22300. Pedagogia Social i Comunitària . Grup 50

Identificació de l'assignatura

Assignatura22300 - Pedagogia Social i Comunitària
Grup Grup 50 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Josep Lluís Oliver Torelló
joseplluis.oliverjoseplluis.oliver@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Virginia Ferreiro Basurto
virginia.ferreirovirginia.ferreiro@uib.esuib.es
11:00h12:00h Dimecres 03/09/201828/06/2019 B-208A/Guillem Cifre. Bloc B, segon pis

Contextualització

L'assignatura "Pedagogia Social i Comunitària" constitueix una de les cinc assignatures bàsiques pròpies de la titulació d'Educació Social. Téun caràcter estructurant pel que fa a la formació dels futurs educadors/es socials. En ella s'han de posar les bases teòriques per a la comprensió del conjunt de matèries que formen part de la titulació. Això és degut a que la progressiva teorització i fonamentació de l'educació social es sustenta en les aportacions de la Pedagogia Social i en el tret constitutent que considera que la Pedagogia social implica una "teorització de la pràctica per a la pràctica".

L'assignatura consta de sis crèdits ECTS i s'oferta durant el primer semestre del primer curs del Grau d'Educació Social i forma part del mòdul "Fonaments teòrics de l'Educació social" i de la matèria "Fonaments històric-pedagògics de l'Educació social" la qual consta només de dues assignatures .

Mitjançant aquesta assignatura es pretén que es comprenguin els condicionants teòrics i metodològics propis del coneixement de la realitat socioeducativa. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha de comprendre abans el significat i l'impacte que la Pedagogia Social ha tengut com a disciplina científica, en el marc de les Ciències de l' Educació. Es pretén que l'alumne adquireixi els coneixements teòrics i les capacitats d'anàlisi, reflexió i síntesi, que són necessaris per a una formació sistemàtica en aquest camp de la Pedagogia Social.

En l'assignatura s'aportarà una visió general d'autors, paradigmes, teories i metodologia pròpia de la Pedagogia social contextualitzant-la, des d'una dimensió històrica i comparada, en l'àmbit científic europeu.

També es farà esment als principals àmbits d'intervenció professional de l'Educador/a social, als factors rellevants en la seva professionalització, així com també i de manera especial a la dimensió comunitària de la Pedagogia social.

Requisits

Competències

El fet que al mòdul Fonaments teòrics de l'Educació Social només tengui dues assignatures implica que són moltes les competències pròpies d'aquestes. En aquest sentit les dues asssignatures que el conformen forçosament han d'aconseguir donar resposta a la necessitat de que els alumnes assoleixin un elevat nombre de competències.

Específiques

  • CE1. Comprensió dels processos, institucions i idees que s'han donat històricament i que han configurat els models actuals d'intervenció socioeducativa. CE2. Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sustenten els processos d'intervenció socioeducativa CE3. Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que estan en la base dels processos d'intervenció socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció.

Genèriques

  • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi CT3. Capacitat comunicativa i lingüística. CT5. Capacitat de gestió de la informació CT6. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions CT7. Capacitat crítica i autocrítica CT8. Capacitat empática, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i institucions CT15. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

BLOC 1 La professió d'educador social: sorgiment, desenvolupament i institucionalització
1.1 Les tradicions professionals de l'educació social
1.2 L'educació scoial com a professió
2 Fonamentació i conceptualització teòrica i paradigmàtica de la Pedagogia socia. La pedagogia comunitària
2.1 Conceptes bàsics de l'educació social i de la Pedagogía social
2.2 La fonamentació de la Pedagogía Social: socialització, aprenentatge social i suport social
2.3 Teories i paradigmes de la Pedagogia social
2.4 La Pedagogia comunitaria: Concepte i característiques
3 La dimensió històrica i comparada de la Pedagogia social
3.1 La construcció històrica de la Pedagogia social: fases, autors i tendències
3.2 La Pedagogia social comparada.
4 Els àmbits d'intervenció de la Pedagogia social
4.1 L'educació familiar i el desenvolupament comunitari.
4.2 L'educació per a la integració social.
4.3 L'educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural
4.4 La intervenció socioeducativa en família, infància i joventut
4.5 La intervenció socioeducativa amb persones adultes i majors
4.6 La intervenció socioeducativa en la diversitat.
5 Contextos d'intervenció de la Pedagogia social
5.1 Política social, estat del benestar i intervenció socioeducativa.
5.2 Característiques dels serveis socials. Els serveis socials a Europa, a Espanya i a les Illes Balears.
5.3 Serveis socials, voluntariat, les ONGs i l'educació social
5.4 La institució escolar i la intervenció comunitària: característiques, tipus de relacions i perspectives. La intervenció comunitària en xarxa
5.5 La intervenció comunitària i els projectes socioeducatius d'abast comunitari
5.6 Altres contextos d'intervenció socioeducativa
6 Metodologia de la Pedagogia social
6.1 Les característiques metodològiques de la Pedagogia Social. La Pedagogia Social com a disiciplina social i com a disciplina d'intervenció
6.2 Anàlisi de projectes d'intervenció socioeducativa

Metodologia docent

Abans d'iniciar el curs, els alumnes han de llegir acuradament la present guia, consultant al professor dubtes al respecte.

