Escoltar

22456. Gestió d'Empreses Agroalimentàries . Grup 8

Identificació de l'assignatura

Assignatura22456 - Gestió d'Empreses Agroalimentàries
Grup Grup 8 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Lluís Bru Martínez
lluis.brulluis.bru@uib.esuib.es
Responsable
18:00h19:00h Dimarts 09/09/201929/05/2020 Db 108 de l'edifici Jovellanos. Demaneu tutoria per email i la puc fer un altre dia de la setmana.

Contextualització

Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura 21760-Empresa del primer curs del Grau d'Enginyeria Agroalimentària i Medi Rural.

Si en el primer curs el que es va establir era el caràcter introductori a través de conceptes bàsics, en el segon curs el caràcter passa a ser més concret i es profunditza en els temes bàsics de gestió de les empreses. Els estudiants han d'aprendre a estudiar i analitzar en detall tant els mercats com les organitzacions agroalimentàries.

Els instruments bàsics de la teoria econòmica i de gestió de l'empresa són un conjunt de coneixements molt útils per enfrontar-se als problemes de gestió de les empreses agroalimentàries que segurament es trobarà l'alumne posteriorment en la seva vida professional.

Requisits

Essencials

Convé tenir aprovada l'assignatura 21760-empresa de primer curs de grau.

Competències

L'alumne ha d'entendre com s'organitza una activitat agroalimentària, i adquirir la capacitat d'encarar els processos de decisió d'un empresari del sector.

Específiques

  • C8: Gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
  • C10: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços que es produeixin en el món de l'agricultura.
  • C11: Valoració d'empreses agràries i de comercialització.

Transversals

  • T2: Capacitat de raonar de forma crítica.
  • T4: Capacitat de generar i presentar idees noves.

Genèriques

  • G6: Capacitat per gestionar tota classe d'empresa agroalimentària, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans i rurals, àrees esportives públiques o privades, etc. amb coneixement de les noves tecnologies, dels processos de qualitat, traçabilitat i certificació i de les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Seguidament fem una breu descripció del temari.

Continguts temàtics

1 Anàlisi del funcionament intern de l'empresa
1.1 Límits horitzontals i verticals de l'empresa agroalimentària.

Quines activitats decidim que abasti l'empresa i de quines s'encarreguen proveïdors i clients.

Com es decideix el nivell d'activitat de l'empresa.

1.2 Gestió de la qualitat.

S'estudien les normes i protocols que garantiran la qualitat adequada del producte, i la importància de la traçabilitat del producte.

1.3 Estructures de propietat. Les cooperatives agràries.

Veurem quina estructura de propietat pot tenir una empresa agroalimentària.

2 Entorn competitiu
2.1 Estratègia empresarial, creació de valor i avantatge competitiu

S'estudia la interacció de l'empresa a través dels mercats amb proveïdors, rivals i clients.

2.2 Innovació a l'empresa agroalimentària

L'empresa pot millorar els seus processos de producció i el producte final ofert als clients.

2.3 Decisions d'inversió i de finançament. Valoració d'empreses agroalimentàries.

Com finançar les activitats de l'empresa i com decidir entre alternatives d'inversió.

Metodologia docent

El curs inclou la modelització teòrica de les decisions empresarials, i la pràctica d'aquesta teoria mitjançant exercicis numèrics i discussió de casos.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició del temari Grup gran (G)

Exposició del docent, amb participació activa dels alumnes, del contingut teòric del curs.

20
Seminaris i tallers Exercicis Grup mitjà (M)

Es faran exercicis numèrics senzills, que simularan situacions discutides a les classes teòriques.

10
Seminaris i tallers Discussió de casos d'estudi Grup mitjà (M)

A partir de la teoria explicada s'analitzaran i discutiran estadístiques públiques, retalls de premsa, etc.

10
Avaluació Prova parcial Grup gran (G)

Prova escrita amb preguntes escrites i exercicis numèrics sobre part del programa del curs

3
Avaluació Prova final Grup gran (G)

Prova escrita amb preguntes escrites i exercicis numèrics sobre tot el programa del curs

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Exercicis

En petits grups de dues o tres persones els alumnes hauran de preparar prèviament les classes en que es faran exercicis i es discutiran casos d'estudi.

105

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Al llarg del curs, abans d'arribar a l'examen final, hi haurà tres elements d'avaluació dels alumnes.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Prova parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Prova escrita amb preguntes escrites i exercicis numèrics sobre part del programa del curs

Criteris d'avaluació

Al llarg del curs es faran dues proves individuals. Cadascuna d'aquestes proves tindrà un pes del 25% en la nota final del curs.

L'alumne que es presenti a la convocatòria extraordinària de juliol conservarà la nota obtinguda a les dues proves, i ponderarà amb el mateix pes a la qualificació final (un 25% de la nota cadascuna de les proves).

Percentatge de la qualificació final: 50%

Prova final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Prova escrita amb preguntes escrites i exercicis numèrics sobre tot el programa del curs

Criteris d'avaluació

Per poder aprovar l'assignatura, la nota final de la ponderació de totes les activitats d'avaluació ha d'estar per damunt de 5 sobre 10.

A més a més, la nota de la prova final també ha d'estar per damunt de 5 sobre 10.

L'examen final inclou tot el material impartit al llarg del curs. Així doncs, el material del curs demanat a les proves individuals, el que ha format part dels exercicis i dels treballs, les lectures recomanades al llarg del període d'avaluació contínua, etc. també forma part del material del curs que s'ha d'estudiar de cara a l'examen final.

L'examen final es pot recuperar a l'avaluació extraordinària del mes de juliol. Ponderarà amb el mateix pes a la qualificació final (un 40% de la nota). La nota a la prova de recuperació també ha d'estar per damunt de 5 sobre 10.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Exercicis
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

En petits grups de dues o tres persones els alumnes hauran de preparar prèviament les classes en que es faran exercicis i es discutiran casos d'estudi.

Criteris d'avaluació

En el període d'avaluació contínua, els alumnes hauran de preparar treballs i exercicis que ponderaran un 10% a la nota final del curs.

L'alumne que es presenti a la convocatòria extraordinària de juliol conservarà la nota obtinguda als exercicis i treballs, i ponderarà amb el mateix pes a la qualificació final (o sigui un 10% de la nota).

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'assignatura no disposarà d'un llibre de text, sinó que el material docent es basarà en part en la bibliografia complemèntaria i en part en material preparat pels professors que impartiran l'assignatura.

Bibliografia complementària

Besanko, Dranove, Shanley and Schaefer, 3º edició del 2004, Economics of strategy, Wiley.
Gans, Joshua, 2005, Core Economics for Managers, Thomson.

Altres recursos

Es penjarà material didàctic a la pàgina web de l'assignatura a Campus Extens.