22310. Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II . Grup 50

Identificació de l'assignatura

Assignatura22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
Grup Grup 50 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Margarita Vives Barceló
marga.vivesmarga.vives@uib.esuib.es
(Responsable)
09:30h11:30h Dimecres 03/09/201831/07/2019 Guillem Cifre de Colonya, Despatx B-204

Contextualització

L'objectiu general d'aquesta assignatura és aprofundir en la xarxa i els programes d'intervenció i prevenció sobre els menors amb problemes d'inadaptació social. La intervenció i la prevenció en l'àmbit de la desprotecció infantil és una tasca prioritària de la figura de l'educador social. Aquesta tasca comporta que el professional tingui molt clar el concepte de desprotecció infantil, que comprengui com s'arriben a produir les diferents situacions de maltractament o negligència infantil, que conegui el marc legal i institucional des del qual intervé l'educador, així com, les eines que utilitza i els programes en que participa. Assolir tots aquests coneixements i les competències corresponents és el propòsit d'aquesta assignatura.

L'assignatura s'enmarca dins la matèria " Intervenció socioeducativa a Infància i juventud ", la qual inclou les assignatures "Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I", "Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II" i "Programes d'intervenció socioeducativa a l'escola". Per tant, l'assignatura d'Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II és una assignatura d'intervenció professional del quart semestre que s'emmarca en els estudis de grau d'Educació Social. Aquesta assignatura ha estat prèviament introduïda per una altra que es desenvolupa en el tercer semestre, concretament Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I. Per aquest motiu, és recomana pel seu aprofitament, haver assolit els objectius de l'assignatura "Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I".

Requisits

No existeixen requisits essencials per a cursar aquesta assignatura, és recomana una visió general de la matèria "Intervenció socioeducativa en infància i juventut".

Recomanables

Com a requisist recomanable, és recomana haber assolit els objectius de l'assigntura "Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I"

Competències

Les competències que es pretenen assolir amb l'assignatura i que s'aniran treballant al llarg d'aquesta són:

Específiques

 • CE2. Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sustenta els processos d'intervenció socioeducativa.
 • CE3. Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que estan a la base dels processos d'intervenció socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció.
 • CE8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducativos en els àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió cultural; de la infància i joventut i de les persones majors

Transversals

 • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. CT2. Capacitat d'organització i planificació. CT15. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

Genèriques

 • Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura es basen en el Pla d'Estudis d'Educació Social (UIB, 2012) i són organitzats en blocs temàtics amb una línia coherent, iniciant el procés en aquells continguts generals per a acabar amb aquells relacionats amb la intervenció socioeducativa de l'educador/a social sobre els menors amb problemes d'inadaptació social.

Cal comentar que tots els temes estan vinculats entre si, per tant, la divisió en blocs ajuda a l'organització de l'assignatura, sense prejudici de poder ser integrats i reorganitzats a partir de les necessitats i característiques del grup d'alumnes.

Continguts temàtics

Bloc 1 Conceptualització de la Inadaptació Social a Menors

Tema 1. Desprotecció, maltractaments a infants i joves i violència filio-parental: concepte i tipologies

Tema 2. Models explicatius dels maltractaments a infants i joves i de la violència filio-parental. Conseqüències del maltractament infantil.

Tema 3. Marc legal de la protecció a infants i joves.

Bloc 2 Programes d'intervenció i de prevenció en els àmbits de la infància i l'adolescència en situació de desprotecció social. El rol del/a educador/a social

Tema 4. Prevenció dels maltractaments a infants i joves. Sistema de Protecció a la Infància a la CAIB: estructura, funcionament, coordinació intra e interinstitucional.

Tema 5. El procés d'intervenció, els programes i els tractaments davant situacions de desprotecció.

Tema 6. La intervenció socioeducativa en l'acolliment familiar.

Tema 7. La intervenció socioeducativa en l'adopció.

Tema 8. La intervenció socioeducativa en l'acolliment residencial.

Tema 9: La intervenció socioeducativa en la violència filio-parental

Metodologia docent

En aquest apartat es detallen les modalitats organitzatives, els tipus d'agrupació i la metodologia que s'empraran per aconseguir els objectius de l'assignatura.

La qualificació final es calcularà a través de la mitjana de les qualificacions obtingudes a les tasques qualificables amb una qualificació igual o superior a 4. En cas que un alumne obtingui per aplicació matemàtica dels pesos dels elements d?avaluació un resultat de 5 o superior, però no superi l?assignatura perquè no ha obtingut la qualificació exigida en algun dels elements validadors, la qualificació global que obtindrà serà un 4,5.

Es considerarà que un estudiant és un «no presentat» quan només hagi realitzat activitats d?avaluació previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l?avaluació de l?assignatura.

Si els alumnes no realitzen l'examen o no lliuren algun dels dossiers de les classes pràctiques a les dates previstes, podran fer-ho en una data alternativa assenyalada per la professora, únicament en els casos establerts per l'Acord Normatiu del dia 18 de març de 2016 pel qual es modifica l'Acord Normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

La realització demostradorament fraudulenta d?algun dels elements d?avaluació inclosos en la guia docent comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la qualificació de l?alumne que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l?avaluació anual de l?assignatura.

Volum de treball

A nivell presencial l'alumne/a disposa de 5h, 3 hores són per l'exàmen global i 2h (aproximades) per a tutories presencials.

A nivell no presencial, es calculen hores per l'estudi individual, visionat i/o aportacions de documentacions complementàries i també per a l'anàlisi de casos plantejats i pel treball grupal.

Activitats de treball presencial (0,2 crèdits, 5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Avaluació Examen global Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global correponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació. La qualificació mínima és de 4.

5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,8 crèdits, 145 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Anàlisi de casos

Cada bloc disposarà de casos sobre la temàtica del grup. L'alumne/a haurà de respondre a les preguntes plantejades del cas.

La qualificació final dels casos (3) es calcularà per mitjà de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a cada entrega lliurats durant el període de l'avaluació contínua. Si els alumnes no presenten alguna d'aquestes tasques, el cas serà qualificat amb un 0. Per calcular la mitjana dels casos, s'ha d'haver aconseguit una qualificació igual o superior a 4 en cadascuna dels casos, i per aprovar l'assignatura aquesta mitjana final ha de ser igual o superior a 4,5.

35
Estudi i treball autònom individual Documentacions complementàries

S'incorporarà material complementari com per exemple documentals, entrevistes, pel·lícules,..etc. per a utilitzar-les com a font de reflexió i estudi (personal o en grup).

10
Estudi i treball autònom individual Estudi individual i consultes

A partir de l'estudi i del treball individual, i amb el suport del grup i de la professora, es pretén que l'aulmne/a assimili i integri de forma comprensiva els continguts i competències marcades a aquesta guia docent.

S'habilitaran uns fòrums de consulta per a cada bloc de cara a resoldre possibles dubtes.

70
Estudi i treball autònom en grup Entrevista a un educador social

Disseny, realització i anàlisi d'una entrevista a un/a educador/a social que treballi a l'àmbit de la inadaptació social.

El grup (5-7 membres) haurà de decidir quin àmbit vol treballar (menors i adolescents en medi obert, familia o institucional); el/la professional entrevistat hauria de tenir més de 2 anys d'experiència.

Cada grup contarà amb un fòrum per a treballar aquesta tasca des de les diferents fases (disseny, anàlisi i realització de l'informe). El grup disposarà d'una calendarització del treball a l'aula virtual.

El seguiment es farà de forma regular a través de l'aula digital

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a superar l'assignatura cal que l'alumne/a superi les diferents tasques plantejades. És important tenir present la qualificació mínima demanada a cada tasca, ja que si no es supera, l'assignatura no serà aprovada.

Un requisit per aprovar qualsevol examen de l'assignatura és la correcció en la redacció i l'ortografia, atesa la importància que tenen per a l'educador social les expressions oral i escrita (redacció d'informes, reunions d'equip, coordinacions interinstitucionals, sol·licitud de financiament per al desenvolupament de projectes, seguiment de diaris, suport escolar, etc.)

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global correponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació. La qualificació mínima és de 4.

Criteris d'avaluació

Assoliment dels continguts i competències marcades a la guia docent

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4

Anàlisi de casos
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Cada bloc disposarà de casos sobre la temàtica del grup. L'alumne/a haurà de respondre a les preguntes plantejades del cas.

La qualificació final dels casos (3) es calcularà per mitjà de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a cada entrega lliurats durant el període de l'avaluació contínua. Si els alumnes no presenten alguna d'aquestes tasques, el cas serà qualificat amb un 0. Per calcular la mitjana dels casos, s'ha d'haver aconseguit una qualificació igual o superior a 4 en cadascuna dels casos, i per aprovar l'assignatura aquesta mitjana final ha de ser igual o superior a 4,5.

Criteris d'avaluació

Respondre de forma correcta (tenint present que és un treball universitari, és a dir, tenint cura dels aspectes de redacció, ortografia i síntaxi) a nivell universitari. També és important que es tengui present la normativa APA per a qualsevol referència bibliogràfica que s'inclogui (recomanable revisar 21901 - Documentación y Comunicación Científica).

Es recomana tenir present l'assignatura "22307 - Intervención Socioed. sobre los Menores con Problemas de Inadapt. Social I" de cara a poder complementar les respostes (si s'ha cursat)

Finalment es tendrà present la redacció, ja que es considera de vital importància adquirir aquesta competència com a futur professional a l'educació social (redacció d'informes, reunions d'equip, coordinacions interinstitucionals, sol·licitud de finançament per al desenvolupament de projectes, seguiment de diaris i suport escolar,...)

