Escoltar

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 289 251 242 304 266 314
Nou ingrés 61 65 63 69 72 69
Nou ingrés SIIU 58 60 59 63 68 67
Matriculats 215 243 256 278 292 290
Titulats 13 23 19 35 31 40
Places 60 60 60 70 70 70

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 29% 29% 16%
Taxa d'abandonament 42% 39% 38%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 93% 90% 85% 83% 84% 79%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 80% 78% 77% 78% 76% 79%
Taxa de rendiment 70% 73% 70% 72% 67% 73%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 4 5 6 5 6

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Calidad
Personal de Administración y Servicios
Alumnado
 • Deva Murti Baer
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Acreditació Primera renovació de l'informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 11/01/2019
Verificació Memòria segona modificació 04/06/2018
Verificació Informe segona modificació 04/06/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 02/02/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria primera modificació 11/09/2012
Verificació Informe primera modificació 11/09/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis primera modificació 11/07/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Aplicación de la norma básica de autoprotección a un establecimiento de uso docente
 • Calibración de un magnetómetro y estimación de la orientación para un vehículo autónomo de superficie
 • Combinación de redes neuronales convolucionales para la mejora de la segmentación de espinas dendríticas
 • Descripción, fabricación y montaje de una PCB
 • Desenvolupament d'una interfase opto-acoblada genèrica per a entorns industrials
 • Desenvolupament d'una xarxa de monitorització de soroll ambiental en l'àmbit hospitalari
 • Design, implementation and validation of a system to automatically configure the scheduling of real-time traffic in Time Sensitive Networking (TSN) switches
 • Design and Implementation of a Domotics System based on the Sentilo IoT Platform
 • Detección de corrosión mediante una red neuronal convolucional sencilla
 • Determinación de caminos óptimos usando un emulador memristivo
 • Diseño, implementación y validación de una placa y un sistema operativo para sistemas empotrados distribuidos de tiempo real basados en tareas concurrentes
 • Dispositivo de posicionamiento 3D de balizas Ultra-Wide-Band
 • Disseny i anàlisi de propostes de nodes LoRaWAN per la mesura de cabals d'aigua en canals oberts mitjançant sensors d'ultrasons
 • Disseny i implementació d'una nova plataforma robòtica per a tasques docents i de recerca
 • Entorn flexible de descripció i simulació de processadors senzills
 • Estudi comparatiu de sistemes de climatització amb i sense fotovoltaica
 • Estudi energètic comparatiu d'un edifici plurifamiliar amb electricitat o gas
 • Estudio de mejora de sistemas términos para una residencia de estudiantes
 • Exploración del concepto de factor de riesgo de colisión mediante estimación visual
 • Implementació d'un processador RISC en una FPGA
 • Implementació en FPGA de l'algoritme d'encriptació DES
 • Implementación de técnicas de detección y corrección de errores en memorias SRAM sobre FPGAs
 • Implementación de un entorno para la interacción entre robots simulados y reales
 • Implementación de un nodo IoT para el control del flujo de personas
 • Implementación de un sistema basado en subastas para la formación de coaliciones de robots móviles
 • Instal·lació d'energies renovables a un habitatge de nova construcció
 • Instalaciones contra incendios en establecimientos hoteleros: caso de estudio de un hotel insular
 • Medida de niveles de radiación óptica en diferentes servicios del Hospital Universitario Son Espases
 • Módulo de alimentación eléctrica para Slocum Gliders G2
 • RRT-CG: una nueva arquitectura de navegación híbrida para robots móviles
 • Segmentación semántica multiclase de imágenes submarinas utilizando redes neuronales profundas
 • Segmentación semántica multiclase de nubes utilizando redes neuronales profundas
 • Sensor IoT para el control de personas y condiciones ambientales
 • Sistema de seguretat per a forns microones usant lògica borrosa
 • Thresholding as a Tool to Improve Semantic Segmentation of Dentritic Spines
 • Utilització d'un microcontrolador de baix cost per al control de nodes sensors
 • Análisis termodinámico de una planta de valoración de residuos para la producción de electricidad
 • Auditoría Energética del edificio Consolat de Mar
 • Dendritic spine segmentation using a convolutional neural network
 • Desarrollo y evaluación de un sistema de posicionamiento basado en tecnología UWB para la localización de un vehículo terrestre
