Escoltar

22462. Hidràulica i Reg . Grup 8

Identificació de l'assignatura

Assignatura22462 - Hidràulica i Reg
Grup Grup 8
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pau Carles Martí Pérez
pau.martipau.marti@uib.catuib.cat
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Entre les atribucions més importants d'un enginyer agrònom estan les de portar a terme a) càlcul de canonades i canals, instal·lacions d'elevació i transitoris hidràulics, i mesuraments als corrents líquids, i b) projectes i maneig d'instal·lacions de reg. Aquesta assignatura pretén definir els fonaments perquè els alumnes puguen afrontar aquestes tasques durant l'exercici de la professió. Es farà menció especial als sistemes de reg a pressió, i, més concretament, als sistemes de reg localitzat d'alta freqüència.

Requisits

Recomanables

Haver superat les assignatures ÀLGEBRA, CÀLCUL, MECÀNICA i FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS

Competències

Específiques

 • C7. Enginyeria del medi rural: hidràulica
 • H5.1. Regs i drenatges
 • R.8. Enginyeria de les instal·lacions
 • R.9.1. Tecnologia del reg i drenatge. Obres i instal·lacions hidràuliques

Transversals

 • T2. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica

Genèriques

 • G2. Coneixement adient de problemes físics, les tecnologies, sistemes de subministrament hídric i energètic

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Bloc H HIDRÀULICA (35 hores)
Bloc H.1 Repàs fonaments hidràulics (10 hores)
Tema H1 PROPIETATS DELS LÍQUIDS (2 hores)

1. Introducció. 2. Propietats dels fluids. Diferències entre líquids i gasos. Pressió en un líquid real. Compresibilitat. Viscositat. Llei de Newton. Pressió de vapor.

Tema H2 CINEMÀTICA (2 hores)

1. Cinemàtica. 2. Métode Lagrangià vs Eulerià. 3. Tipus de flux. 4. Línia, superfície i volum de corrent. 5. Trajectòria. 6. Cabal. 7. Velocitat mitjana. 8. Equació de continuïtat.

Tema H3 HIDRODINÀMICA (4 hores)

1.Energia d'una partícula líquida. 2. Teorema de Bernouilli per una trajectòria d'un líquid ideal. 3. Equació de Bernouilli per a un corrent de líquid real. 4. Generalització del teorema de Bernouilli a un corrent real amb màquines hidràuliques. 5. Potència d'un corrent líquid a una secció transversal. 6. Variació de la quantitat de moviment en un flux permanent. 7. Cavitació.

Tema H4 HIDROSTÀTICA (2 hores)

1. Equació fonamental de la hidrostàtica. 2. Distribució de pressions hidrostàtiques. 3. Mesurament de la pressió. Mesurament de la pressió atmosfèrica. Mesurament de pressions relatives. Manòmetres diferencials. Transductors de pressió.

Bloc H.2 Enginyeria hidràulica (25 hores)
Tema H5 CONDUCCIONS A PRESSIÓ (10 hores)

1. Canonades. Característiques de les conduccions a pressió. Tipologia. Canonades normalitzades. Pressions i diàmetres nominals. Vàlvules i elements de control. Canonades termoplàstiques. Canonades de PFRV. Canonades de fossa. 2. Canonades en règim permanent i uniforme. Tipus de flux. Distribució de velocitats. Introducció a la teoria de la capa límit. Rugositat absoluta i relativa. 3. Pèrdues de càrrega contínues i singulars en canonades. Fòrmules per al càlcul de pèrdues per fricció i singulars.

Tema H6 MÀQUINES HIDRÀULIQUES (12 hores)

1. Bombes. Tipologia. Altura geomètrica i manomètrica d'aspiració i impulsió. Altura total d'elevació. Corba resistent de la conducció. 2. Corba característica d'una bomba. Potència i rendiment en un grup moto-bomba. Punt de funcionament de la instal·lació. 3. Selecció i regulació de bombes. Factor NPSH. 4. Associació de bombes. Associació en sèrie. Associació en paral.lel.

Tema H7 INTRODUCCIÓ A TRANSITORIS HIDRÀULICS (3 hores)

1. Descripció dels transitoris hidràulics. Sobrepressió deguda a un tancament instantani. Fórmula Joukowski-Allievi. Celeritat de la ona de pressió. Càlcul de la celeritat en conduccions comercials.

2. Càlcul d?un transitori en sistemes simples. Temps de tancament d?una vàlvula: tancament ràpid, tancament lent. Longitud crítica. Fórmula de Michaud. Introducció als sistemes de protecció front a transitoris hidràulics.

Bloc R REG (25 hores)
Tema R1 NECESSITATS DE REG. (2 hores)

1. Contingut d'humitat al sòl. Potencial d'aigua al sòl. Dèficit d'humitat admissible. Tensiòmetres. 2. Balanç d'aigua al sòl agrícola. Evapotranspiració de referència. Evapotranspiració del conreu. 3. Precipitació efectiva. Ascens capil·lar. Necessitats de reg netes. 4. Eficiència d'aplicació. Necessitat de rentat. Coeficient d'uniformitat. Necessitats de reg brutes. Torn de reg. Durada del reg.

Tema R2 REGS LOCALITZATS D'ALTA FREQÜÈNCIA I DISSENY AGRONÒMIC (6 hores)

1. Introducció. Composició d'un sistema de reg localitzat. Materials de canonades. 2. Emissors. Tipus. Paràmetres de funcionament i qualitat. Distribució de l'aigua a partir de l'emissor. 3. Estimació de les dimensions del bulb. Percentatge de sòl mullat. Solapament de bulbs i espaiament d'emissors. 4. Número d'emissors per planta. Disposició d'emissors i laterals. Torn de reg màxim. Durada del reg. Número d'unitats de reg. .