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 4

Entrevista a un educador social
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Disseny, realització i anàlisi d'una entrevista a un/a educador/a social que treballi a l'àmbit de la inadaptació social.

El grup (5-7 membres) haurà de decidir quin àmbit vol treballar (menors i adolescents en medi obert, familia o institucional); el/la professional entrevistat hauria de tenir més de 2 anys d'experiència.

Cada grup contarà amb un fòrum per a treballar aquesta tasca des de les diferents fases (disseny, anàlisi i realització de l'informe). El grup disposarà d'una calendarització del treball a l'aula virtual.

El seguiment es farà de forma regular a través de l'aula digital

Criteris d'avaluació

Respondre de forma correcta (tenint present que és un treball universitari, és a dir, tenint cura dels aspectes de redacció, ortografia i síntaxi) a nivell universitari. En aquest sentit es recomana revisar l'assignatura 22304 - Métodos y Técnicas de Investigación Educativa

Es recomana tenir present l'assignatura "22307 - Intervención Socioed. sobre los Menores con Problemas de Inadapt. Social I" de cara a poder complementar les respostes (si s'ha cursat)

També és important que es tengui present la normativa APA per a qualsevol referència bibliogràfica que s'inclogui (recomanable). En aquest sentit, NO incloure l'apartat de bibliografia i/o estar mal citada potser motiu de qualificar un treball com no apte

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 4.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A l'aula virtual es disposarà de material específic per a cada bloc.

Aquest estarà classificat en Material de lectura obligatòria i Material de consulta.

Val a dir que l'assiggnatura depén de la legislació vigent en infants i joves, per tant, cal revisar l'apartat de legislació per tenir present les noves normatives, com ara la llei de Suport a les Famílies 11/08 (Conselleria de Serveis Socials i Cooperació)

Bibliografia bàsica

 • Consell de Mallorca (2014). Manual d?Intervenció del Servei de Protecció al Menor. Palma: Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família. IMAS.
 • Consell de Mallorca (2015) Memòria IMAS. Consell de Mallorca. Departament de Benestar i Drets Socials. Institut Mallorquí d'Afers Socials.
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
 • Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció dels drets de la Infància i l'adolescència de les Illes Balears.
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Bibliografia complementària

 • Aroca, C., Bellver, M. C., & Alba, J. L. (2013). Revisión de programas de intervención para el tratamiento de la violencia filio-parental. Una guía para confección de un nuevo programa. Educación XX1,16, 281-304. doi: 10.5944/educxx1.16.1.727
 • Amorós, P., Palacios, J. (2004). Acogimiento familiar. Madrid: Alianza Editorial.
 • Arruabarrena, M.I. (2009). Procedimiento y criterios para la evaluación y la intervención con familias y menores en el ámbito de la protección infantil. Papeles del Psicólogo, 30 , 13-23
 • Bravo, A., & Del Valle, J.F. (2009). Crisis y revisión del acogimiento residencial. Su papel en la protección infantil. Papeles del Psicólogo, 30 , 42-52.
 • Bravo, A., & Del Valle, J.F. (2009). Intervención socioeducativa en el acogimiento residencial. Gobierno de Cantabria. Disponible a: http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e
  %20informes/Interv%20Socioeducativa_Acogimiento%20Residencial.pdfCichetti,
 • De Paúl, J., M.I. Arruabarrena (Coors.). (2005). Manual de protección infantil. Barcelona: Masson, S.A.
 • Del Valle, J.F., Bravo, A., & López, M. (2009). El acogimiento familiar en España: implantación y retos actuales. Papeles del Psicólogo, 30 , 33-41.
 • Dominguez, J., & Mohedano, R. (2014). El acogimiento de menores en el actual sistema de protección a la infancia: La importancia del contexto. Azarbe: Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, 3, 149-155.
 • Gámez-Guadix, M., & Calvete, E. (2012). Violencia filio-parental y su asociación con la exposición a la violencia marital y la agresión de padres a hijos. Psicothema, 24, 277-283.
 • Garrido, V. (2011). Los hijos tiranos. El síndrome del emperador . Barcelona: Editorial Ariel.
 • Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós.
 • Gracia, E., Musitu,G. (1993). El maltrato infantil. Un análisis ecológico de los factores de riesgo . Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
 • López, M., Del Valle, J.F., & Bravo, (2010). Estrategias para la captación de familias acogedoras. Papeles del Psicólogo, 31 , 289-295.
 • Martín, J. (2005). Intervención contra el maltrato infantil. Una revisión del sistema de protección . Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.
 • Martínez, L. Estévez, E., Jiménez, T.I., & Velilla, C. (2015). Violencia filio-parental: principales características, factores de riesgo y claves para la intervención. Papeles del Psicólogo, 36, 216-223.
 • Palacios, J. (2009). La adopción como intervención y la intervención en adopción. Papeles del Psicólogo, 30 , 53-62.

Altres recursos

A l'aula virtual es disposa de diferents carpetes de recursos i webs institucionals de referència