Escoltar

22151. Educació Física, Oci i Recreació . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22151 - Educació Física, Oci i Recreació
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Aina Maria Galmés Panadés
aina.galmesaina.galmes@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Educació Física, Oci i Recreació forma part del bloc de formació didàctic disciplinar dels estudis de Grau d'Educació Primària, del mòdul Educació Física. La matèria en la qual s'insereix l'assignatura pretén facilitar la comprensió del coneixement d'activitats específiques de l'Educació Física, la programació i el disseny de tasques per a la seva aplicació a l'etapa d'educació primària tan en el seu àmbit formal com a no formal.

És assumpte de l?assignatura oferir a l?alumnat els coneixements necessaris sobre els aspectes de la matèria d?educació per a l?oci i el temps lliure i la seva aplicació en diferents àmbits amb l?objecte de proporcionar una base teòric-pràctica suficient per a la millor comprensió d?altres continguts, així com aprofundir en aspectes
psicopedagògics del procés d?ensenyança-aprenentatge i proporcionar una base teòric-pràctica sobre com actuar en casos d'emergència durant les activitats d'oci i recreació.

L'alumnat ha de conèixer els elements del currículum per poder aplicar-los de forma pràctica en l'ensenyament de l'Educació Física escolar, extraescolar i en altres àmbits educatius no formals; per aconseguir-ho es profunditzarà en els aspectes psicopedagògics de l?ensenyança-aprenentatge de l?Educació Física i les seves noves aportacions en el camp dels jocs, l?esport i la recreació.

Des d'una perspectiva personal, es preveu potenciar la capacitat de reflexió sobre les pràctiques portades a terme, per millorar la tasca docent i utilitzar l?avaluació com element regulador i promotor per la millora de l?ensenyament i l?aprenentatge.

Requisits

No hi ha requisits previs per cursar l'assignatura, tot i que s'aconsella que les assignatures siguin cursades d'acord a l'ordre establert en el pla d'estudis. Es recomana tenir un domini de la llengua catalana per tal de seguir l'assignatura sense dificultats idiomàtiques.

Recomanables

Es recomana haver cursat i superat les assignatures d'Educació Física i la seva Didàctica (22115) i Educació Física i Hàbits Saludables (22121)

Tenir predisposició, iniciativa i motivació

Competències

Les competències que s'incorporen a aquesta assignatura, en tant que coneixements, habilitats, disposicions i conductes, es dirigeixen a aconseguir diferents resultats d'aprenentatge relacionats amb els plantejaments teòrics i pràctics de l'assignatura.

Específiques

  • Coneixement del currículum escolar de l'Educació Física. Capacitat de domini de la teoria i la didàctica específica de l'Educació Física, els fonaments i les tècniques de programació de l'àrea i disseny de sessions, unitats didàctiques i la programació anual, així com les estratègies d'intervenció i avaluació dels resultats.
  • Desenvolupament i avaluació dels continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
  • Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc, de les tècniques d'inicació esportiva, les tècniques de primers auxilis, dels esports, de les activitats en el medi natural per a la seva aplicació i orientació en el centre, en horari escolar i extraescolar, així com conèixer els recursos per a fomentar la participació esportiva al llarg de la vida.
  • Conèixer els aspectes que relacionen l'activitat física amb l'oci, el temps lliure i la recreació per a poder establir bases d'actuació adequades en el medi escolar.

Genèriques

  • Capacitat d'anàlisis i síntesis, d'organització, de planificació i presa de decisions.
  • Capacitat d'anàlisis crític i de proposta i aplicació de noves solucions

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

La matèria d'Educació Física, Oci i Recreació està organitzada en sis blocs.

Continguts temàtics

Bloc 1 Planificació i programació de l'Educació Físcia

1.1 El disseny curricular de l'Educació Física a l'educació primària

1.2 Funcions de la planificació de l'Educació Física

1.3 Funcions i requisits de la programació de l'Educació Física

1.4 Factors que regeixen la planificació de l'Educació Física

1.5 Proces de planificació de l'Educació Física

Bloc 2 Les competències clau en Educació Física

2.1 Les competències clau: concepte

2.2 Contribució de l'EF al desenvolupament de les competències clau

2.3 Disseny i programació de l'Educació Física en base a les competències clau

2.4 Avaluació de les competencies clau des de l'Educació Física

Bloc 3 Avaluació de l'Educació Física

3.1. Concepte i racionalitats de l'avaluació

3.2. Tipus d'avaluació en Educació Física

3.3. El procés d'avaluació en Educació Física

3.4. Tècniques i instruments d'avaluació en l'Educació Física

Bloc 4 Educació Física Inclusiva

4.1. Contextualització de la inclusió en l'Educació Física

4.2. Determinants que influeixen en la inclusió

4.3. L'ensenyament multinivell i cooperatiu a l'Educació Física

4.4. Estratègies per afavorir la inclusió en Educació Física

Bloc 5 Oci i Recreació

5.1. Aproximació al concepte Oci i Recreació. Evolució

5.2. La funcionalitat social de l?Oci i la Recreació

5.3. Noves tendències d?Oci i Recreació

5.4. Tractament de l?activitat física per l?Oci i la Recreació en els diferents nivells de concreció
curricular

Bloc 6 Salut i seguretat en l?Educació Física, Oci i Recreació

6.1 Reanimació Cardi-Pulmonar i Posició Lateral de Seguretat

6.2 Patologies freqüents i actuacions a tenir en compte a l?EF, Oci i Recreació

Metodologia docent

En aquest apartat és fa una descripció de la metodologia que s?emprarà durant el curs acadèmic per l?assoliment de les competències de l?assignatura.


La metodologia utilitzada en les sessions teòriques serà diversa, entre les diferents estratègies es troben:
-Exposicions dels continguts per part del professor
-Treball individual i en grup petit mitjançant activitats presencials i no presencials com per exemple exposicions orals
-Lectures i comentaris d?articles
- Participació en seminaris / debats, tant dels continguts propis de l'assignatura com d'altres temes d'actualitat educativa que puguin ser d'interès al llarg del curs

En referència a les sessions pràctiques, les estratègies utilitzades seran:

-Treball en grup mitjà (aquest tipus de formació ajudarà i fomentarà l?experimentació de l?alumnat amb el propi cos així com possibilitarà una major comprensió de la relació entre teoria i pràctica, en la matèria d?Educació Física).


Per facilitar i afavorir el treball no presencial i autònom de l'alumnat, l'assignatura es treballarà a través de Campus Extens. Mitjançant les eines telemàtiques de què disposem, es mantindran tutories electròniques a través del correu intern, es posaran a l'abast dels estudiants materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: blocs temàtics, articles, enllaços a documents,vídeos i altres materials multimèdia), es dinamitzarà la participació del grup, fomentant la col·laboració, es realitzaran activitats d'avaluació i/o autoavaluació i es mantindrà l'organització del treball.

Activitats de treball presencial (1,92 crèdits, 48 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició dels continguts Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics dels temes que componen la matèria. A més, es proporcionarà informació, per a cada tema, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per a preparar de forma autònoma els continguts.

20
Classes pràctiques Assistència a les pràctiques Grup mitjà (M)

Realització de sessions pràctiques relacionades amb els continguts teòrics treballats a classe. Sessions dirigides pel professor.

20
Classes pràctiques Treball pràctic sobre els continguts teòrics - Simulació docent Grup mitjà (M)

Treball de simulació docent dirigit pels alumnes en grups reduïts sobre els continguts tractats en les classes teòriques i sota la supervisió del professor, durant les sessions pràctiques.

2
Tutories ECTS Revisió i resolució de dubtes Grup petit (P)

Una de les competències genèriques fonamentals que tractam d'inculcar a l'estudiant és la capacitat per treballar de forma autònoma, les tutories juguen un paper molt rellevant per tal de fer un seguiment correcte del treball autònom. Mitjançant les tutories, l'estudiant podrà resoldre dubtes en relació als continguts exposats a les activitats presencials i al material de suport lliurat pel professor.

2
Avaluació Examen teòric Grup petit (P)

Es realitzarà una prova d'avaluació situada en el període d'avaluació del mes de Juny i una prova d'avaluació
corresponent al període d'avaluació extraordinària. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments del temari.

2
Avaluació Justificació registre Exercici físic Grup petit (P)

Cada alumnerealitzaràun registre de l'exercici físicque dugui a terme durant 8 setmanes, aquest registre l'anomenarem "diari". Aquest registre consistirà en un recull d'evidènciesqueha complit amb les recomanacions del'OrganitzacióMundial de la Salut sobre exercici físic per població adulta.

El mateix alumnes'autoavaluaráaquesta tasca, iexplicaràa la mestra el conjunt d'evidències de la tasca realitzada i l'autoavaluació que ha fet del diari.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,08 crèdits, 102 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació dels continguts

Després de l'exposició dels continguts presentats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'aprofundir en cada un dels temes a partir de lectures obligatòries i recomanades per cada un dels temes.

35
Estudi i treball autònom individual Registre exercici físic

Cada alumnerealitzaràun registre de l'exercici físicque dugui a terme durant 8 setmanes, aquest registre l'anomenarem "diari".

Aquest registre consistirà en un recull d'evidències que ha complit amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut sobre exercici físic per població adulta. L'exercici físic espodrà enregistrade diverses maneres, segons lespossibilitatsde cada alumne i les característiques de l'activitat. Per exemple:pulsòmetres,podòmetres, aplicacionsmòbils,polseresd'activitat, etc.

L'alumne haurà de realitzar: 5diesa la setmana, 60 minuts d'exercici físic a una intensitat moderada-vigorosa. Sis'augmentael temps o lafreqüènciade pràctica d'exercici físic es podrà valorar positivament.

11
Estudi i treball autònom en grup Preparació de la simulació docent

Els alumnes hauran de preparar la simulació docent que exemplificaran a les sessions pràctiques. Simulacions que estaran vinculades directament amb la temàtica de l'assignatura.

11
Estudi i treball autònom individual o en grup Intervencions en grup i lectura d'articles

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aniran facilitant per mitjà de l'eina educativa i telemàtica Moodle diferents articles relacionats amb els continguts teòrics presentats a les classes expositives.Els alumnes hauran de llegir i reflexionar sobre els articles per comentar-los posteriorment a classe.

15
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de la programació anual

Després de les exposicions dels continguts presentats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'anar desenvolupant la programació anual d'Educació Física atenent al guió presentat a classe.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants, es divideix en cinc apartats.
Es destaquen els següents aspectes:


1. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
2. El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.
3. La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.

4.Serà imprescindible citar i referenciar correctament amb normativa APA

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exposició dels continguts
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics dels temes que componen la matèria. A més, es proporcionarà informació, per a cada tema, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per a preparar de forma autònoma els continguts.

Criteris d'avaluació

Participar en debats, reflexions i comentaris sobre continguts relacionats amb l'assignatura, com poden ser lectures d'articles.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Assistència a les pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Realització de sessions pràctiques relacionades amb els continguts teòrics treballats a classe. Sessions dirigides pel professor.

Criteris d'avaluació

Realització de sessions pràctiques relacionades amb els continguts teòrics treballats a classe. Sessions dirigides pel professor.

Assistència al 80% de les sessions pràctiques amb una participació activa, que implica: assistir puntualment a les sessions, participar amb interès, dur roba esportiva adequada per la pràctica i intervenir en les activitats de reflexió.

En el cas de no assistir al 80% de les pràctiques s'haurà de fer un exàmen pràctic sobre els continguts realitzats a les sessions pràctiques (en aquest cas valdrà un 30%). La recuperació d'aquesta part es podrà realitzar en elperíode d'avaluació complementària (al final del semestre) i també en el període d'avaluació extraordinària (al final de l'any acadèmic).

Percentatge de la qualificació final: 0% amb qualificació mínima 5

Treball pràctic sobre els continguts teòrics - Simulació docent
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Treball de simulació docent dirigit pels alumnes en grups reduïts sobre els continguts tractats en les classes teòriques i sota la supervisió del professor, durant les sessions pràctiques.

Criteris d'avaluació

Treball de simulació docent dirigit pels alumnes en grups reduïts sobre els continguts tractats en les classes
teòriques i sota la supervisió del professor.

Els alumnes en petits grups hauran de dur a terme la simulació docent d'una sessió amb uns determinats
continguts.

La preparació de la simulació docent representarà el 10% de la nota final, i la posada en pràctica de la simulació docent un altre 10%,sent requisit aprovar la posada en pràctica amb una qualificació mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Examen teòric
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà una prova d'avaluació situada en el període d'avaluació del mes de Juny i una prova d'avaluació
corresponent al període d'avaluació extraordinària. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments del temari.

Criteris d'avaluació

Es realitzarà una prova d'avaluació situada en el període d'avaluació del mes de Juny i una prova d'avaluació
corresponent al període d'avaluació extraordinària. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments del temari.
- Prova tipus test/preguntes curtes.

En cas de cursar l'itinerari B, l'examen tindrà un pes del 40% sobre la nota final, i serà requisit treure una nota igual o superior a 5.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Justificació registre Exercici físic
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Cada alumnerealitzaràun registre de l'exercici físicque dugui a terme durant 8 setmanes, aquest registre l'anomenarem "diari". Aquest registre consistirà en un recull d'evidènciesqueha complit amb les recomanacions del'OrganitzacióMundial de la Salut sobre exercici físic per població adulta.

El mateix alumnes'autoavaluaráaquesta tasca, iexplicaràa la mestra el conjunt d'evidències de la tasca realitzada i l'autoavaluació que ha fet del diari.

Criteris d'avaluació

L'alumne realitzará una explicació individual del treball i l'autoavaluació al final de les 8 setmanes de registre.

És requisit aprovar el treballamb una qualificació mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 0% amb qualificació mínima 5

Registre exercici físic
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Cada alumnerealitzaràun registre de l'exercici físicque dugui a terme durant 8 setmanes, aquest registre l'anomenarem "diari".

Aquest registre consistirà en un recull d'evidències que ha complit amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut sobre exercici físic per població adulta. L'exercici físic espodrà enregistrade diverses maneres, segons lespossibilitatsde cada alumne i les característiques de l'activitat. Per exemple:pulsòmetres,podòmetres, aplicacionsmòbils,polseresd'activitat, etc.

L'alumne haurà de realitzar: 5diesa la setmana, 60 minuts d'exercici físic a una intensitat moderada-vigorosa. Sis'augmentael temps o lafreqüènciade pràctica d'exercici físic es podrà valorar positivament.

Criteris d'avaluació

Es realitzará un registreindividual de l'exercici físic realitzat durant 8 setmanes, complint amb les recomanacions de la OMS.

És requisit aprovar el treballamb una qualificació mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Intervencions en grup i lectura d'articles
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aniran facilitant per mitjà de l'eina educativa i telemàtica Moodle diferents articles relacionats amb els continguts teòrics presentats a les classes expositives.Els alumnes hauran de llegir i reflexionar sobre els articles per comentar-los posteriorment a classe.

Criteris d'avaluació

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aniran facilitant per mitjà de l'eina educativa i telemàtica
Moodle diferents articles relacionats amb els continguts teòrics presentats a les classes expositives.

Els alumnes hauran de llegir articles que seran avaluats mitjançant la seva defensa en les classes teòriques.

També es podran encarregar tasques en grup que hauran de presentar a les sessions teòriques.

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 0

Preparació de la programació anual
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Després de les exposicions dels continguts presentats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'anar desenvolupant la programació anual d'Educació Física atenent al guió presentat a classe.

Criteris d'avaluació

Després de les exposicions dels continguts presentats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'anar desenvolupant la programació anual d'Educació Física atenent al guió presentat a classe.

S'avaluaran que totes les parts presentades al guió de la planificació anual d'Educació Física estiguin presents i argumentats de forma coherent.

En cas de cursar l'itinerari B la programació tindrà un pes del 30% sobre la nota final, serà requisit indispensable treure una nota igual o superior a 5, i es realitzarà de manera individual.

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bibliogràfics que es presenten són d'interès per a l'assignatura, serveixen per ampliar i complementar diferents aspectes tractats tant en els continguts teòrics com en els pràctics.

Bibliografia bàsica

Blázquez Sánchez, D. (eds) (2010). Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE.

Bolívar Botia, A. y Moyà Otero, J. (eds) (2007). Las competencias básicas: cultura imprescindible de la ciudadanía. Carpeta ?Construyendo ciudadanía?. Madrid: Proyecto Atlántida.

Cañizares, J. M. y Carbonero, C. (2009). Programación didáctica en Educación Primaria. Guía para su realización. Sevilla: Wanceulen.

Díaz Lucea, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: INDE.

Díaz Lucea, J. (2008). La programación didáctica. Dossier para su elaboración. Barcelona: AVEF.

Domingo Blázquez y Enric M. Sebastiani. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE.

Lleixà, T. (2007). Educación física y competencias básicas. Contribución del

área a la adquisición de las competen. Tándem. Didáctica de la Educación Física, núm. 23, pp. 31-37.

López Rodríguez, A. (2013). La evaluación de la enseñanza y los aprendizajes en la educación física: Consideraciones en torno a un sistema de evaluación formativa. Tándem: Didáctica de la Educación Física (43) 70-77.

Miraflores Gómez, E.; Martín Fernández, G. (2014). Cómo programar la educación física en primaria. Madrid: CCS.

Pérez Gómez, A.I. (2008). La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. Cuadernos de educación de Cantabria. 1, Consejería de Educación de Cantabria.

Ruiz Omeñaca, J. V. (2008). Educación física para la escuela rural. Singularidades, implicaciones y alternativas en la práctica pedagógica. Barcelona: INDE.

Sánchez Bañuelos, F. (2005). Didáctica de la Educación Física. Madrid: Pearson.

Vargas Zuñiga, F. (2004). 40 preguntas sobre competencia laboral. Montevideo: Cinterfor/OIY (Papeles de la oficina técnica, 13).

Velázquez Buendía, R., & Hernández Álvarez, J. L. (2013). Educación física: de la programación de la enseñanza a la práctica de aula. Tándem: Didáctica de La Educación Física.

Viciana, J. (2001). El proceso de planificación educativa en educación física. La jerarquización vertical y horizontal como principios de su diseño. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd32/planif.htm.

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Altres recursos

Apunts: Educació Física i Esports. (INEFC) http://www.inefc.net/apunts/catalan/caste.htm

Currículum Illes Balears http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm

Revista de Psicología del deporte. (Universitat de les Illes Balears) http://www.uib.es/facultat/psicologia/
RPD

Revista digital d'Educació Física i Esports http://www.efdeportes.com