21324. Pensament i Llenguatge . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21324 - Pensament i Llenguatge
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Albert Flexas Oliver
albert.flexasalbert.flexas@uib.esuib.es
10:30h11:30h Dimarts 04/03/201931/07/2019 Despatx A111 (Edifici Guillem Cifre de Colonya)
Antoni Gomila Benejam
toni.gomilatoni.gomila@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Emilio Ramón López Navarro
emilio.lopezemilio.lopez@uib.esuib.es
15:00h17:00h Dimecres 10/09/201822/12/2018 Laboratorio de Sistemática Humana - Edificio Guillem Cifre
10:00h13:00h Dijous 10/09/201822/12/2018 Laboratorio de Sistemática Humana - Edificio Guillem Cifre
Gisèle Marie Marty Broquet
gisele.martygisele.marty@uib.esuib.es
11:30h12:30h Dijous 13/09/201825/07/2019 A 205 / Guillem Cifre
Marcos Nadal Roberts
marcos.nadalmarcos.nadal@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Esther Ureña Morales
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Es tracta d'una assignatura obligatòria de l'àrea de Psicologia Bàsica, la única de la llicenciatura dedicada a l'estudi dels processos superiors, llenguatge i pensament. Es a dir, allò que mos diferencia com espècie, i per tant, estudiar el llenguatge i el pensament és estudiar què mos fa especials.

El problema és que si ja els 9 crèdits que tenia assignats en l'anterior pla d'estudis resultaven insuficients, en el nou pla només té assignats 6 crèdits. Per tant, resulta impossible cobrir un temari digne de Psicologia del Llenguatge i Psicologia del Pensament. Després de l'experiència del cursos anteriors, intentarem combinar una selecció dels temes més rellevants de cada disciplina.

Els crèdits teòrics pretenen servir per presentar els fenomens més notables en aquest camp, els mètodes que s?utilitzen per estudiar-los, i els conceptes i teories més importants que els expliquen. Les classes no són obligatòries. Els crèdits en grup mitjà es dediquen a activitats d'aprofundiment variades, que combinen seminaris de lectura amb pràctiques, per permetre aplicar a casos i situacions concretes els conceptes presentats, i per ajudar a entendre les explicacions.

Molt important: si vols aprovar, descarta l'empollada com a mètode d'estudi i tampoc esperis exàmens tipus test o de resposta tancada. Ja que hem d'estudiar el llenguatge i el pensament, ho farem pensant i parlant -única manera d'aprendre significativament, qualsevol cosa.

Requisits

Es dóna per suposat un coneixement bàsic dels processos i estructures psicològiques bàsiques: processos automàtic i controlats, coneixement declaratiu/explícit i procedimental/implícit, memòria semàntica/memòria episòdica, memòria de treball,... Igualment dels mètodes d'investigació psicològica en psicologia general.

Recomanables

Convé haver superat les assignatures de primer i segon.

Competències

Intentarem aplicar allò que estudiarem: com elaborar discursos coherents i clars, especialment de tipus expositiu i argumentatiu, de manera que s'aseguri la comprensió i el record a llarg termini. També estimularem la capacitat de pensament i judici crític i la creativitat, i el treball en grup.

Específiques

  • CE3. Capacidad para elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión.
  • CE4. Comprender las leyes y principios básicos que rigen los procesos psicológicos, su dinámica e interrelación, e identificar los factores que influyen a cada uno de los procesos mentales
  • CE26.Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la práctica profesional.

Genèriques

  • CT2. Capacidad de autocrítica y asunción de responsabilidades: saber valorar la propia actuación personal, conocer las propias competencias y limitaciones, y actualizar destrezas y conocimientos.
  • CT3. Capacidad de comunicación eficaz oral y escrita.
  • CT15.Razonamiento crítico.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Proposta de partida, flexible

Continguts temàtics

1 L'estudi psicològic del llenguatge

Característiques del llenguatge humà. Interés del seu estudi. Mètodes per estudiar-lo en psicologia. Aplicacions.

2 L'estructura del llenguatge i els nivells de coneixement lingüístic

Conceptes bàsics de la lingüística, nivells estructurals d'organització del llenguatge

3 Percepció de la parla i accés al lèxic

El processament del senyal de la parla. Reconeixement lèxic. Organització del diccionari mental (memòria lèxica).

