Escoltar

22472. Cultius Llenyosos . Grup 8

Identificació de l'assignatura

Assignatura22472 - Cultius Llenyosos
Grup Grup 8 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miquel Àngel Conesa Muñoz
ma.conesama.conesa@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

La fructicultura és una branca molt important de l'economia agrària a les Illes Balears en particular, i a Espanya en general. El coneixement profund de la fisiologia i la tecnologia de les espècies llenyoses d'interès, així com el seu reconeixement, és molt important per a aquest sector.

Requisits

Les matèries objecte d'aquesta assignatura requereixen d'uns coneixements previs importants per poder assolir amb garanties d'èxit la formació en fructicultura, per això és una assignatura de quart curs. Per això també se recomana haver cursat i superat algunes assignatures anteriors del pla d'estudis.

Recomanables

Haver superat les assignatures de: Biologia de la Producció Agrària, Bases de la Producció Vegetal, Fertilitat, Hidràulica i Regs, Mecanització Agrària i Viverística.

Competències

Les competències que assoliran els alumnes en haver superat aquesta assignatura venen donades pel pla d'estudis i per la normativa que regula les atribucions professionals de la professió per a la que habilita el present títol.

Específiques

  • H2: bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental. Control de qualitat de productes hortofructícoles. Comercialització.

Transversals

  • T2: capacitat d'anàlisi i de síntesi
  • T3: capacitat d'organitzar i planificar

Genèriques

  • C8: gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials
  • C10: transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura inclouen coneixements bàsics de la fisiologia de l'arbre fruiter, el medi en que viu, el maneig que se'n fa, considerant aspectes generals per la majoria de fruiters caducifolis i perennifolis en clima similar al mediterrani. A banda, s'inclouen temes referents a espècies concretes de fruiters, considerant els més amplement cultivats a l'estat espanyol i, en particular, a les Illes Balears.

Continguts temàtics

1 Fisiologia i maneig de l'arbre fruiter
1 Introducció a la fructicultura
2 La fisiologia de l'arbre fruiter
3 Les necessitats nutritives de l'arbre fruiter
4 La fructificació de l'arbre fruiter
5 Les relacions de l'arbre amb el medi
6 La multiplicació dels arbres fruiters
7 Creació de la plantació
8 La poda dels arbres fruiters
9 Les labors del sòl
10 La fertilització i el reg
11 La protecció de la plantació
12 Recol·lecció, conservació i condicionament dels fruits
2 Els principals cultius fruiters mediterranis

Metodologia docent

La metodologia docent serà la més adient per a l'adquisició dels coneixements que es mencionen a les competències.

Volum de treball

S'adaptarà el volum de feina a la disponibilitat horària reflectida als horaris de l'assignatura.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Desenvolupament de temari Grup gran (G)

Exposició de continguts en classes magistrals, amb intervenció de l'alumnat.

40
Seminaris i tallers Reconeixement de material vegetal Grup mitjà (M)

Adquirir els coneixements necessaris per a la correcte identificació d'espècies i varietats més habituals.

10
Classes pràctiques Visites de camp Grup mitjà (M)

Sortides de camp encaminades a acostar l'alumne a la realitat de les empreses del sector i a l'intercanvi de coneixements amb els professionals.

10

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Exposició de tema

Presentació oral a classe

20
Estudi i treball autònom individual Estudi de continguts i casos

Adquirir el màxim de coneixements.

70

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació constarà:

1.- Examen relacionat amb la matèria explicada a classe i/o a les sortides de camp, amb preguntes tipus test i/o a desenvolupar. 2 parcials.

2.- Prova de reconeixement d'espècies vegetals d'interès (visu).

3.- Treballs complementaris a cada una de les sortides de camp que es realitzin.

4.- Presentació d'un tema relacionat amb la teoria o la pràctica de l'assignatura, no explicat pel professor. El contingut es considerarà igualment com a part de la matèria vista a classe.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Desenvolupament de temari
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Exposició de continguts en classes magistrals, amb intervenció de l'alumnat.

Criteris d'avaluació

Examen escrit (test/desenvolupar)

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Reconeixement de material vegetal
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Adquirir els coneixements necessaris per a la correcte identificació d'espècies i varietats més habituals.

Criteris d'avaluació

VISU. Reconeixement espècies vegetals.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Visites de camp
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Sortides de camp encaminades a acostar l'alumne a la realitat de les empreses del sector i a l'intercanvi de coneixements amb els professionals.

Criteris d'avaluació

Informes sortides de camp.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Exposició de tema
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Presentació oral a classe

Criteris d'avaluació

Presentació oral a classe

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El material bàsic per a superar l'assignatura són els apunts de classe i les fonts que s'hi indiquen o que recomana el professor.

Bibliografia bàsica

Agustí, M. 2010. Fruticultura (2ª ed). Mundi Prensa. Madrid.

Bibliografia complementària

Gil-Albert F. 1997. Tratado de Arboricultura Frutal vols I a V. Mundi Prensa. Madrid.
Melgarejo P. 2003. tratado de fruticultura para zonas aridas y semiáridas vols I y II. Mundi Prensa. Madrid.
Westwood N.H. 1982. Fruticultura de zonas templadas. Mundi Prensa. Madrid.

Altres recursos

Fonts bibliogràfiques de centres d'investigació agrària. IVIA, INTA, CEBAS, IRTA, IMIDA...