Escoltar

22117. Llengua Anglesa i la seva Didàctica II . Grup 11

Cita prèvia

Identificació de l'assignatura

Assignatura22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
Grup Grup 11 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Anglès
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Mariyana Vasileva Zlateva
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. Albert Einstein. The first aim of this course "English Language Teaching 1" and its sequel in the second year "English Language Teaching 2" is to provide the students with the linguistic competence in English to acquire level B2 in the four main communicative skills (reading, writing, speaking, and listening). However, it will be equally important to make the students aware of their role as future teachers in primary school. Therefore, most units, class activities, readings, films analyses, class debates and additional materials will address issues - sometimes not unproblematic - related to Primary Education.

Es tracta d'una assignatura de caràcter instrumental que pretén complementar la formació lingüística que l'alumnat adquirirà a la matèria de llengües dins el bloc didàctic-disciplinar, consolidant la competència oral i escrita en llengua anglesa en un nivell B2 d'acord amb les directíus del MECR (Marc Europeu Comú de Referència) i corresponent a l' Upper Intermediate . Així mateix es pretén donar les eines bàsiques perquè l'alumnat adquireixi les destreses per poder planificar i impartir anglès a un nivell de primària.

Requisits

~Les classes es duran a terme en llengua anglesa per la qual cosa és molt important tenir el nivell de BatxillerB1 per tal de seguir les lliçons i aprofitar-les al màxim

Essencials

És essencial tenir una base gramatical en llengua anglesa que permeti com a mínim la formulació d'afirmacions, negacions i preguntes en diferents temps verbals (present, passat i futur simples, present i passat continus i verbs irregulars).

Recomanables

És molt recomanable que l'alumnat que hagi suspès la prova d'anglès a les PAU treballi de manera autònoma les destreses de comprensió i expresió oral. Recomanam l'assistència a l'aula C-13 on l'alumnat disposarà de materials d'autoaprenentatge d'anglès, servei de préstec de recursos audio-visuals i podrà participar a les activitats d'expressió oral (discussions, debats, etc.) que s'organitzen periòdicament

Competències

S'aspira a assolir les competències següents:

Específiques

  • Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües, mirant d'evitar qualsevol tipus de discriminació cultural, racial i sexista en l'ús i l'ensenyament de les llengües. (2.4.6)
  • Disposar d'una adequada competència comunicativa així com d'un bon coneixement lingüístic i sociocultural de l'anglès. (2.4.7)
  • Dissenyar activitats dirigides a aconseguir que l'alumnat pugui assolir una suficiència comunicativa a nivell oral. (2.4.8)

Genèriques

  • Conéixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i el rol del professorat com a mediador i facilitador. (1.2.10)
  • Capacitat per a seleccionar, utilitzar i avaluar de manera adequada les tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos didàctics en els processos d'ensenyament / aprenentatge (1.3.8)
  • Capacitat per aprendre de manera autònoma i treballar en equip (4.3.1, 4.2.6)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts són els següents:

Continguts temàtics

Bloc 1 Comprensió oral en anglès

Característiques de l'anglès oral. Tècniques de comprensió oral i identificació de sons.

Bloc 2 Comprensió escrita en anglès

Tècniques de lectura i de treball de vocabulari d'interès general i el propi de la titulació.

Bloc 3 Expressió oral en anglès

Producció correcta, clara i fluïda en interaccions. Pràctica de la pronúncia en anglès (elements segmentals i suprasegmentals).

Bloc 4 Expressió escrita en anglès

Conèixer les convencions dels resums, correus electrònics, perfils virtuals, expressar opinions, redacció d'informes.

Bloc 5 Aplicacions per a l'ensenyament

Coneixement i ús de la llengua anglesa dins l'etapa de Primària. Explotació de recursos i materials didàctics per a l'ensenyament de l'anglès

Metodologia docent

Encara que es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, les sessions expositives per part del professor tindran la seva importància, especialment pel que fa als coneixements de les estructures gramaticals, sense les quals és impossible manejar o ensenyar un llenguatge. És fonamental que l'alumnat participi de manera activa en la resolució d'exercicis en petits grups i en les activitats comunicatives proposades pel professor que actuarà com a mediador del grup-classe.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Estructures gramaticals orientades a les expressions escrita i oral Grup gran (G)

Es realitzaran les següents activitats:

*Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari.

*Revisió i anàlisi dels errors gramaticals més freqüents.

*Pautes per a la redacció de textos.

*Exercicis de comprensió escrita: lectura de textos curts.

*Pràctica de l'expressió oral: lectura en veu alta.

*Exposicions orals sobre lectures prèvies.

*Interaccions, activitats per a millorar la pronúncia.

40
Classes pràctiques Conversation and Listening Grup mitjà (M)

Es farà èmfasi en la pronunciació, listening i activitats de intercomunicació i debats.

-Exercicis d'expressió oral. Individualment i en petits grups.

-Pràctica de la pronúncia. Detecció i correcció de les errades més freqüents.

-L'avaluació podrà consistir en una prova oral individual o bé en una presentació d'una activitat o un material per a l'ensenyament d'una destresa a l'aula de Primària que es podrà fer en petits grups (Speaking)

-A criteri del professor i si s'escau, al final del període lectiu semestral es podrà avaluar la comprensió oral (Listening) Si és així, aquesta destresa ja no formarà part de l'examen,

15
Avaluació Mid-term Exam Writing (April) and Final Exam (Last week of classes in May) Grup gran (G)

~S?avaluarà les competències d?expressió escrita: Midterm Exam April (10%) and Final Exam (Last week of classes May 10%).

1
Avaluació Final Exam (Juny) Grup gran (G)

~En període d?avaluació complementària s?avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) iel Reading (10%) i el Listening (20%)

2
Avaluació Mid-term Exam (April) Grup gran (G)

~S?avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading(10%)

1
Avaluació Mid-term exam and Final Exam Speaking Grup gran (G)

S'avaluarà les competències d'expressió oral en anglés (20%). Oral presentations (after Easter) 10% and Final Interview in Exams Period (10%).

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Resolució d'exercicis

Homework i treball individual

60
Estudi i treball autònom en grup Preparació de materials

Treball en grup i presentacions

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació es regirá segons les següents normes:

- Un "Midterm" examen escrit a l'abril (40% de la nota final: 10% Listening, 10% Writing, 10% Use of English. 10% Reading)). Recuperable.

- Un examen oral (20% de la nota final: 10% Oral Presentation After Easter, 10% Final Interview in Exam Period). Recuperable.

- Un examen final en l'última setmana de classes. Valor 10% de la nota final (10% Writing). Recuperable.

- Un examen final en el període d'avaluació complementària. Valor del 30% de la nota final (10% Listening, 10%, 10% Use of English, 10% Reading). Recuperable.

Totes les proves han de superar-se amb un 5 per aprovar l'assignatura. Les parts no superades en els períodes d'avaluació continua o complementària, seran recuperables en el període d'avaluació extraordinària (juliol).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Mid-term Exam Writing (April) and Final Exam (Last week of classes in May)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

~S?avaluarà les competències d?expressió escrita: Midterm Exam April (10%) and Final Exam (Last week of classes May 10%).

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Final Exam (Juny)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

~En període d?avaluació complementària s?avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) iel Reading (10%) i el Listening (20%)

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Mid-term Exam (April)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

~S?avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading(10%)

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Mid-term exam and Final Exam Speaking
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

S'avaluarà les competències d'expressió oral en anglés (20%). Oral presentations (after Easter) 10% and Final Interview in Exams Period (10%).

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'alumnat té a la seva disposició l'aula d'aprenentatge English Lab a Jovellanos per poder treballar de manera autònoma, disposar de material audiovisual en servei de préstec i participar en les diferents activitats comunicatives que s'organitzen periòdicament.

Bibliografia bàsica

Tots els alumnes han d'assistir a classe amb un exemplar dels següents llibres:
- English File Intermediate PlusThird EditionStudent's Book (2014), by Christian Lathan-Koenig & Clive Oxenden. Oxford University Press.
- English File Intermediate Plus Third Edition Workbook (2014), by Christian Lathan-Koenig & Clive Oxenden. Oxford University Press.

Bibliografia complementària

Baker, Ann (2006) 'Ship or Sheep' An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: CUP
Evans, Virginia (1998) Successful Writing. Upper-Intermediate. Newbury: Express Publishing
Lewis, Gordon and Benson, Günther (1999) Games for Children. Oxford: OUP
Philips, Sarah (1993). Young Learners. Oxford: OUP
Puchta, Herbert and Rinvolucri, Mario (2005). Multiple Intelligences in EFL. Cambridge: CUP (Helbling Languages)

Altres recursos

- Pronunciation resources:
http://artsweb.bham.ac.uk/MHewings/pronunciationresources.html
-Online dictionaries:
http://dictionary.cambridge.org/define.asp'dict=CALD&key=4939&ph=
-Online teaching resources:
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eslcafe.com/
- Contact with real English (BBC World):
http://news.bbc.co.uk/2/hi/video_and_audio/default.stm