Escoltar

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.
Títol
Oficial
Any d'inici
2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències transversals

 • Competències instrumentals
  1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

  2. Capacitat per redactar informes i documents.

  3. Capacitat de presentar oralment en públic coneixements, idees, informes.

  4. Capacitat d'ús de la llengua anglesa.

  5. Capacitat per cercar, relacionar i estructurar informació provinent de diverses fonts i d'integrar idees i coneixements.

 • Competències interpersonals
  1. Capacitat per qüestionar idees pròpies o alienes.

  2. Capacitat per treballar en equip, fins i tot si aquest és multilingüe i multidisciplinari.

  3. Capacitat per organitzar, planificar, coordinar i dirigir activitats.

  4. Capacitat per actuar amb sensibilitat ètica en els aspectes mediambientals i socials (respecte a la igualtat de gènere, la diversitat i la multiculturalitat).

 • Competències sistèmiques
  1. Capacitat per resoldre problemes aplicant els coneixements a la pràctica.

  2. Capacitat per aprendre i adaptar-se a noves situacions.

  3. Capacitat per trobar noves solucions i prendre decisions.

  4. Capacitat per treballar de forma autònoma.

  5. Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.


Competències específiques

 • Formació bàsica
  1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

  2. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, la termodinàmica, camps i ones i l’electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

  3. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

  4. Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

  5. Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

  6. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 • Branca comuna industrial
  1. Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor, principis bàsics i aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

  2. Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

  3. Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o el processament i les propietats dels materials. Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

  4. Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

  5. Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

  6. Coneixements dels principis de teoria de màquines i automatismes.

  7. Coneixements i utilització del principi de la resistència de materials.

  8. Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

  9. Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

  10. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

  11. Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes.

  12. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

 • Tecnologia específica electrònica industrial
  1. Coneixement aplicat d'electrotècnia.

  2. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.

  3. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.

  4. Coneixement aplicat d'electrònica de potència.

  5. Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.

  6. Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

  7. Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.

  8. Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i aplicació a l'automatització industrial.

  9. Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.

  10. Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.

  11. Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

 • Competència del mòdul Treball de Fi de Grau
  1. Capacitat per a l'elaboració, la presentació i la defensa davant un tribunal universitari d'un exercici consistent en un projecte en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Electrònica Industrial, de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.