 • Desenvolupament d'un prototip de PLC bàsic sobre Arduino
 • Design of an Electronic Assembly for the Precise Conversion of Analog Sine/Cosine Signals for Reference Measurements of Position Sensors
 • Diseño, implementación y evaluación cuantitativa del rendimiento de un prototipo mejorado de una nueva red de comunicaciones para sistemas de control distribuidos llamada Highly Discriminating Monitoring Star for CAN (HDMS-CAN)
 • Diseño de la Instalación de Agua Caliente Sanitaria para un Edificio de Nueva Construcción con 42 viviendas en Ibiza
 • Disseny d'un Microprocessador en una plataforma reconfigurable
 • Disseny i construcció d'un escàner tridimensional usant làser i una càmera
 • Disseny i implementació d'una xarxa domòtica basada en Ethernet Industrial
 • Domotización de una vivienda unifamiliar de nueva construcción
 • Elaboración de un proyecto completo de las instalaciones de una vivienda unifamiliar
 • Estudi de sistemes d'aerotermia a les Illes Balears
 • Estudio comparativo de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos
 • Estudio e implementación del algoritmo de navegación reactiva Closest Gap sobre el entorno ROS con interfaz gráfica en Android
 • Estudio e implementación del algoritmo de navegación reactiva Tangent Bug en el entorno ROS
 • Estudio energético de un hotel en Mallorca. Auditoría energética
 • Herramienta de ayuda a la teleoperación a distancia de robots móviles
 • Implementació d'un sistema de monitorització de temperatures basat en un servidor web sobre la plataforma Arduino
 • Implementación de modelos neuronales sobre un simulador eléctrico
 • Implementación de un Servidor Web basado en la FPGA DE2-70 de Altera
 • Implementation and Validation of the Fundamental Mechanisms of the Flexible Time-Triggered Communication Paradigm for Ethernet-based Highly-Reliable Systems
 • Maqueta d'aerolevitació per a pràctiques de l'assignatura de Regulació Automàtica
 • Medida de niveles de radiación óptica en diferentes servicios del Hospital Son Llàtzer y Hospital Joan March
 • Projecte d'instal·lacions d'un habitatge unifamiliar
 • Sistema datalogger simple per aplicacions de mesura de temperatura i humitat
 • Sistema de control de un robot terrestre y un robot aéreo para la realización de operaciones conjuntas
 • Análisis y Ahorro en la Potencia Eléctrica Contratada de Hoteles
 • Análisis y programación de un sistema basado en el PLC S7-300 de SIEMENS para las prácticas de automatización industrial
 • Aprendizaje profundo para segmentar espinas dendríticas
 • Auditoría Energética de un Hotel
 • Certificación Energética Anselm Turmeda
 • Control de posición y navegación de un robot aéreo de bajo coste mediante un sistema de captura de movimiento
 • Desarrollo de módulos electrónicos de emulación de una red eléctrica de alta tensión
 • Desarrollo de nuevos algoritmos de navegación reactiva e híbrida
 • Desarrollo de una aplicación web de ayuda a la elaboración de exámenes de tipo test
 • Desarrollo de una APP para agilizar el proceso de revisión de exámenes
 • Desarrollo de una interfaz de teleoperación de robots móviles para dispositivos Android
 • Desarrollo de un sistema automatizado de control de caudal de gases
 • Desenvolupament d'un sistema de monitorització de consum en temps real compatible amb el sistema domòtic de Ca Ses Llúcies
 • Disseny de node IoT per control de fluxes de persones
 • Estudi de sistemes d'energia solar tèrmica centralitzats
 • Estudio comparativo de equipos de climatización en edificios públicos
 • Estudio del comportamiento memristivo de una bombilla
 • Estudio de rehabilitación de un edificio con energías renovables
 • Experimental analysis in visual features generation for submarine images preprocessed with contrast enhancement techniques
 • Exploració de l'ús de càmeres tèrmiques en anàlisi de corrents d'aigua
 • Implementación de mecanismos de asignación de tareas basado en subastas para sistemas multi-robot
 • Implementación de un sensor de campo electromagnético usando Arduino
 • Integración de sensores de detección de obstáculos por ultrasonido sobre un vehículo aéreo de bajo coste
 • Prototipo de nodo wifi para medida de nivel de ruido y lecturas GPS con aplicaciones IoT
 • Simulación de mecanismos de asignación de tareas para sistemas multi-robot
 • Sistema de medida de VOCs para la calibración de sensores CMOS-MEMS
 • Sistema de Mesura de Temperatures Multipunt Mitjançant Sensors Cablejats
 • Sistema domótico de bajo coste para proyecto Ca Ses Llúcies
 • Sistema óptico de comunicación inalámbrica submarina
 • Sistema SCADA para la gestión de un sistema domótico de Ca Ses Llúcies
 • Vehicle data acquisition and display system applied to motorcycles
 • A.M. Autoescuela Súper Express S.L.
 • Amplificació a vàlvules per a guitarres elèctriques
 • Aprovechamiento de la energía solar para el bombeo de agua subterránea y para una vivienda unifamiliar
 • Desarrollo de un sistema Pan-Tilt para aplicaciones fotográficas
 • Desarrollo e implementación de varios algoritmos de exploración de entornos desconocidos
 • Desenvolupament d'una eina SCADA per a l'estació FMS-200
 • Detección automática de melanomas mediante el análisis de imágenes dermoscópicas - Evaluación comparativa de algoritmos
 • Diseño de un módulo fotovoltaico para su aplicación en prácticas de la asignatura Energías Renovables
 • Diseño hardware y desarrollo de librerías para la implementación de una plataforma open source basada en un microcontrolador PIC como alternativa a la plataforma Arduino UNO
 • Disseny i construcció d'un banc d'assaig de bescanviadors per pràctiques
 • Experimentación y medición de Radfets
 • Implantació de Pràctiques de Laboratori basades amb el Programari TRANSOL
 • Implementació d'un node IoT de mesures ambientals amb connexió a Sentilo
 • Implementación de un mecanismo de evitación de obstáculos para una plataforma robótica móvil
 • Modelado y control de robots móviles
 • Posicionado de un robot móvil mediante servo control visual
 • Reducció del temps d'execució d'algorismes de visió estèreo densa
 • Seguimiento de marcas visuales mediante un robot aéreo de bajo coste
 • Amplificador SET para audio
 • ANÀLISI DELS CONSUMS TÈRMICS EN EL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS D'ANDRATX MITJANÇANT EL PROGRAMARI TRANSOL
 • Anàlisi Energètic per a Usos Tèrmics al Centre Municipal d'Esports de Campos
 • Análisis e implementación de un sistema de localización para un vehículo móvil basado en ArduPilot Mega
 • Automatización de un proceso de fabricación de pinturas
 • Condicionament energètic sostenible d'un habitatge unifamiliar aïllat
 • Control punt a punt d'una plataforma robòtica mòbil mitjançant GPS
 • Control tèrmic d'impressores 3D de baix cost
 • Desarrollo de una unidad "Pan-Tilt" para el seguimiento visual de objetivos
 • Desarrollo de un Toolbox para una herramienta SCADA
 • Diseño de Sense Amplifiers para memorias SRAM
 • Diseño de una interfase genérica para un módulo PLC: Medidor de nivel
 • Diseño de un microaerogenerador
 • Diseño y desarrollo de un prototipo de una placa de cocción manejable por personas con baja o nula visión
 • Domotització i eficiència energètica d'un habitatge unifamiliar
 • Estudi de millora de sistemes d'energia solar tèrmica del camp d'esports de Binissalem
 • Estudi i Fabricació d'un Memristor
 • Estudio comparativo de diferentes algoritmos de planificación de caminos
 • Estudio de integración de energía fotovoltaica para carga de vehículos eléctricos
 • Herramienta para la reserva y control de uso de una celda robótica
 • Implementación de un amplificador de transimpedancia para osciladores CMOS-MEMS en tecnología AMS-C035
 • Monitorització d'una xarxa de sensors de temperatura 1-Wire amb "FPGA"
 • Una anàlisi comparativa d'algorismes per a la detecció i segmentació de tumors cerebrals
 • Design of an Organic TFT OTA by the gm/ ID methodology
 • Diseño e implementación de un núcleo SCADA para PLCs S7-200
 • Diseño y construcción de una plataforma móvil para aplicaciones de robótica de campo
 • Disseny i construcció d'un escàner 3D a partir d'un lidar bidimensional
 • Disseny i implementació d'un sistema de control de motors per un vehicle submarí
 • Estudi d'integració d'energia fotovoltaica a un habitatge existent
 • Estudio de eventos transitorios generados por pulsos láser ultracortos en fotodiodos
 • Implementación de un Algoritmo Estéreo de Correspondencia en Imágenes con Dispersión
 • Mejora de la estabilidad térmica de impresoras 3D de bajo coste
 • Monitorización y procesado remoto de los datos de un acelerómetro
 • Reducción del efecto vignetting en imágenes submarinas
 • Sistema de caracterización de estabilidad en frecuencia de osciladores CMOS-MEMS bajo condiciones combinadas de presión, humedad y temperatura