Escoltar

Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 11,59¤
 • 2a matrícula : 25,77¤
 • 3a matrícula : 55,79¤
 • 4a matrícula : 77,30¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Que l’alumnat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en l’àrea d’història que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en els estudis d’història.
 2. Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements d’història a la feina o vocació d’una manera professional i que tingui les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments, i la resolució de problemes o qüestions dins de l’àrea de la història.
 3. Que l’alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins de l’àrea de la història per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d’índole social, científica o ètica.
 4. Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit de la història a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Que l’alumnat hagi desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en l’àrea d’història amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals

 1. Distingir, entendre i ser capaç d’explicar els grans períodes cronològics en què es divideix la història universal (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània), la raó de ser d’aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen cada període així com els aspectes de continuïtat i canvi que hi ha entre cada una de les etapes citades, la immediatament anterior i la immediatament posterior.
 2. Comprendre, utilitzar i ser capaç d’explicar el llenguatge propi de la història, així com l’específic de cada un dels grans períodes en què es divideix.
 3. Ser capaç de comprendre i explicar els comportaments actuals dels grups socials com a fruit, entre altres coses, d’un procés històric, relacionant els comportaments esmentats amb fets, fenòmens, problemes i comportaments –individuals i col·lectius– del passat.
 4. Identificar els trets estructurals i definitoris d’un moment o col·lectiu històrics, analitzant i explicant l’evolució cronològica d’aquests trets.
 5. Ser capaç d’accedir de manera autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia…) valorant-les com a fruit d’un enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i d’aprenentatge com una cosa pròpia de tota la vida.

Competències específiques

 1. Llegir i interpretar documents de qualsevol naturalesa que siguin testimoni dels diferents períodes històrics (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània).
 2. Conèixer els diferents corrents historiogràfics i la bibliografia essencial amb relació a cada un dels períodes històrics citats en l’epígraf anterior.
 3. Dominar les tècniques bàsiques per elaborar treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, de cada període històric.
 4. Elaborar treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, amb tècniques científiques. El treball de final de grau, convenientment tutoritzat, s’ha de dirigir molt especialment a aquest objectiu.
 5. Analitzar la situació de les societats humanes en els diversos períodes històrics, les seves relacions amb àmbits geogràfics diferents al propi, amb el medi ambient i amb els recursos materials al seu abast.
 6. Emprar el criteri de multicausalitat per entendre, analitzar i explicar els fenòmens històrics i els comportaments de les societats.
 7. Relacionar, a l’hora d’analitzar un tema, una etapa o un problema històrics, fenòmens de diferent naturalesa (polítics, econòmics, socials, culturals, religiosos, etc.).
 8. Adoptar una perspectiva d’anàlisi destinada a presentar les conseqüències de tot tipus (polítiques, econòmiques, socials, culturals) dels fenòmens històrics.
 9. Ser capaç d’exposar de manera coherent, a partir dels criteris de multicausalitat i intel·ligibilitat per a persones no iniciades, la naturalesa, el desenvolupament i les conseqüències dels fenòmens històrics.
 10. Analitzar i valorar l’aportació cultural (material i immaterial) de les diverses societats (espanyoles, europees i extraeuropees) de cada etapa històrica.
 11. Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d’àmbits geogràfics i culturals diferents, han compartit un mateix espai temporal.
 12. Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, de la protecció del medi ambient i de la cultura de la pau i accessibilitat universal per persones amb discapacitat. Aquesta competència es considera quasi transversal i, per tant, present en els continguts de les matèries que assumeixen aquesta competència.