Escoltar

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

Perfil d'ingrés

El perfil d’ingrés dels estudiants que inicien els estudis de grau d’Enginyeria Electrònica i Automàtica inclou les capacitats següents:

 1. Constància en el treball
 2. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 3. Capacitat de resolució de problemes
 4. Capacitat de treball en grup
 5. Capacitat d’iniciativa

Totes aquestes capacitats es continuaran treballant en l’estudi.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 70

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Dibuix Tècnic II (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Enginyeria i Arquitectura  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEEI

3r vocal
Casasnovas Torres, Adela
4t vocal
Paredes Nogales, Eduardo

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
3025: Sistemes Microelectrònics
22430: Microelectrònica
4512: Sistemes Operatius
21708: Sistemes Operatius
4670: Àlgebra
22400: Matemàtiques per a l'Enginyeria
4671: Anàlisi Matemàtica
20301: Matemàtiques II - Càlcul
4672: Electrònica Analògica
22407: Components i Sistemes Electrònics
4673: Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
22404: Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
4674: Fonaments Físics de l'Enginyeria
22401: Física General
4675: Fonaments d'Informàtica
20302: Programació - Informàtica I
4676: Electrònica Digital
22497: Electrònica Digital
4677: Tecnologia Electrònica
22415: Tecnologia Electrònica
4678: Teoria de Circuits
22402: Teoria de Circuits
4680: Automatització Industrial
22416: Automatització Industrial
4681: Electrònica de Potència
22418: Electrònica de Potència
4682: Mètodes Estadístics de l'Enginyeria
20305: Matemàtiques III -Estadística
4683: Informàtica Industrial
22410: Introducció a la Informàtica Industrial
 • 4684: Instrumentació Electrònica I
 • 4691: Instrumentació Electrònica II
22421: Instrumentació Electrònica
4685: Oficina Tècnica
22425: Projectes Industrials
4686: Regulació Automàtica
22413: Regulació Automàtica
4687: Sistemes Mecànics
22409: Sistemes Mecànics
4688: Sistemes Electrònics Digitals
22426: Sistemes Electrònics Digitals
4689: Tècniques Analògiques
22414: Electrònica Analògica
4690: Administració d'Empreses i Organització de la Producció
21760: Empresa
4692: Xarxes de Comunicació Industrials
22422: Xarxes de Comunicació Industrials
4698: Control de Màquines Elèctriques
22433: Control de Màquines Elèctriques
4699: Creació i Direcció d'Empreses de Base Tecnològica
22496: Organització de la Producció Industrial
4702: Disseny i Simulació Electrònica
22431: Disseny i Simulació Electrònica
4705: Energies Renovables
22443: Energies Renovables
4707: Generació i Distribució d'Energia
22417: Electrotècnia
4709: Instal·lacions Industrials Bàsiques
22441: Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació
4719: Robòtica Industrial
22424: Robòtica
4721: Sistemes de Percepció
22438: Sistemes de Percepció
4723: Sistemes Industrials de Potència
22432: Sistemes Industrials de Potència
4725: Sistemes Integrats de Fabricació
22436: Sistemes Integrats de Fabricació
4730: Visió Industrial
22437: Visió Industrial

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22417 - Electrotècnia 6
22420 - Màquines Elèctriques 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 12
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22497 - Electrònica Digital 6
22415 - Tecnologia Electrònica 6
22418 - Electrònica de Potència 6
22431 - Disseny i Simulació Electrònica 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22420 - Màquines Elèctriques 6
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 12
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 6
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 6
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Optatives 6
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic