Escoltar

22708. Metodologia de les Cures d'Infermeria . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
Grup Grup 1 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Noemí Sansó Martínez
noemi.sansonoemi.sanso@uib.esuib.es
Responsable
11:30h13:30h Dimarts 02/09/201928/06/2020 Despatx 37. Edifici Beatriu de Pinós

Contextualització

Aquesta assignatura, que forma part del mòdul conceptual i metodològic, està considerada de formació obligatòria en el grau en Infermeria.

Aquesta matèria aporta al currículum acadèmic l'aprenentatge de les bases conceptuals i metodològiques de la Infermeria.

Els continguts i les competències que l'estudiant treballa en aquesta assignatura li permetran comprendre les competències disciplinaris de l'àrea de coneixement i de la pràctica de la Infermeria en el sistema de salut i en la societat.

Tot això, permetrà a l'estudiant assentar els fonaments per afrontar amb major amplitud i complexitat els continguts i competències abordades en assignatures successives del grau en Infermeria, que formen part del mòdul conceptual i metodològic, d'intervenció en salut i de pràctiques clíniques.

Requisits

Recomanables

Encara que aquesta assignatura no té cap requisit oficial, ja que es tracta d'una assignatura de formació bàsica, es considera que hi ha requisits acadèmics i personals recomanables que poden facilitar a l'estudiant la integració d'aquest continguts i competències.

A nivell acadèmic es recomana que l'estudiant de grau en Infermeria disposi de coneixements, a nivell de pregrau, que li permetin expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és recomanable tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques. A nivell personal, són recomanables actituds d'interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.

Competències

questa assignatura té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en els plans d'estudis del Grau d'Infermeria, a partir dels següents objectius d'aprenentatge:

- Identificar les competències, àmbits i funcions d'actuació del professional d'infermeria.

- Descriure i relacionar les diferents fases de la metodologia científica d'Infermeria a l'atenció a les persones, famílies i comunitats en els diferents àmbits d'atenció.

- Conèixer les eines més importants emprades al àmbit de les cures per establir els estàndards de qualitat asistencial.

Específiques

  • CE8 Capacitat de treballar de forma cooperativa amb altres companys.
  • CE3 Capacitat per a valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut sesceptibles de cures d'infermeria a l'individu, família i comunitat.

Genèriques

  • CG1 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  • CG2 Capacitat d'organització i planificació.
  • CG6 Capacitat de gestió de la informació.
  • CG10 Raonament crític.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Mètode científic: el procés d´atenció d´infermeria
Tema 2 Valoració integral
Tema 3 Identificació de problemes
Tema 4 Planificació, execució i avaluació. Introducció a la Pràctica Basada en l'Evidència (PBE)
Tema 5 Documentació clínica

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.
Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte CampusExtens (Illes), dedicat a l'ensenyament flexible a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica al'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la
seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, amb els companys, documentselectrònics actualitzats, publicació dels resultats de les avaluacions parcials, propostes de recursos i tasquesd´aprenentatge.

Recordar als estudiants que aquesta assignatura es desenvolupa sota l'emparament de la LOPD 15/1999, perla qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la mateixa sense el permís explícit del professorat, nil'ús fraudulent del seu contingut o materials.


A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants un document que complementa el cronograma de la UIB en le que podran consultar el cotingut planificat per treballar a cada sessió presencial.

Activitats de treball presencial (0,92 crèdits, 23 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Lliçó magistral Grup gran (G)


Mitjançant mètodes expositius i participatius, el professorat establirà els fonaments teòrics, així com el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que l'estudiant haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

15
Seminaris i tallers 1. Seminari de Valoració Grup mitjà (M)

Sessións monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida professorat, estudiants. La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui analitzar, identificar i simular una primera planifació de cures adients a una situació de salut simulada a partir d´un cas clínic.

L'assistència alseminari es considera obligatòria per assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent d'avaluació indiviudal que s´ha d´entregar en finalitzar la sessió.

3
Seminaris i tallers 2. Seminari de diagnòstic i planificació Grup mitjà (M)

Sessións monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida professorat, estudiants. La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui analitzar, reflexionar i discutir qüestions relatives a la valoració necessària per desenvolupar un pla de cures adient a cada situació,a partir del treball individual o grupal engrup més petit.

Prèviament a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants els objectius, el contingut, les activitats i la documentació complementària.

Les activitats es poden plantejar en forma de treball individual o cooperatiu.

L'assistència als seminaris es considera obligatòria per assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent d'avaluació que es durà a terme en finalitzar la sessió que, en el cas del primer seminari tendrà dues dimensions, la de participació al debat que es generi, i la ressolució d´una tasca individual.

3
Avaluació Examen Grup gran (G)

Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments d?aplicació dels continguts de l'assignatura. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (2,08 crèdits, 52 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats temàtiques i exàmens

Després de les exposicions, es recomana aprofundir en la matèria a través de les lectures recomanades. L'alumne disposarà d'un assortiment de recursos associats a cada tema, com articles, enllaços o bibliografia recomanada, quees pujarà a l´espai assignat a cada tema, i es referenciaran a les presentacions d´aula.

40
Estudi i treball autònom en grup Preparació de seminaris

És recomenable que l'estudiant llegueixi els recursos que s´aniràn penjant a l´aula digital al llarg de les sessions i seminaris per tal de treballar amb la profunditat idònea la màteria.

12

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procedimentsd'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia(recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura.


L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderadasi està per damunt de la nota mínima estipulada, si escau, segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.En el cas de que l?alumne no obtingui una qualificació mínima de 5 sobre 10 com a mitja de totes les proves d?avaluació que ponderin per damunt de la nota mínima estipulada, si escau, l?assignatura romandrà suspesa.

Només es consideraran causes justificades d?absència de les avaluacions, les considerades al Reglament Acadèmic.


A les proves d?avaluació extraordinària (juliol), només es podrà recuperar l´exàmen final de la matèria. En cas de tenir suspesa la matèria, però aprovat l´exàmen final, donat el caràcter no recuperable de les proves d´avaluació parcial, i que es considera que l´avaluació contínua implica una millora en el desenvolupament de la matèria, l´estudiant podrà presentar-se de nou a l´examen final en convocatòria extraordinària.

Alumnes que no hagin superat l?assignatura en el període d?avaluació complementària (juny), es guardaran les notes de les activitats No Recuperables fins el període d?avaluació extraordinària (juliol).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

1. Seminari de Valoració
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Sessións monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida professorat, estudiants. La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui analitzar, identificar i simular una primera planifació de cures adients a una situació de salut simulada a partir d´un cas clínic.

L'assistència alseminari es considera obligatòria per assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent d'avaluació indiviudal que s´ha d´entregar en finalitzar la sessió.

Criteris d'avaluació

S´avaluarà la participació dels estudiants al debat que s´obri al seminari en relació a la valoració clínica a un pacient, representant un 5% de la nota del seminari. I en finalitzar la sessió els estudiants hauran d´entregar de forma individual un resum de les dades rellevants que identifiquin a partir d´un cas concret, que suposarà un pes del 20% de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 25%

2. Seminari de diagnòstic i planificació
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Sessións monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida professorat, estudiants. La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui analitzar, reflexionar i discutir qüestions relatives a la valoració necessària per desenvolupar un pla de cures adient a cada situació,a partir del treball individual o grupal engrup més petit.

Prèviament a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants els objectius, el contingut, les activitats i la documentació complementària.

Les activitats es poden plantejar en forma de treball individual o cooperatiu.

L'assistència als seminaris es considera obligatòria per assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent d'avaluació que es durà a terme en finalitzar la sessió que, en el cas del primer seminari tendrà dues dimensions, la de participació al debat que es generi, i la ressolució d´una tasca individual.

Criteris d'avaluació


Durant el seminari es treballarà la capacitat d´identificació de problemes a partir dediferents escenaris o situacions clíniques, i a partir d´un recull d´articles es treballarà la planificació d´intervencions. En finalitzar la sessió cada estudiant entregarà un document de diagnòstic i planificació de cures adients a un escenari o situació clínica.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments d?aplicació dels continguts de l'assignatura. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 6

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Relació de llibres, articles, documents bàsics i complementaris per al desenvolupament del treball autònom dels estudiants.

Bibliografia bàsica

* Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. Un enfoque práctico para un pensamiento centrado en resultados. Barcelona: Masson; 2009.
* NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación, 2015-2017. Barcelona: Elsevier; 2016.
* Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (Eds.). (2013). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) (5 ed.). Elsevier.
* Bulechek, G., Butcher, H., Dochterman, J., & Wagner, C. (Eds.). (2013). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (6 ed.). Elsevier.

Bibliografia complementària

* Echevarria Pérez, P. Investigación en metodología y lenguajes enfermeros. Barcelona: Elsevier; 2016
* Müller?Staub, M., Lavin, M. A., Needham, I., & Van Achterberg, T. (2006). Nursing diagnoses, interventions and outcomes?application and impact on nursing practice: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 514-531.
* Tirado Pedregosa, G., Hueso Montoro, C., Cuevas Fernández-Gallego, M., Montoya Juárez, R., Bonill de las Nieves, C., & Schmidt Río-Del Valle, J. (2011). Cómo escribir un caso clínico en Enfermería utilizando Taxonomía NANDA, NOC, NIC. Index de Enfermería, 20(1-2), 111-115.
* Castillo Gómez, Mª Teresa; Torre Lloveras, Pilar. Conjunt mínim de dades dels informes clínics. Informe de cures d?infermeria . Reial Decret 1093/2010. Àgora d?Infermeria (AgInf) Vol.15.3
* Zapata-Sampedro, M. A., Matute-Caballero, M. N., & Gómez-Reina, M. V. (2007). Plan de cuidados enfermeros al cuidador informal. Caso clínico. Enfermería Clínica, 17(3), 157-161.
* del Carmen Peinado-Barraso, M., del Rosario Cabrerizo-Cordero, M., Granados-Matute, A. E., & Contreras-Fariñas, R. (2008). Caso clínico: coordinación en los cuidados de una paciente con cáncer de mama. Enfermería Clínica, 18(5), 273-277.
* Mantilla Morató, T., & Gómez de Celis Cornejo, M. I. (2007). Paciente con úlceras vasculares y factores de riesgo cardiovascular. Caso clínico. Enfermería Clínica, 17(1), 41-45.
* Sampedro, M. Z., Caballero, M. M., & Boza, J. C. (2007). Cuidados a personas con discapacidad severa. Caso Clínico. Enfermería Global, 6(1).
* Gálvez-González, M. (2008). El duelo anticipado en la familia de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados críticos, presentación de un caso clínico. Revista Electronica Internacional de Cuidados, 8(1), 25-33.
*Alconero-Camarero, A. R., Cobo-Sánchez, J. L., Casaus-Pérez, M., García-Campo, M. E., Garcia-Zarrabeitia, M. J., Calvo-Diez, M., & Mirones-Valdeolivas, L. E. (2008). Paciente intervenido de aneurisma de aorta abdominal por técnica quirúrgica endovascular. Caso clínico. Enfermería Clínica, 18(2), 96-103.

Altres recursos

* Eina NNN Consult (accés a través de la biblioteca) https://0-www-nnnconsult-com.llull.uib.es/