Escoltar

22166. Pràctiques de Menció: Educació Física . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
Grup Grup 10
Any acadèmic 2019-20
Crèdits9 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pere Jaume Alzina Seguí
pere.alzinapere.alzina@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Adrià Muntaner Mas
adria.muntaneradria.muntaner@uib.esuib.es
09:00h10:00h Dijous 09/09/201924/01/2020 Edifici Guillem Cifre, despatx C-100
Pere Palou Sampol
pere.paloupere.palou@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Les pràctiques escolars signifiquen per a l?alumnat la possibilitat de començar a utilitzar els procediments i els recursos propis de l?activitat docent, d?acord amb els principis educatius de l?escola i adequats a la realitat de l?aula, tant en les tasques de planificació com en aspectes com la participació i el coneixement del funcionament general del centre. Significa, per tant, l?oportunitat d?implicar-se en la dinàmica del centre i del treball del mestre. Les pràctiques escolars s?han temporalitzat per a poder permetre a l?alumne conèixer la pràctica quotidiana en l?escenari viu i complex de l?escola, assumint de forma progressiva responsabilitats educatives.

En aquest sentit quan l'alumne finalitzi aquesta matèriaserà capaç de:

 1. Observar les diferents situacions d'aula i d'altres espais escolars, relacionant la teoria amb la pràctica.
 2. Gestionar i analitzar la informació recollida.
 3. Prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.
 4. Reconèixer, respectar i adaptar-se a l'ensenyament en contextos de diversitat, interculturalitat i multiculturalitat.
 5. Treballar de forma coordinada en equips multi i interdisciplinaris.
 6. Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les habilitats socials necessàries per facilitar l?aprenentatge i la convivència.
 7. Tenir una imatge realista de si mateix com a futur docent.
 8. Assumir responsabilitats i implicar-se en el treball docent, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 9. Col·laborar amb l?equip docent de l'escola i participar activament en els projectes de l'escola, de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 10. Assumir la dimensió ètica i deontològica de la professió docent.
 11. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es poden establir al centre.
 12. Usar els procediments, recursos, tècniques i estratègies pròpies de l'activitat docent, d'acord amb els principis educatius de l'escola, fent el seguiment dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 13. Tenir confiança en les capacitats de l'alumnat de primària i comunicar-se amb eficàcia amb ell, regulant els processos d'interacció i comunicació amb grups d'estudiants.
 14. Analitzar què implica ser mestre/a en la societat actual, i prendre consciència de les obligacions i reptes de la professió.

Requisits

Essencials

Estar matriculat o haver superat els pràcticums I, II; així com les assignatures optatives de la menció.

Recomanables

Haver superat el pràcticum I i II i haver superat l'assignatura optativa pròpia de la menció.

Competències

Específiques

 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries

Genèriques

 • Habilitats en les relacions interpersonals

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'alumnat ha d'implicar-se en el centre educatiu i realitzar totes les assignatures i les activitats del grup al que estigui adscrit sota la supervisió i tutela del mestre especialista que li hagi estat assignat, així com del tutor de referència de la Universitat de les Illes Balears. La realització de les pràctiques ha de suposar la integració i l'aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i professionals adquirits en les diferents matèries.

Continguts temàtics

Tema 1 Coneixement i anàlisi contextual del centre
 • Recollida d'informació i anàlisi sobre les característiques de l?escola i el seu entorn
 • Anàlisi dels trets fonamentals de la línia educativa del centre: gestió, documents, dinàmica de l'equip, projectes...

Tema 2 Coneixement i anàlisi del grup
 • Recollida d'informació i anàlisi sobre les característiques i dinàmica de l?aula.
 • Metodologia i estratègies d'intervenció docent.
 • Organització i gestió del grup.
Tema 3 Pràctica docent
 • Intervencions docents com a col·laborador del mestre.
 • Disseny, aplicació i valoració de les activitats d?ensenyament-aprenentatge.
 • Elaboració dels documents de pràctiques.
 • Col·laboració en projectes d'innovació i millora del centre.
Tema 4 Actituds i estratègies docents
 • El treball col·laboració amb l'equip docent.
 • La reflexió sobre el procés d'aprenentatge.
 • Participació en les activitats de l?escola incloses les reunions de coordinació, reunions amb les famílies, etc...

Metodologia docent

El període de pràctiques significa pels alumnes un espai i temps privilegiats per conèixer la realitat educativa i té com a finalitat establir ponts entre els coneixements teòrico-pràctics, adquirits en l?àmbit acadèmic, i els que es construeixen en l?àmbit professional. Així, es fa necessari l?integració dels dos tipus de coneixements, teòric i experiencial, i es requereixen marcs de diàleg en els que hauran de participar els estudiants, el professorat dels centres i el professorat de la universitat. El pràcticum de menció permet als alumnes confirmar la seva vocació així com la capacitat professional, prendre consciència dels seus punts forts i les limitacions i, amb el suport dels tutors, prendre decisions de millora en relació al seu desenvolupament professional i personal.

Activitats de treball presencial (6,96 crèdits, 174 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Seminaris de pràctiques Grup mitjà (M)

Abans, durant i després del període de pràctiques: l?alumnat haurà d?assistir als seminaris per a preparar les pràctiques i per a compartir amb els companys l?experiència de la pràctica docent.

2
Pràctiques externes Desenvolupament de les pràctiques Grup petit (P)

Els alumnes hauran de participar de forma activa en la dinàmica general del centre educatiu i del grup classe on s?estigui realitzant el pràcticum. Alguns dels àmbits d?intervenció són:

 • Coparticipar amb el docent en la planificació, la implementació i avaluació de les propostes d?activitats.
 • Planificar, intervenir i avaluar situacions d?ensenyança-aprenentatge, responsabilitzant-se del grup classe en períodes cada vegada més extensos.
 • Participar en la dinàmica general del centre, activitats compartides, reunions, activitats extraescolars, visites, sortides.
168
Tutories ECTS Tutories amb professor Universitat de les Illes Balears Grup petit (P)

S?organitzaran de forma coordinada entre el professorat tutor de la Universitat de les Illes Balears i l'alumnat per tal de resoldre possibles dubtes durant els període de pràctiques.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (2,04 crèdits, 51 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Documents de pràctiques

L'alumnat haura d'elaborar individualment diversos documents d'anàlisi i reflexió sobre les pràctiques realitzades. En el manual de pràctiques es detallaran la descripció i les dates de lliurament d'aquests documents de pràctiques.

51

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació té com a objectiu fonamental valorar en quina mesura s'han adquirit les competències establertes. Aquesta avaluació es durà a terme pel professorat tutor de l'escola i pel professorat tutor de la Universitat. Aquests hauran de realitzar una avaluació individualitzada de cada alumne/a de Pràctiques. És especialment important garantir un seguiment i una valoració conjunta entre l'estudiant i el professorat tutor durant tot el procés. D'aquesta forma, l'estudiant podrà ser conscient tant dels seus progressos com de les seves manques i, en conseqüència, podrà engegar mesures adequades per aconseguir els objectius plantejats.


El sistema de qualificacions s'expressarà mitjançant qualificació numèrica d'acord amb l'establert en l'article 5 del Reial decret 1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de setembre), pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.


L'avaluació final ha de servir per valorar globalment a l'alumne/a practicant i determinar la qualificació que constarà en les actes. En ella es tindrà en compte l'avaluació conjunta del professorat de l'escola i la Universitat.
Cal destacar que qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació. Així mateix, el plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball és motiu de desqualificació, per tant l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació (article 32 del Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Desenvolupament de les pràctiques
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de participar de forma activa en la dinàmica general del centre educatiu i del grup classe on s?estigui realitzant el pràcticum. Alguns dels àmbits d?intervenció són:

 • Coparticipar amb el docent en la planificació, la implementació i avaluació de les propostes d?activitats.
 • Planificar, intervenir i avaluar situacions d?ensenyança-aprenentatge, responsabilitzant-se del grup classe en períodes cada vegada més extensos.
 • Participar en la dinàmica general del centre, activitats compartides, reunions, activitats extraescolars, visites, sortides.
Criteris d'avaluació

Els tutors de la Universitat i del centre realitzaran una avaluació per tal de valorar les competències assolides per l'alumne i complimentaran l'informe d'avaluació.

Durant el període de pràctiques es valorarà el grau d?assoliment de les competències, entre d?altres:

 • La capacitat d?observació i interpretació.
 • Les estratègies de recerca i maneig de la informació rellevant.
 • La capacitat de dissenyar el processos d?ensenyament-aprenentatge en relació a la dinàmica de la classe
 • La participació activa en les activitats
 • La capacitat de saber avaluar els processos d?ensenyança-aprenentatge
 • Les habilitats comunicatives i socials en relació als infants, l?equip de professionals i les famílies
 • La capacitat per identificar els punts forts i els punts febles i desenvolupar estratègies per minimitzar les limitacions pròpies
 • La capacitat de reafirmació dels interessos i les motivacions professionals, així com la configuració d?un estil docent amb una sòlida estructura de valors
 • L?anàlisi, reflexió i crítica constructiva tant de les pròpies actuacions com les dels altres - la capacitat de resolució de problemes
 • També es valoraràn aspectes ètics i actitudinals vers el rol docent que inclouen, entre d'altres, els respecte als nins, famílies i personal docent i no docent, el cumpliment de l'horari i les normes del centre, la implicació activa en totes les tasques i funcions, la confidencialitat, etc.

Percentatge de la qualificació final: 60% amb qualificació mínima 5

Documents de pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumnat haura d'elaborar individualment diversos documents d'anàlisi i reflexió sobre les pràctiques realitzades. En el manual de pràctiques es detallaran la descripció i les dates de lliurament d'aquests documents de pràctiques.

Criteris d'avaluació

Els criteris que es tendràn en compte a l?hora d?avaluar els documents de pràctiques lliurats seran, entre altres:

 • Els aspectes formals de l?estructura i presentació
 • La capacitat reflexiva i crítica constructiva
 • La capacitat de síntesi
 • L?argumentació clara i coherent
 • El rigor en l?anàlisi i la presentació de dades

La suma de les qualificacions dels documents de pràctiques ha de resultar en una qualificació mínima mitjana de 5.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per poder complementar i desenvolupar el treball l?alumnat tindrà a la seva disposició tota una sèrie de recursos d?interès a través de l'aula digital com ara documents electrònics sobre la matèria elaborats pel professorat responsable de l?assignatura o enllaços a Internet.

Bibliografia bàsica

 1. Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s?estableix el currículum de l?educació primària a les Illes Balears:http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_lomce_.htm

Bibliografia complementària

 • ARNAIZ, V, HORNO, P, GUERRA, S.( 2007). Los trucos del formador. Barcelona: Graó.
 • GALLEGO, C. (coord.) (2005). Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Barcelona: Graó.
 • GONZÁLEZ, R.; LATORRE, A. (1987)El mestre investigador. La investigació a l?aula. Barcelona: Graó.
 • HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. (1992).La organización del currículum por proyectos de trabajo. Barcelona: MIE.
 • MIR, M. L. (2003). «Un instrumento de medida sobre la gestión de clase (CGCI). A measuring instrument forclassroom management». Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica .
 • SANTOS GUERRA, M. A. (2004). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa en loscentros escolares. Madrid: Akal.