Escoltar

22306. Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Bruno Fernández Cladera
bruno.fernandezbruno.fernandez@uib.esuib.es
Responsable
20:00h21:30h Dilluns 11/09/201931/12/2019 Despatx A-106 (Cita prèvia)
20:00h21:30h Dimarts 11/09/201931/12/2019 Despatx A-106 (Cita prèvia)
18:00h21:00h Dijous 01/01/202030/06/2020 Despatx A-106 (Cita prèvia)

Contextualització

L'assignatura ?Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Intervenció Socioeducativa? és una assignatura bàsica de 6 crèdits que es cursa al primer semestre del segon curs dels Estudis de grau d?Educació Social.

Aquesta assignatura pretén contribuir en la formació del professional de l'educació social;prenent consciència de, no només de la problemàtica, sinó també de les avantatges que giren en torn al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món natural i social, especialment en allò que es refereix a l?àmbit socioeducatiu.

La societat de la informació és una expressió utilitzada habitualment per referir-se al tipus d'organització social actual. Aquest és un epítet -de la informació- que sembla destacar el seu tret prevalent: una societat on la informació ha adquirit un nou estatus.

Es tracta, doncs, d'una societat on les anomenades "tecnologies de la informació i la comunicació? (TIC) estan jugant un paper decisiu, contribuint, no només a satisfer determinades "necessitats", sinó també creant nous problemes associats al seu ús massiu. Una de les situacions derivades més preocupants es centra en allò que s'ha anomenat com "fractura digital", és aquesta una expressió força descriptiva, que fa referència a les importants diferències que es produeixen en el si d'un col?lectiu (o entre col?lectius) pel fet de disposar o no d'accés als nous mitjans, conèixer el seu llenguatge i els seus codis. Diferències aquestes que, en molts casos (encara que no sempre) vindrien determinades per qüestions econòmiques.

En aquest marc, la finalitat de l'assignatura és estudiar les possibilitats dels nous mitjans i el seu paper com a agents educatius i de canvi, a partir de l'anàlisi i la reflexió.

Requisits

Encara que aquesta assignatura no té requisits, s?orienta cap a aspectes més pedagògics, és a dir, cap a l?ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en intervencions socioeducatives, i no tant cap a aspectes tècnics. Per tant, els alumnes hauran d?accedir amb coneixements suficients sobre programació d'intervencions socioeducatives necessaris per al bon desenvolupament de les activitats que es proposen.

Recomanables

Es recomanable que l?alumnat tingui una formació o que estigui familiaritzat (a nivell d?usuari) amb l?ús d?eines tecnològiques: maneig d'eines d'ofimàtica, eines web i d'eines de tractament i edició de diferents formats digitals.

Competències

Aquesta assignatura pretén contribuir al desenvolupament de la competència digital dels futurs professionals de l'educació social.

Específiques

  • CE10. Dissenyar, produir, utilitzar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa

Genèriques

  • CT4. Tenir capacitat per a la utilització de les TIC en l'àmbit d'estudi i context professional
  • CT5. Tenir capacitat de gestió de la informació
  • CT7. Tenir capacitat crítica i autocrítica
  • CT11. Tenir autonomia en l'aprenentatge

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura està dividida en tres grans blocs amb un total de 5 temes.

Continguts temàtics

Bloc 1 Desenvolupament tecnològic i societat.
Tema 1 La societat de la informació. L'impacte de les TIC.
Tema 2 Fractura digital i inclusió digital. Les dimensions de l'alfabetització digital.
Bloc 2 Mitjans tecnològics i societat.
Tema 3 Els mitjans de comunicació social i l'oci digital.
Tema 4 Recursos tecnològics i educació.
Bloc 3 Intervenció socioeducativa i tecnologies de la informació i la comunicació.
Tema 5 Possibilitats i limitacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en la intervenció socioeducativa.

Metodologia docent

L?alumnat ha d?assumir un rol en el seu procés d?aprenentatge centrat en l?activitat i la participació.

Els continguts teòrics es treballaran a través d?exposicions orals i activitats proposades pel professor. La teoria proporcionarà a l?alumnat un marc conceptual sobre les temàtiques de l?assignatura.

Els continguts pràctics, es treballaran seguint diverses metodologies de treball en grup, petit grup o treball experiencial de forma individual i/o en grup. Totes les activitats pràctiques que s?hauran de presentar les trobareu en la plataforma de l?assignatura.

La metodologia docent que s?utilitzarà en l?assignatura:

1. Classes teòriques: presentació de continguts de manera expositiva i definició general de processos de treball per part del professorat.
2. Treball autònom de l'alumnat d'anàlisi i reflexió sobre documents, recursos, processos, etc. centrats en temes d'interès social i educatiu entorn de l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la societat actual i els processos educatius en particular. Debats o posades en comú.
3. Treball en petit grup o individualment per elaborar els diferents treballs i les activitats proposades.
4. Debats i posades en comú a l'aula amb tot el grup classe.

Les principals activitats de l?assignatura són:

-Bloc teòric: Realització de les tasques plantejades pel professor, una per a cada tema. Prova objectiva de cada tema i una al final del contingut teòric de l?assignatura.

-Bloc pràctic: Participació en els tallers pràctics en l?aula d?ordinador. Elaboració d'un bloc (portafoli digital) amb les pràctiques dels tallers. Creació d?un portal web de caràcter informatiu sobre un projecte d?intervenció socioeducativa a través o amb les TIC o una webquest.

Els diferents tipus d'agrupaments que utilitzarem per realitzar les activitats:

-Activitats de petit grup: El projecte de curs es treballarà en petit grup que es formarà a començament del curs.

-Activitats individuals: proves objectives dels coneixements teòrics i elaboració del blog (Portafoli digital).

-Activitats de gran grup: activitats amb l'objectiu de reflexionar i compartir els coneixements adquirits.

Activitats de treball presencial (3 crèdits, 75 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques 1. Exposició del contingut del temari. Activitats en línia i d'aula. Grup gran (G)

Sessions dedicades a l'exposició del contingut temàtic de l'assignatura. Realització de qüestionaris en línia i activitats d'aula.

35
Classes teòriques 2. Participació. Grup gran (G)

Participació en les activitats de classe i assistència. Es valorarà l'assistència a classe. S'inclou la participació en els diferents espais de la plataforma i en les activitats en línia proposades. Lectures de la documentació i del material del curs.

24
Classes de laboratori 3. Tallers pràctics. Grup mitjà (M)

Activitats pràctiques a l?aula d?ordinadors. Disseny i gestió del blog amb les evidències de les activitats realitzades per l?alumnat (carpeta d'aprenentatge). Cada sessió dedicarà 15' a l'enviament de les evidències al blog i/o a la plataforma del curs. Les persones que no poden assistir a les classes pràctics, hauran de fer una prova final

16

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3 crèdits, 75 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual 4. Revisió del material escrit i audiovisual.

S'haurà de llegir, analitzar i reflexionar sobre els documents proposats, bé es tracti d'articles o qualsevol altre tipus de material audiovisual.

En alguns casos, el document en qüestió seria debatut a través de fòrums o per realització d'alguna activitat mitjançant les eines adequades.

40
Estudi i treball autònom en grup 5. Projecte final.

Portal web de caràcter informatiu sobre un projecte d?intervenció socioeducativa a través o amb les tecnologies de la informació i la comunicació o l'elaboració d'una webquest.

35

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Al llarg del curs s'aniran proposant diferents activitats, tant de tipus teòric com pràctic, normalment a realitzar individualment, amb una determinada data de lliurament. Tan aviat com sigui possible, s'oferirà la qualificació i el feedback corresponent, si escau. Si no es lliuren a temps, o s?han de tornar a lliurar perquè s?ha obtingut una valoració de no apte, la correcció no es farà fins al final del semestre i la nota màxima de qualsevol element lliurat fora de termini o per segona vegada serà de 5.

La data màxima per lliurar el treball final (a realitzar en petits grups) és la data corresponent a la convocatòria oficial d'examen, la qual s?indicarà en la plataforma.

També es valorarà la participació en aquelles propostes que suposin intervenir o interactuar de forma grupal, tenint en compte tant la implicació com la qualitat de les aportacions. L?assistència forma part de la participació i de l?avaluació de totes les activitats.

Valor de cada part en la nota final:
? La part teòrica: 40% (mitjana de tasques del contingut teòric del curs, un 20%; i la mitjana de les proves objectives, un 20%).
? La part pràctica: 45% (el treball de curs, un 30%, el Portafoli digital amb les activitats pràctiques, un 15%).
? La participació, un 15%.

L?alumnat que no pugui assistir als tallers pràctics haurà de fer una prova pràctica per poder avaluar si s?han assolit els coneixements i les competències.

Que les activitats siguin "no recuperables" vol dir que NO ho són a la convocatòria extraordinària; és a dir, que l'única convocatòria oficial és l'ordinària. En aquestes activitats "no recuperables" no s'han d'obtenir una puntuació mínima per fer la mitjana final de l'assignatura, però s'han de tenir totes les activitats obligatòries presentades. El professor comunicarà a cada activitat si són de caràcter obligatori o no.

És un requisit que l'activitat "recuperable" estigui aprovada i que s'obtengui una puntuació mínima d'un 5.

La qualificació final es determina per la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la part teòrica i la part pràctica, qualificada de 0 a 10 i expressada amb una xifra decimal, arrodonida a la desena més propera i, en cas d?equidistància, a la superior. Es pot fer la mitjana quan no s?obtingui una puntuació mínima de 5 punts en les activitats "no recuperables", però per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una puntuació mitjana, entre les activitats recuperables i no recuperables, de 5 o més.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

1. Exposició del contingut del temari. Activitats en línia i d'aula.
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Sessions dedicades a l'exposició del contingut temàtic de l'assignatura. Realització de qüestionaris en línia i activitats d'aula.

Criteris d'avaluació

Qüestionaris tipus test en línia. Proves objectives de cada tema i unafinal (obligatòries).

Percentatge de la qualificació final: 20%

2. Participació.
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Participació en les activitats de classe i assistència. Es valorarà l'assistència a classe. S'inclou la participació en els diferents espais de la plataforma i en les activitats en línia proposades. Lectures de la documentació i del material del curs.

Criteris d'avaluació

Participació a l'aula (presencial i virtual). Es valorarà l'assistència a classe.

Percentatge de la qualificació final: 15%

3. Tallers pràctics.
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

Activitats pràctiques a l?aula d?ordinadors. Disseny i gestió del blog amb les evidències de les activitats realitzades per l?alumnat (carpeta d'aprenentatge). Cada sessió dedicarà 15' a l'enviament de les evidències al blog i/o a la plataforma del curs. Les persones que no poden assistir a les classes pràctics, hauran de fer una prova final

Criteris d'avaluació

Activitats obligatòries realitzades a l'aula d'ordinador. Portafoli digital (blog). Es valorarà l'assistència a classe.

Percentatge de la qualificació final: 15%

4. Revisió del material escrit i audiovisual.
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

S'haurà de llegir, analitzar i reflexionar sobre els documents proposats, bé es tracti d'articles o qualsevol altre tipus de material audiovisual.

En alguns casos, el document en qüestió seria debatut a través de fòrums o per realització d'alguna activitat mitjançant les eines adequades.

Criteris d'avaluació

Les diferents tasques del curs, tant de tipus teòric com pràctic, normalment a realitzar individualment.

Percentatge de la qualificació final: 20%

5. Projecte final.
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Portal web de caràcter informatiu sobre un projecte d?intervenció socioeducativa a través o amb les tecnologies de la informació i la comunicació o l'elaboració d'una webquest.

Criteris d'avaluació

Portal web de caràcter informatiu sobre un projecte d?intervenció socioeducativa a través o amb les tecnologies de la informació i la comunicació elaborat en petit grup (3 o 4 persones) o l'elaboració d'una webquest. Obligatori.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Mitjançant l'eina UIBDIGITAL, l'alumnat podrà accedir a l'aula digital de l'assignatura per poder consultar els següents documents facilitats pel professor:

  • Fitxes explicatives de cada tema.
  • Les lectures obligatòries.
  • Els documents electrònics.
  • Els portals web.
  • I altres documents sobre el contingut teòric i pràctic de la matèria.

Bibliografia bàsica

Gallego, D. J. , Álvarez, M., Rosanigo, Z.B. y Cela, K. (Coords.) (2015). TIC y web 2.0 para la inclusión social y el desarrollo sostenible. Madrid: Dykinson.
Area Moreira, M. (2012). Alfabetización digital y competencias informacionales. Fundació Telefònica [llibre en línia en PDF]. [Data de consulta: 16/07/18]. Disponible en:
https://manarea.webs.ull.es/libro-alfabetizacion-digital-y-competencias-informacionales/
Area, M; Parcerisa, A; Rodríguez, J. (coords.) (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Barcelona: Graó.
Sevillano, M.L. (2008). Nuevas tecnologías en educación social. Madrid: McGraw Hill.

Bibliografia complementària

Aguaded, J. y Cabero, J. (coords.) (2013). Tecnologías y medios para la educación en la e-sociedad. Madrid: Alianza.
Barros, J. y Cabero, J. (codos.) (2013). Nuevos escenarios digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular. Madrid: Pirámide.
Cabero, J. y Barroso, J. (coords.) (2015). Nuevos retos en tecnología educativa. Madrid: Síntesis.
Lacasa, P. (2012). Los videojuegos. Aprender en mundos reales y virtuales. Madrid: Morata.
Pérez Gómez, A. (2012). Educarse en la era digital. Madrid: Morata.

Altres recursos

Recursos en línia d'utilitat per realitzar les activitats proposades i per aprofundir en el contingut.
Revista digital d?Educació Social: http://www.peretarres.org/revistaeducaciosocial/index.asp
Portal d?Educació Social: http://www.eduso.net/
Col?legi d?educadors i educadores socials de les Illes Balears: http://www.ceesib.org/
Associació Estatal d?Educació Social: http://www.eduso.net/asedes/
Associació Internacional d?Educadors Socials: http://www.aieji.net/