Tema R3 DISSENY HIDRÀULIC DE SUBUNITATS I INTRODUCCIÓ A XARXES DE DISTRIBUCIÓ (13 hores)

1. Longitud i pendent en lateral i terciària. Cabals. Diferència de pressió admissible a la subunitat. Pèrdues localitzades per inserció d'emissors i laterals. 2. Hidràulica de les distribucions discretes. Emissors equidistants i agrupats. Pèrdues de càrrega contínues. Canonades amb servei en el trajecte. Distribució contínua. Canonades amb servei mixte. Canonades telescòpiques. Pressió d'entrada. 3. Punt d'alimentació. Seccions de pressió màxima i mínima. Evolució de les pèrdues en una distribució discreta. 4. Tipus de xarxes. Definició dels elements d'una xarxa. Determinació de la sèrie i el nus més desfavorables.

Tema R4 CAPÇALERA DE REG (4 hores)

1. Composició de la capçalera. 2. Hidrociclons. 3. Filtres de malla i anelles. 4. Filtres d'arena. Característiques de l'arena. 5. Injecció de fertilitzants. 6.Venturi. 7.Tanc de fertilització. 8.Bombes d'injecció

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques teoria i problemes curts Grup gran (G)

Adquirir els fonaments teòrics per portar a terme

a) càlcul de canonades i canals, instal·lacions d'elevació, transitoris hidràulics, i mesuraments als corrents líquids.

b) projectes i maneig d'instal·lacions de reg

20
Classes pràctiques problemes de projecte Grup gran (G)

Consolidar els fonaments teòrics i portar a terme:

a) càlcul de canonades i canals, instal·lacions d'elevació, transitoris hidràulics, i mesuraments als corrents líquids.

b) projectes i maneig d'instal·lacions de reg

mitjançant exercicis a classe.

25
Classes pràctiques pràctiques i seminaris de problemes en grups reduiïts Grup mitjà (M)

consolidar els coneixements teòrics mitjançant pràctiques informàtiques i de laboratori, així com seminaris de problemes en grups reduïts

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Consolidar i assimilar els coneixements de l'assignatura. L'alumne haurà de repassar els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura individualment.

60
Estudi i treball autònom en grup

Consolidar i assimilar els coneixements de l'assignatura. L'alumne haurà de repassar els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura en grup.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Hi ha programades dues avaluacions parcials, una pel bloc HIDRÀULICA (45%) i una pel bloc REG (40%). Per aprovar l'assignatura cal obtenir almenys un 4 sobre 10 en cada avaluació parcial.

Cada parcial només es podrà recuperar a la convocatòria extraordinària.

Les pràctiques tenen un pes del 15%.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

teoria i problemes curts
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Adquirir els fonaments teòrics per portar a terme

a) càlcul de canonades i canals, instal·lacions d'elevació, transitoris hidràulics, i mesuraments als corrents líquids.

b) projectes i maneig d'instal·lacions de reg

Criteris d'avaluació

L'avaluació consistirà en preguntes de teoria i/o problemesde resposta curta.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4

problemes de projecte
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Consolidar els fonaments teòrics i portar a terme:

a) càlcul de canonades i canals, instal·lacions d'elevació, transitoris hidràulics, i mesuraments als corrents líquids.

b) projectes i maneig d'instal·lacions de reg

mitjançant exercicis a classe.

Criteris d'avaluació

L'avaluació consistirà en la resolució de casospràctics.

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 4

pràctiques i seminaris de problemes en grups reduiïts
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

consolidar els coneixements teòrics mitjançant pràctiques informàtiques i de laboratori, així com seminaris de problemes en grups reduïts

Criteris d'avaluació

es valorarà la assistència i l'informe de pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 0

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Part I. Hidràulica
 1. INGENIERÍA HIDRÁULICA. T. Montalvo López. Ediciones VJ.
 2. INGENIERÍA RURAL.HIDRÁULICA. J.Arviza, I.Balbastre Peralta, P.González-Altozano. Servicio de Publicaciones UPV.
 3. PROBLEMAS DE HIDRÁULICA. J.Arviza. Servicio de Publicaciones UPV.
Part II. Reg
 1. RIEGO LOCALIZADO.DISEÑO DE INSTALACIONES. T.Montalvo. Inter-Técnica Ediciones.
 2. RIEGO LOCALIZADO. J.Rodrigo López, J.M. Hernández Abreu, A. Pérez Regalado, J.F. González Hernández. Ediciones Mundi-Prensa. M.A.P.A.
 3. EL RIEGO POR ASPERSIÓN Y SU TECNOLOGÍA. J.M.Tarjuelo-Benito.Ediciones Mundi-Prensa. M.A.P.A
 4. TÉCNICAS DE RIEGO. J.L.Fuentes Yagüe.Ediciones Mundi-Prensa. M.A.P.A.

Bibliografia complementària

Part I. Hidràulica
 1. MECÁNICA DE FLUIDOS. M.C.Potter, D.C. Wigger. Thompson Editores.
 2. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS. V.L. Streeter, E.B. Wylie, K.W. Bedford, J.G.Saldarriaga. McGraw-Hill
Part II. Reg
 1. AGUA Y AGRONOMÍA. F.J. Martín de Santa Olalla, F. López Fuster, A. Calera Belmonte. Ediciones Mundi-Prensa. M.A.P.A.
 2. IRRIGATION SYSTEMS. Design and operation. D.Karmeli
 3. AGRICULTURAL DRAINAGE. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science of America, R.W. Skaggs, J.Schilfgaarde