Cal que reviseu el calendari de l'assignatura i les respectives dates d'entrega de les activitats.

Teniu un temps per a l'estudi de cada un dels temes i per a l'entrega de les respectives activitats. Aquesta entrega està rigorosament programada i cal respectar-la de forma estricta. Podeu trobar al calendari de l'assignatura les dates d'entrega. Les activitats que, per qualsevol motiu, siguin lliurades fora del termini establert al respecte, no podran superar la qualificació de 5 (50% del seu valor ).

Les consultes personals s'han d'enviaral "Forum individualitzat per a tutories". El "Foro General" està reservat per a aspectes d'interés general dels quals participa tot el grup.

MOLT IMPORTANT
D'acord amb la normativa interna de la UIB, el plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen, constitueix motiu de desqualificació. En aquest cas, l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

Activitats de treball presencial (0,12 crèdits, 3 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Altres Examen de l'assignatura Grup gran (G)

Mitjançant una prova escrita es valoraran els aprenentages assolits al llarg del curs.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,88 crèdits, 147 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Assistència a activitats d'interés socioeducatiu

L'alumnat té la possibilitat d'assistir a activitats organitzades per la Facultat d'Educació, per altresDepartaments universitaris, o bé per diverses entitats de caràcter socioeducatiu.

5
Estudi i treball autònom individual Exercicis i activitats per a cada un dels temes

Es preten, mitjançant tècniques d'avaluació continuada, validar l'adquisició dels aprenentatges propis de cada tema.

71
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi

Es preten que l'alumne assoleixi els principals continguts propis de l'assignatura

71

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen de l'assignatura
Modalitat Altres
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Mitjançant una prova escrita es valoraran els aprenentages assolits al llarg del curs.

Criteris d'avaluació

En aquest apartat s'avaluarà el grau d'adquisició dels aprenentatges i la profunditat d'anàlisi dels alumnes així com també la seva capacitat crítica i la capacitat per relacionar els continguts propis de l'assignatura amb altres propis dels estudis d'educació social

Percentatge de la qualificació final: 45%

Assistència a activitats d'interés socioeducatiu
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

L'alumnat té la possibilitat d'assistir a activitats organitzades per la Facultat d'Educació, per altresDepartaments universitaris, o bé per diverses entitats de caràcter socioeducatiu.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Exercicis i activitats per a cada un dels temes
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Es preten, mitjançant tècniques d'avaluació continuada, validar l'adquisició dels aprenentatges propis de cada tema.

Criteris d'avaluació

Correcta realització de l'exercici i qualitat d'aquest

Percentatge de la qualificació final: 45%

Estudi
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es preten que l'alumne assoleixi els principals continguts propis de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Aquest apartat s'avaluarà mitjançant la prova de resposta llarga. El percentatge corresponent a la seva avaluació està inclòs en aquesta prova

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els llibres de la bibliografia bàsica són els que es tendran en compte a l'hora de seguir el desenvolupament de l'assignatura. Cal disposar d'alguns volums de lectura a modo de manual de l'assignatura i consultar-los de forma periòdica a mesura que avança el curs. En qualsevol cas, a l'espai de tutoria el professorat podrà orientar vers dubtes específcs que l'alumnat presenti al respecte.

Bibliografia bàsica

- CARIDE GÓMEZ, J. A. (2005). Las fronteras de la Pedagogía Social. Barcelona, Gedisa
- FERMOSO, P. (1994) Pedagogía Social. Fundamentación específica. Herder. Barcelona
- MINGUEZ, C. (Coordinador) (2005) La educación Social: discurso, práctica y profesión. Madrid, Dykinson
- NÚÑEZ, V. (1999) Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana.
- NÚÑEZ, V. (Coord) (2002) La educación en tiempos de incertidumbre: Las apuestas de la Pedagogía Social. Barcelona, Gedisa
- ORTE, C / MARCH, M. (2001): Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres
- PÉREZ SERRANO, G. (2003) Pedagogía Social/Educación Social. Construcción científica e intervención práctica. Madrid, Narcea
- PETRUS, A. (Coordinador) (1997) Pedagogía Social, Madrid: Ariel.
- PLANELLA,,J./ VILAR, J. (Eds) (2003) L' educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona, Ed. Pleniluni.
- SÁEZ, J. (2003) La profesionalización de los educadores sociales. Barcelona: Gedisa.
- SÁEZ, J. -coord- (2007) Pedagogía Social. Madrid: Pearson

