Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Perfil d'ingrés

Respecte a les característiques més idònies que hauria de tenir l'alumnat que inicia els estudis conduents al Grau d'Educació Infantil destaquen:

 • Qualitats intel·lectuals generals com expressar-se, tant oralment com per escrit, correctament en les llengües oficials de la comunitat de les Illes Balears. Capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.
 • Qualitats personals i ètiques com la capacitat de relació, de diàleg i comunicació, d'escolta, de treball en equip, d'iniciativa, valors democràtics i de convivència, etc.
 • Qualitats específiques com:
  • Interès per l'ensenyament, els processos d'aprenentatge i autoaprenentatge
  • Interès per treballar amb la primera infància i confiança en les seves capacitats d'aprenentatge
  • Conèixer el medi social i natural pròxim a l'alumnat i interès per les activitats culturals de l'entorn, així com per comprendre el món que vivim.
  • Capacitat de relació dels diferents àmbits de coneixement
  • Iniciativa per a la dinamització de grup i capacitat per gestionar la convivència als centres
  • Interès per adquirir destreses i estratègies d'intervenció sobre aspectes organitzatius, de gestió, continguts d'aprenentatge, utilització de materials i recursos adequats, processos d'avaluació, coordinació, etc.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 100

Requisits d'accés

El requisit per accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària és acreditar alguna de les vies d'accés a la universitat. Tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_Edu).


Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Biologia (0,2)
 • Cultura Audiovisual II (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Geologia (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Llatí II (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEI2

Secretari/ària
3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Gelabert Mestre, Francina

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)

Mestre. Educació Infantil (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Infantil (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
3518: Models i Programes d'Educació Infantil
22007: Models Educatius en la Primera Infància
3526: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
3528: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica I (Català)
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
3529: Desenvolupament Psicomotor
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
3531: Aprenentatge i Llenguatge en l'Educació Infantil
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
3535: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
3539: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàct. II (Espanyol)
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
3700: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
3728: Intervenció Educativa en l'Etapa d'Educació Infantil
 • 22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
 • 22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
3729: Desenvolupament de l'Expressió Plàstica
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
 • 3730: Pràctiques d'Educació Infantil I
 • 3731: Pràctiques d'Educació Infantil II
22030: Pràcticum II (3-6)
3732: L'Observació en Educació Infantil
22012: Observació i Documentació
3734: Coneixement del Medi Natural,Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
3735: Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
3736: Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
3738: Família i Primera Infància
22028: Família i Escola
3794: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) - CESAG
Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) - CESAG Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
29300: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
29301: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
29302: Llengua Catalana i la Seva Didàctica
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
29303: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
29304: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
29305: Sociologia, Convivència i Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
29306: Organització i Gestió Educatives
22006: Organització i Gestió Educatives
29307: Models Educatius en la Primera Infància
22007: Models Educatius en la Primera Infància
29308: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
29309: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
29310: Educació Inclusiva
22010: Educació Inclusiva
29311: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
29312: Observació i Documentació
22012: Observació i Documentació
29313: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
29314: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
29315: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
29316: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
29317: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
29318: La Representació Escènica en l'Escola Infantil
22018: La Representació Escènica en l'Escola Infantil
29319: Trastorns del Desenvolupament
22019: Trastorns del Desenvolupament
29320: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
29321: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
29322: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
29323: Reflexió i Innovació Educativa
22023: Reflexió i Innovació Educativa
29324: Pràcticum I (0-3)
22024: Pràcticum I (0-3)
29325: Mitjans i Recursos Tecno. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
29326: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
29327: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
29328: Família i Escola
22028: Família i Escola
29329: Projectes Artístics en la Primera Infància
22029: Projectes Artístics en la Primera Infància
29330: Pràcticum II (3-6)
22030: Pràcticum II (3-6)
29332: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
29333: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
29334: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
29335: Llengua i Cultura Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa
29336: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
29337: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22006: Organització i Gestió Educatives
22007: Models Educatius en la Primera Infància
22007: Models Educatius en la Primera Infància
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
22010: Educació Inclusiva
22010: Educació Inclusiva
22011: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
22012: Observació i Documentació
22012: Observació i Documentació
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
22018: La Representació Escènica en l'Escola Infantil
22018: La Representació Escènica en l'Escola Infantil
22019: Trastorns del Desenvolupament
22019: Trastorns del Desenvolupament
22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
22023: Reflexió i Innovació Educativa
22023: Reflexió i Innovació Educativa
22024: Pràcticum I (0-3)
22024: Pràcticum I (0-3)
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22028: Família i Escola
22028: Família i Escola
22029: Projectes Artístics en la Primera Infància
22029: Projectes Artístics en la Primera Infància
22030: Pràcticum II (3-6)
22030: Pràcticum II (3-6)
22031: Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22031: Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22035: Llengua i Cultura Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa
22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102: Llengua Catalana
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22105: Organització i Gestió Educatives
22006: Organització i Gestió Educatives
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22011: Psicologia de l'Educació
22111: Educació Inclusiva
22010: Educació Inclusiva
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa

Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Social Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22201: Psicologia del Desenvolupament
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22011: Psicologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22006: Organització i Gestió Educatives

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Grau d'Educació Primària (Pla 2013) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102: Llengua Catalana
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22105: Organització i Gestió Educatives
22006: Organització i Gestió Educatives
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22011: Psicologia de l'Educació
22111: Educació Inclusiva
22010: Educació Inclusiva
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa

Grau de Pedagogia (Pla 2009)
Grau de Pedagogia (Pla 2009) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21903: Processos Psicològics Bàsics
22011: Psicologia de l'Educació
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22006: Organització i Gestió Educatives
22203: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.

Mestre. Educació Especial (Pla 2002)
Mestre. Educació Especial (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5141: Expressió Musical i Necessitats Educatives Especials
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Mestre. Educació Física (Pla 2002)
Mestre. Educació Física (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
 • 5117: Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
 • 5147: Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5227: Educació Artística i la seva Didàctica
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica

Mestre. Educació Infantil (Pla 2002)
Mestre. Educació Infantil (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5116: Intervenció Educativa en l'Etapa d'Educació Infantil
 • 22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
 • 22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
5121: Desenvolupament de l'Expressió Plàstica
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
5122: L'Observació en Educació Infantil
22012: Observació i Documentació
 • 5123: Pràcticum d'Educació Infantil I
 • 5154: Pràcticum d'Educació Infantil II
22030: Pràcticum II (3-6)
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5150: Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5151: Família i Primera Infància
22028: Família i Escola
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5177: La Presència de l'Anglès en el Món Actual
22035: Llengua i Cultura Anglesa
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5221: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5237: Desenvolupament Psicomotor
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
5238: Models i Programes d'Educació Infantil
22007: Models Educatius en la Primera Infància
5239: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica I (Català)
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
5240: Aprenentage i Llenguatge en l'Educació Infantil
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5242: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica II.Espanyol
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
5243: Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5248: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica

Mestre. Educació Musical (Pla 2002)
Mestre. Educació Musical (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
 • 22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
 • 22011: Psicologia de l'Educació
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5224: Didàctica de l'Expressió Musical
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica

Mestre. Educació Primària (Pla 2002)
Mestre. Educació Primària (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5109: Educació Artística i la seva Didàctica (Música)
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5134: Educació Artística i la seva Didàctica (Plàstica)
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5230: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5233: Matemàtiques i la seva Didàctica II
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
 • 5234: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica I
 • 5236: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica II
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
5235: Ciències Socials i la seva Didàctica I
22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica

Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002)
Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5244: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància 6
22006 - Organització i Gestió Educatives 6
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància 6
22024 - Pràcticum I (0-3) 24
Total 48

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic