22130. Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
Grup Grup 2 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Maria de la Pau Janer Mulet
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura "Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària" és una assignatura de formació bàsica, comuna als estudis de quart de Grau d'Educació Primària. L'assignatura tendrà un desenvolupament temàtic. Es treballaran cinc eixos temàtics (escollits entre els tòpics temàtics més freqüents de la Literatura Universal). A partir de cadascun d'aquests eixos, treballarem una obra de la Literatura Catalana i una altra de la Literatura Universal. Les obres abastaran els diferents gèneres literaris: novel.la, teatre, conte, poesia... Les obres seleccionades inclouen textos des de l'Edat Mitjana fins a l'actual. La incidència d'aquesta assignatura en el futur professional de l'estudiant resta vinculada al seu context formatiu, però també laboral. A més d'unes informacions teòriques, que serviran per situar cada obra en un context determinat, es duran a terme nombroses activitats pràctiques , que aproximaran els alumnes als mecanismes bàsics de recerca d'informació en biblioteques i a la xarxa, la interpretació de dades, i l'exposició oral i escrita dels resultats dels seus treballs.

Requisits

Per poder fer aquesta assignatura és important que els alumnes estiguin disposats a augmentar el seu bagatge de lectures i a implicar-se en l'anàlisi crítica dels textos. És important la seva participació a classe, i també que portin al dia el calendari de lectures que es proposarà a principi de curs.

Essencials

Essencials:

1. Tenir uns coneixements bàsics de la Història de la Literatura Catalana des d'una perspectiva diacrònica.

2. Tenir la competència plena, oral i escrita, en llengua catalana.

3. Tenir uns hàbits de lectura adquirits.

Recomanables

Recomanables:

1. Tenir uns coneixements bàsics dels períodes més significatius de la Literatura Catalana.

2. Tenir uns coneixements bàsics dels grans "classics" de la Literatura Universal.

Competències

L'alumne haurà d'assolir una sèrie de competències genèriques i específiques que contribuiran a la seva formació com a futur Graduat en Educació Primària.

Específiques

  • CE 1. Conèixer la llengua catalana, tant en l'àmbit sincrònic com diacrònic, en els seus diferents aspectes: gramàtica, variació lingüística i situació sociolingüística. CE2. Conèixer els principals períodes, autors i obres de la literatura en llengua catalana. CE4. Tenir capacitat per avaluar críticament la informació bibliogràfica relativa a la llengua i a la literatura catalanes. CE9. Tenir capacitat per localitzar i emprar informació relativa a la disciplina en fons bibliogràfics documentals, en bases de dades i recursos d'Internet, així com d'utilitzar aplicacions informàtiques específiques. CE10. Tenir capacitat de transmetre informacions, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat i no especialitzat. CE11. Conèixer les tècniques bàsiques per elaborar treballs de recerca

Genèriques

  • CG1. Tenir capacitat per aprendre i treballar de manera autònoma i en equip. CG2. Tenir capacitat d'organització i planificació del treball personal i en equip. CG3. Tenir capacitat d'autocrítica orientada a la recerca de la qualitat i la millora contínua. CG4. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi de documentació de diversos nivells de complexitat. CG5. Tenir capacitat de raonament crític.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El contingut complet que inclou el títol de l'assignatura "Literatura Catalana i Universal per a Educació Primària" es inabastable en el temps del qual disposam per a l'assignatura. L'objectiu, doncs, no és l'exhaustivitat (no podem estudiar tota la Literatura Catalana i Universal), sinó l'aprofundiment en aspectes temàtics propis de la Literatura Universal de tots els temps. Aquests blocs temàtics són:

1. El viatge.

2. La por.

3. L'amor dissortat.

4. La infidelitat amorosa

5. La mort de l'ésser estimat

L'assignatura s'estructurarà a partir dels blocs temàtics abans esmentats. Partirà d'una breu explicació teòrica a cadascun del temes i se centrarà en l'ànàlisi critica dels textos literaris.

Continguts temàtics

22130 Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

1. El viatge. L'heroi viatger. El viatge com a metàfora del camí de la vida: característiques i anàlisi. Treball a partir dels següents textos:

"L'amor de les tres taronges" de Mn Antoni Maria Alcover.

(fragment) "L'Odissea" Homer

"Viatge a Itaca", poema de Kavafis.

Visualització de la pel·lícula "La volta al món en 80 dies". (1956). Michael Anderson.

2. La por. Les pors individuals i les pors col.lectives. Morir de por o el repte de vèncer la por. Els gèneres literaris de la por. Treball a partir dels següents textos:

"El garriguer d'infern" de Salvador Galmés

Selecció de contes d'Edgar A. Poe

3. L'amor dissortat. Introducció al concepte d'amor en la literatura. Breu recorregut per alguns tòpics amorosos universals.

Visualització de la pel·lícula "Cyrano de Bergerac" (1990). Jean-Paul Rappeneau.

4. La infidelitat amorosa. Introducció al concepte d'infidelitat a la literatura. Anàlisi del tractament d'aquest esdeveniment pels principals autors realistes de la literatura universal.

Visualització de la pel·lícula "Els ponts de Madison" (1995). Clint Eastwood.

5. La mort de l'ésser estimat. La pèrdua de l'amor, del familiar, de l'amic... La literatura com a teràpia o com a catarsi. Punts de vista en l'anàlisi de l'absència de l'altre. Treballarem els següents textos:

"Coplas a la muerte de su padre" de Jorge Manrique

"Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías" de Federico García Lorca

Selecció poemes de "Llibre d'absències " de Miquel Martí Pol.

Selecció de poemes "Joana" de Joan Margarit

Metodologia docent

Els alumnes disposen de dos tipus d'itineraris (A i B) per a cursar aquesta assignatura. L'itinerari A està destinat a aquells alumnes que puguin realitzar les activitats exclusives de caràcter presencial. Per una altra banda, l'itinerari B està destinat a aquells alumnes que puguin realitzar el seguiment de l'assignatura estant excempts de desenvolupar les activitats exclusives de caràcter presencial. No obstant, tot l'alumnat haurà de disposar del contingut teòric impartit a través de classes presencials. Aquestes es centraran en els comentaris dels textos que il.lustrin les explicacions. Coordinades amb les classes teòriques es faran un seguit de pràctiques i seminaris tutelats a partir de les lectures que es treballin.

Volum de treball

El volum de treball és la suma de treball presencial (classes teòriques, seminari, classes pràctiques, tutories) i activitats de treball no presencial. Cal tenir en compte que algunes activitats de caràcter no presencial s'hauran de realitzar de manera autònoma.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Introduir l'alumne en els temes de la Literatura Catalana i Universal seleccionats. És important que els alumnes assisteixin a les sessions teòriques. que hi puguin plantejar dubtes, exposar els seus punts de vista, i resolent qüestions relacionades a,mb el comentari de text. És essencial que els alumnes vagin fent les lectures de cada bloc temàtic.

30
Seminaris i tallers Lectures dramatitzades Grup mitjà (M)

Els alumnes faran una lectura dramatitzada d'alguns fragments dels textos teatrals que han de llegir com a lectures obligatòries. Després de la lectura es debatrà la relació de l'obra amb la temàtica a la qual pertany, es contextualitzarà el text, i es farà una anàlisi dels personatges.

2
Classes pràctiques Comentaris Grup mitjà (M)

Sessions pràctiques individuals o en petits grups a classe on treballarem la resolució de casos concrets, a partir del comentari de text literari. Es demanarà una participació molt activa dels alumnes. Sovint la professora recollirà una mostra dels exercicis realitzats.

7
Tutories ECTS Trobades Grup mitjà (M)

A les tutories, la professora resoldrà els dubtes particulars dels alumnes sorgits en la realització dels diferents exercicis. El primer dia es farà una tutoria ECTS per explicar l'assignatura, els seus continguts, la metodologia de treball i els criteris d'avaluació. Hi haurà una segona sessió dedicada a exposar els mecanismes per a les diferents activitats pràctiques. Per últim, una darrera tutoria per resoldre els dubtes finals dels alumnes.

3
Altres Examen Final Grup gran (G)

Cal aprovar l'examen amb un 5 per aprovar el total de l'assignatura. L'examen serà recuperable durant el període d'avaluació extraordinària.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Complement de les classes teòriques

Assolir els coneixements impartits i treballats a l'assignatura. L'alumne haurà de dedicar hores d'estudi autònom a comprendre els continguts teòrics explicats a classe i, si és possible, a ampliar el textos amb altres mostres literàries que pugui trobar sobre els distints temes. Durant el curs, els alumnes podran adreçar-se a la professora a través del correu electrònic, encara que el el lliurament de tasques avaluables es farà principalment en format digital.

50
Estudi i treball autònom individual Lectures

Els alumnes hauran de portar al dia les lectures obligatòries que es treballaran a classe per a cada unitat temàtica. Es valoraran els comentaris que en puguin fer, tant els que siguin resultat d'una recerca de dades per Internet o bibliogràfiques, com els que sorgeixin d'un reflexió pròpia que vulguin compartir amb la resta del grup.

30
Estudi i treball autònom en grup Treball de curs

Els alumnes hauran de desenvolupar una activitat grupal de caràcter escrit. Aquesta activitat es presentarà mitjançant la plataforma virtual de Campus Extens. Es podrà dedicar un dia a fer-ne una petita exposició a classe.

20
Estudi i treball autònom en grup Interactuació

Interactuació dels alumnes a partir de les diferents pràctiques fetes a l'assignatura amb la finalitat de posar en comú els objectius assolits.

5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A començament del semestre hi haurà a disposició dels alumnes els cronograma de l'assignatura a través d ela plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurement dels treballs. A més, la professora informarà el estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Lectures dramatitzades
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes faran una lectura dramatitzada d'alguns fragments dels textos teatrals que han de llegir com a lectures obligatòries. Després de la lectura es debatrà la relació de l'obra amb la temàtica a la qual pertany, es contextualitzarà el text, i es farà una anàlisi dels personatges.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Comentaris
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Sessions pràctiques individuals o en petits grups a classe on treballarem la resolució de casos concrets, a partir del comentari de text literari. Es demanarà una participació molt activa dels alumnes. Sovint la professora recollirà una mostra dels exercicis realitzats.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Trobades
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

A les tutories, la professora resoldrà els dubtes particulars dels alumnes sorgits en la realització dels diferents exercicis. El primer dia es farà una tutoria ECTS per explicar l'assignatura, els seus continguts, la metodologia de treball i els criteris d'avaluació. Hi haurà una segona sessió dedicada a exposar els mecanismes per a les diferents activitats pràctiques. Per últim, una darrera tutoria per resoldre els dubtes finals dels alumnes.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen Final
Modalitat Altres
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Cal aprovar l'examen amb un 5 per aprovar el total de l'assignatura. L'examen serà recuperable durant el període d'avaluació extraordinària.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 80% per a l'itinerari B

Treball de curs
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de desenvolupar una activitat grupal de caràcter escrit. Aquesta activitat es presentarà mitjançant la plataforma virtual de Campus Extens. Es podrà dedicar un dia a fer-ne una petita exposició a classe.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els alumnes hauran de llegir els llibres marcats al programa com a lectures obligatòries. En els casos de traduccions, la professora els indicarà les edicions més convenients per treballar a classe. Quant als fragments d'obres seleccionats (novel.la, contes o teatre) i a les compilacions de poemes, els trobaran a la fotocopisteria durant la primera setmana del semestre.

Bibliografia bàsica

Wolfgang ,Von Goethe (1774). Las desventuras del joven Werther .
Flaubert, Gustave (1857). Madame Bovary .
Bédier, Joseph (1900). El romanç de Tristany i Isolda. Traducció de Carles Riba .
Saint- Exupéry, Antoine (1943). El petit príncep.

Bibliografia complementària

La professora farà arribar als alumnes un petit dossier d'articles especialitzats segons les diferents lectures.

Altres recursos

- Pel.lícules, reportatges, documentals sobre els temes treballats a classe.