Bibliografia complementària

- AUTORS VARIS (2003): El gestor cultural i les cultures perifèriques. Els àmbits públics i privats en la gestió cultural. Jornades de reflexió. Direcció general de Cultura de la Conselleria d'Educació i Cultura/ Fundació Sa Nostra Caixa de Balears.
- AMORÓS, P. Y AYERBE, P. (2000): Intervención educativa en inadaptación social. Síntesis . Madrid.
- CUADRADO, T.(2008); La enseñanza que no se ve. Educación informal en el siglo XXI,Narcea.Madrid..
- COLOM, A. J. (Coord, 1987) Modelos de intervención socioeducativa. Narcea. Madrid.
- COLOM, A. J. (1983): 'La pedagogía social como modelo de intervención socioeducativa', en Bordón, no 247, Madrid.
- ESCARBAJAL, A. (1998): La educación social en marcha, Valencia: Nau Llibres.
- FERNANDEZ, J. M., HAMIDO, A. i FERNÁNDEZ, M.: (2011). Educación social y atención a la infancia. Pirámide. Madrid.
- GARCIA, J.A. y SAEZ, J. (1998): Racismo y educación, Madrid: Narcea.
- LÓPEZ HERRERÍAS, J. A. (2000): Paradigmas y métodos pedagógicos para la educación Social. Valencia: Nau Llibres.
- MARCH, M. X. i ORTE, C. (2014). La pedagogía social y la escuela. Los retos socioeducativos de la institución escolar en el siglo XXI. Bercelona. Octaedro.
- NATORP, P. (2001): Pedagogía Social. Madrid: Biblioteca Nueva.
- ORTE, C y MARCH, M. (2001): Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres (2a Edición).
- ORTEGA, J. (Coord 1999.): Pedagogía Social Especializada. Barcelona: Ariel.
- ORTEGA, P. y MINGUEZ, R.: Los valores en educación. Barcelona: Ariel
- PÉREZ SERRANO, G. (Coord.)(1991): Elaboración de proyectos sociales. Madrid: Narcea.
- PÉREZ SERRANO, G. (2003) Pedagogía Social/Educación Social. Construcción científica e intervención práctica. Madrid, Narcea
- PETRUS, A. (1997): Pedagogía Social, Madrid: Ariel.
- PETRUS, A. y Otros (2001): De profesión Educador Social. Barcelona: Paidós.
- PINEDA, P. (2002) Pedagogía Laboral. Ariel. Barcelona.
- SALOME, J. (1978): Los educadores especializados. Barcelona: Nova Terra.
- QUINTANA, J.M., (1990): Pedagogía Social, Madrid: Dykinson.
- QUINTANA, J.M. (1994): Educación Social (Antología de Textos clásicos). Madrid: Narcea..
- RIERA, J. (1998): Concepto, formación y profesionalización de: el educador social, el trabajador social y el pedagógo Social. Valencia: Nau Llibres.
- ROMANS, M, PETRUS, A. Y TRILLA, J. (2000) De profesión educador (a) social. Paidos. Barcelona.
- SAEZ, J., (1986): "La Pedagogía Social en España. Sugerencias para la reflexión", en Revista de Pedagogía Social, no 1, Murcia.
- SAEZ, J., (1989): La construcción de la educación. Entre la tecnología y la crítica, Murcia: ICE de la Universidad de Murcia.
- SAEZ, J., y otros (1993): El Educador Social, Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones.
- SAEZ, J.(1997): Tercera Edad y Animación Sociocultural, Madrid: Dykinson.
- SAEZ, J. (1998): La Educación de personas adultas: en defensa de la reflexividad crítica, Salamanca: Amarú.
- SÁEZ, J. (2003): La profesionalización de los educadores sociales. Barcelona: Gedisa.
- SARRAMONA, J.; VAZQUEZ, G. y COLOM, A. (1998). Educación no formal. Barcelona: Ariel.
- ÚCAR, X.(coord) (2009):Enfoques y experiencias internacionales de acción comunitaria; Graó.Barcelona.
- VALLÉS, J.(2009).Manual de educador social: intervención en los servicios sociales. Pirámide. Madrid.
- VICHÉ, M. (2010):La Educación Sociocultural; Certeza.Zaragoza.
- VV. AA. (2006) La pedagogía social en la sociedad de la información. Barcelona: UOC

Altres recursos


REVISTES, WEBS I ALTRES INFORMACIONS
- Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social
- Educación Social. Revista de intervención educativa www.peretarres.org/revistaeducacionsocial
- Res, Revista de Educación Social www.eduso.net/res/
- Col.legi d' Educadores i Educadors Socials de Catalunya. www.ceesc.es
- Colexio de Educadores Sociais de Galicia www.colexioeducadores.com
- Col.legi d' Educadores i Educadora de les Illes Balears Correo-e:ceesib.ceesib@tiscali.es
- Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI) http://www. aieji.free.fr
- Asociaciones Profesionales de las diferentes Comunidades Autónomas www.eduso.net/red.htm
- Anuari de l'Educació de les Illes Balears