Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Respecte a les característiques més idònies que hauria de tenir l'alumnat que inicia els estudis conduents al Grau d'Educació Infantil destaquen:

 • Qualitats intel·lectuals generals com expressar-se, tant oralment com per escrit, correctament en les llengües oficials de la comunitat de les Illes Balears . Capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.
 • Qualitats personals i ètiques com la capacitat de relació, de diàleg i comunicació, d'escolta, de treball en equip, d'iniciativa, valors democràtics i de convivència, etc.
 • Qualitats específiques com:
  • Interès per l'ensenyament, els processos d'aprenentatge i autoaprenentatge
  • Interès per treballar amb la primera infància i confiança en les seves capacitats d'aprenentatge
  • Conèixer el medi social i natural pròxim a l'alumnat i interès per les activitats culturals de l'entorn, així com per comprendre el món que vivim.
  • Capacitat de relació dels diferents àmbits de coneixement
  • Iniciativa per a la dinamització de grup i capacitat per gestionar la convivència als centres
  • Interès per adquirir destreses i estratègies d'intervenció sobre aspectes organitzatius, de gestió, continguts d'aprenentatge, utilització de materials i recursos adequats, processos d'avaluació, coordinació, etc.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEDI

Secretari/ària
Bermúdez De la Chica, Matilde
2n vocal
Colom Bauzá, Juana
4t vocal
Muntaner Pericás, Maria

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)

Mestre. Educació Infantil (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Infantil (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
3518: Models i Programes d'Educació Infantil
22007: Models Educatius en la Primera Infància
3526: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
3528: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica I (Català)
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
3529: Desenvolupament Psicomotor
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
3531: Aprenentatge i Llenguatge en l'Educació Infantil
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
3535: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
3539: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàct. II (Espanyol)
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
3700: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
3728: Intervenció Educativa en l'Etapa d'Educació Infantil
 • 22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
 • 22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
3729: Desenvolupament de l'Expressió Plàstica
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
 • 3730: Pràctiques d'Educació Infantil I
 • 3731: Pràctiques d'Educació Infantil II
22030: Pràcticum II (3-6)
3732: L'Observació en Educació Infantil
22012: Observació i Documentació
3734: Coneixement del Medi Natural,Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
3735: Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
3736: Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
3738: Família i Primera Infància
22028: Família i Escola
3794: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102: Llengua Catalana
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22105: Organització i Gestió Educatives
22006: Organització i Gestió Educatives
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22011: Psicologia de l'Educació
22111: Educació Inclusiva
22010: Educació Inclusiva
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
 • 22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
 • 22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa

Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Social Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22201: Psicologia del Desenvolupament
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22011: Psicologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22006: Organització i Gestió Educatives

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Grau d'Educació Primària (Pla 2013) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)

Reconeixements de crèdits de Grau d'Educació Primària (Pla 2013) cap a Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica 3 Optatius
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6 De formació bàsica
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis 6 De formació bàsica
22102 - Llengua Catalana 6 Obligatoris
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació 6 Obligatoris
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària 6 De formació bàsica
22105 - Organització i Gestió Educatives 6 De formació bàsica
22106 - Sociologia, Convivència i Educació 6 De formació bàsica
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar 6 De formació bàsica
22111 - Educació Inclusiva 6 De formació bàsica
22160 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius 3 Optatius
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa 3 Optatius
22162 - Llengua i Cultura Anglesa 3 Optatius
Grau de Pedagogia (Pla 2009)
Grau de Pedagogia (Pla 2009) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21903: Processos Psicològics Bàsics
22011: Psicologia de l'Educació
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22006: Organització i Gestió Educatives
22203: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.

Mestre. Educació Especial (Pla 2002)
Mestre. Educació Especial (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5141: Expressió Musical i Necessitats Educatives Especials
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Mestre. Educació Física (Pla 2002)
Mestre. Educació Física (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
 • 5117: Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
 • 5147: Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5227: Educació Artística i la seva Didàctica
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica

Mestre. Educació Infantil (Pla 2002)
Mestre. Educació Infantil (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5116: Intervenció Educativa en l'Etapa d'Educació Infantil
 • 22009: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
 • 22020: Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
5121: Desenvolupament de l'Expressió Plàstica
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
5122: L'Observació en Educació Infantil
22012: Observació i Documentació
 • 5123: Pràcticum d'Educació Infantil I
 • 5154: Pràcticum d'Educació Infantil II
22030: Pràcticum II (3-6)
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5150: Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5151: Família i Primera Infància
22028: Família i Escola
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5177: La Presència de l'Anglès en el Món Actual
22035: Llengua i Cultura Anglesa
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5221: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5237: Desenvolupament Psicomotor
22014: Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
5238: Models i Programes d'Educació Infantil
22007: Models Educatius en la Primera Infància
5239: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica I (Català)
22016: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil
5240: Aprenentage i Llenguatge en l'Educació Infantil
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5242: Desenvolupament d'Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica II.Espanyol
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
5243: Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5248: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica

Mestre. Educació Musical (Pla 2002)
Mestre. Educació Musical (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
 • 22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
 • 22011: Psicologia de l'Educació
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5224: Didàctica de l'Expressió Musical
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica

Mestre. Educació Primària (Pla 2002)
Mestre. Educació Primària (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5109: Educació Artística i la seva Didàctica (Música)
22004: Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5134: Educació Artística i la seva Didàctica (Plàstica)
22013: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22026: Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües
5230: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5233: Matemàtiques i la seva Didàctica II
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
 • 5234: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica I
 • 5236: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica II
22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
5235: Ciències Socials i la seva Didàctica I
22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica

Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002)
Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002) Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22010: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22019: Trastorns del Desenvolupament
5102: Organització del Centre Escolar
22006: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
5104: Didàctica General
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5131: Formació Rítmica i Dansa
22017: L'Educació Corporal i Musical del Mestre
5144: Psicologia de l'Educació
22011: Psicologia de l'Educació
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
5173: Sociologia de l'Educació
22005: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22037: Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
5178: Anglès per a la Primera Infància
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
 • 5189: La Pràctica Cristiana.Pedagogia i Didàctica de la Religió
 • 5190: Religió,Cultura i Missatge Cristià
 • 5250: Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22021: El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • 22022: Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
 • 22036: Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
5244: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22032: Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Educació Infantil

CFGS Tècnic Superior en Educació infantil
Assignatura Crèdits
22000 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis 6
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància 6
22006 - Organització i Gestió Educatives 6
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància 6
22024 - Pràcticum I (0-3) 24
22028 - Família i Escola 6
Total 60

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic