Escoltar

21728. Enginyeria de Requisits . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21728 - Enginyeria de Requisits
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gabriel Fontanet Nadal
gfontanetgfontanet@uib.esuib.es
Responsable
14:30h15:30h Dilluns 02/09/201931/01/2020 Despatx 216
12:30h13:30h Dimecres 03/02/202001/06/2020 Despatx 216

Contextualització

Una vegada assolides les competències relacionades amb les bases de dades, l'enginyeria del software i la gestió de projectes, es passa a tractar el procés de l'enginyeria de requisits.

Requisits

Essencials

Enginyeria del Sofware

Recomanables

Bases de Dades I i Gestió de Projectes

Competències

Específiques

 • CI102 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte moitjançant la cerca de compromisos acceptables dins les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
 • CI104 Capacitat per identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement suficient de les teories, models i tècniques actuals.

Genèriques

 • CTR01 Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions.
 • CTR02 Capacitat d'anàlisi crític i de proposta i aplicació de noves solucions.
 • CTR04 Capacitat per a la cerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de la informàtica.
 • CTR07 Capacitat per comunicar conceptes propis de la informàtica de manera oral i escrita en diferents àmbits d'actuació.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Visió general de l'enginyeria de requisits.
2 Objectius d'un projecte. Parts interessades.
3 Activitats de l'enginyeria de requisits.
4 La modelització conceptual en l'enginyeria de requisits.
5 Requisits del software.
6 Escenaris i casos d'ús.
7 Validació i verificació.
8 Traçabilitat.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que corresponen a la matèria.

15
Classes pràctiques Resolució de casos pràctics Grup mitjà (M)

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'asssignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor. A mesura que avanci el curs, cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

20
Altres Presentació de treballs Grup gran (G)

Cada grup d'alumnes haurà de presentar a classe el treball temàtic que haurà desenvolupat.

A més, individualment, cada alumne haurà d'exposar els resultats obtinguts en el treball individual.

10

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi

Comprendre i aprendre els conceptes introduïts al llarg del curs.

35
Estudi i treball autònom en grup Treball temàtic

Dividits en grups, cada un d'ells haurà de preparar un tema concret relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Caldrà fer-ne una presentació oral a classe.

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Desenvolupament escalonat d'un cas pràctic.

Com a pràctica de l'assignatura es plantejarà un cas pràctic que cada alumne haurà de desenvolupar. Es plantejaran tres entregues escalonades segons es definirà a l'organigrama de l'assignatura.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Itinerari A : Alumnes amb un mínim del 80% d'assistència a classe. Per poder superar l'assignatura caldrà aprovar la pràctica i els dos treballs.

 • Pràctica en grup. Definició de requisits d'un cas pràctic. Lliurament escalonat en tres parts (40).
 • Treball temàtic en grup (25).
 • Treball individual sobre modelització de dades (25).
 • Participació a classe (10).

Itinerari B : Alumnes amb menys del 80% d'assistència a classe. Per poder superar l'assignatura caldrà aprovar l'examen, la pràctica i el treball. No es podrà aprovar l'assignatura amb alguna de les tres coses suspeses.

 • Pràctica en grup. Definició de requisits d'un cas pràctic. Lliurament escalonat en tres parts (30).
 • Treball temàtic en grup (20).
 • Un examen (50).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de teoria
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que corresponen a la matèria.

Criteris d'avaluació

Itinerari A: Participació a classe

Itinerari B: examen

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Resolució de casos pràctics
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'asssignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor. A mesura que avanci el curs, cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

Criteris d'avaluació

Itinerari A: Participació a classe

Itinerari B: examen

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Presentació de treballs
Modalitat Altres
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Cada grup d'alumnes haurà de presentar a classe el treball temàtic que haurà desenvolupat.

A més, individualment, cada alumne haurà d'exposar els resultats obtinguts en el treball individual.

Criteris d'avaluació

Correcció de la pràctica, presentació de tots ells treballs.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Estudi
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Comprendre i aprendre els conceptes introduïts al llarg del curs.

Criteris d'avaluació

Itinerari B: Examen

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Treball temàtic
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Dividits en grups, cada un d'ells haurà de preparar un tema concret relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Caldrà fer-ne una presentació oral a classe.

Criteris d'avaluació

Avaluació presencial dels treballs

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Desenvolupament escalonat d'un cas pràctic.
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Com a pràctica de l'assignatura es plantejarà un cas pràctic que cada alumne haurà de desenvolupar. Es plantejaran tres entregues escalonades segons es definirà a l'organigrama de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Pohl, Klaus , Requirements Engineering. Fundamentals, Principles and Techniques , Springer , 2010 , ISBN:978-3-642-12577-5.

http://www.requirements-book.com/

 • van Lamsweerde, Axel , Requirements Engineering. From System Goals to UML Models to Software Specifications , Wiley , 2009 .
 • Robertson, Suzanne; Robertson, James , Mastering the Requirements Process , Addison-Wesley, 2006 .
 • Olivé, Antoni , Conceptual Modeling of Information Systems , Springer , 2007 .

http://www-pagines.fib.upc.es/~modeling/