantil. Conèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels nins en la primera infància.

Competències professionalsrelacionades amb la capacitat per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües, així com també la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa. La capacitat de creació, interpretació i apreciació de les arts i les tecnologies associades com a instruments de comunicació no verbal. La capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contextos d'aprenentatge atenent la diversitat dels infants, la igualtat de gènere, i el respecte als drets humans. La capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la tasca docent i promoure projectes innovadors.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  102   72   12   48   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22000 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22004 - Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22005 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22006 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22007 - Models Educatius en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22008 - La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22010 - Educació Inclusiva Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22011 - Psicologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
22012 - Observació i Documentació Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22019 - Trastorns del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22023 - Reflexió i Innovació Educativa Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22024 - Pràcticum I (0-3) Pràctiques externes 24,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I. Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22028 - Família i Escola Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22030 - Pràcticum II (3-6) Pràctiques externes 24,0 Català Segon semestre
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22036 - Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica Optativa 3,0 Català Primer semestre
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Optativa 3,0 Català Primer semestre
22032 - Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües Optativa 3,0 Català Segon semestre
22033 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius Optativa 3,0 Anglès Segon semestre
22035 - Llengua i Cultura Anglesa Optativa 3,0 Anglès Segon semestre
22034 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Educació Infantil primer curs grup 01 matí cronograma exàmens
Educació Infantil primer curs grup 02 tarda cronograma exàmens