4 Comprensió d'oracions: sintaxis i semàntica

Com s'accedeix al significat de les paraules i es combina segons l'estructura sintàctica que conformen, per comprendre el significat oracional.

5 Producció lingüística

El procés producció lingüística; nivells d'organització i control. Explicació de lapsus linguae, tenir-ho en la punta de la llengua, errors,...Com s'usa efectivament el llenguatge: en el discurs, o la conversa. Mecanisme de cohesió i coherència. Dimensió pragmàtica, intencional, de la comunicació lingüística.

6 Bilingüisme

Què passa quan enlloc d'una llengua se'n coneixen dues o més. Aspectes d'organització del coneixement i d'activació. Beneficis del bilingüisme.

7 Processament del discurs i interacció conversacional

El llenguatge en acció: la dimensió pragmàtica

8 Adquisició del llenguatge

El procés d'esdevenir lingüísticament competent

9 L'estudi psicològic del pensament

Principals fenomens que s'estudien: solució de problemes, i formes de raonament. Teories de processos duals.

L'estudi comparat del pensament: què fa especial el pensament humà?

10 Processos duals de pensament: normatius i heurístics

La relació entre lògica i raonament. La polèmica entorn a la irracionalitat humana. Heurístiques i biaixos en el raonament humà: la vindicació de la intuició.

11 Solució de problemes i creativitat

Com és que podem anar més enllà de lo que sabem per fer front a situacions noves? Raonament hipotètic i analògic.

Metodologia docent

1. Et recoman assistir a classe. Et suposarà un estalvi de temps i energia. Els continguts d'aquesta assignatura no són fàcils, especialment si un els vol estudiar exclusivament per mitjà de lectures. Em sembla que entendràs millor lo que has d'aprendre si véns a classe que només llegint les presentacions i les lectures assignades.

2. Però no et limitis a assistir a classe: fés preguntes! No esperis a les sessions de repàs, prèvies als controls per demanar lo que no entens. No entendre una qüestió pot tenir efectes en cascada. No et preocupis per lo que els teus companys puguin pensar: normalment, si tens una pregunta, molta més gent també la té. I no et preocupis per lo que pugui pensar jo, al contrari: valor positivament a qui fa preguntes. Una classe ha de ser interactiva per ser profitosa.

3. Vés seguint les pràctiques. El nou format de grau mos obliga a canviar la manera de treballar, però l'objectiu és que la meitat de les sessions siguin necessàriament participatives i pràctiques, exercicis d'aplicació i comprensió pràctica dels conceptes i fenomens estudiats. Si no pots venir, tens l'opció de seguir el curs de manera no presencial, amb dret a examen final.

4. Tant per preparar les pràctiques com per estudiar en general, recoman treballar en grup. Ara bé, els informes són individuals, cadascú ha de redactar el seu amb les seves pròpies paraules. El plagi serà motiu d'una greu penalització i d'escarni públic (hauria de ser motiu d'expulsió de la universitat).

5. Per preparar els controls o l'examen final has de tenir en compte tot el material del curs, tant les presentacions a classe com les lectures obligades (el manual i les lectures complementàries seleccionades), i les activitats pràctiques realitzades.

6. No empollis, no serveix de res en aquesta assignatura. Les preguntes dels exàmens no es poden contestar mecànicament. L'objectiu és l'aprenentatge significatiu, no la sobrecàrrega de la memòria a curt termini, efímera com és ben sabut.

7. Si tens un dubte sobre qualsevol aspecte, no et conformis amb la rumorologia habitual: demana'm lo que vulguis sebre amb certesa sobre el curs.

Volum de treball

xifres orientatives, flexibles

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Explicacions Grup gran (G)

Presentació i explicació dels conceptes, fenomens i teories més importants de cada tema. Es proporciona el guió prèviament per facilitar la preparació, i la participació a les classes.

25
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Es tracta d'aprofundir en alguna de les qüestions estudiades, per mitjà d'activitats pràctiques i discusió en grup dels resultats obtinguts, en base aalguna lectura complementària.

23
Avaluació Examen Grup gran (G)

S'avaluarà mitjançant una prova escrita, amb preguntes obertes, que requeriran relacionar, com a millor forma de valorar la comprensió. Es valorarà la comprensió i l'expressió escrita (coherència, desenvolupament), no la memòria a curt termini.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Realización de un informe de prácticas

Cada alumna y alumno realizará un trabajo de prácticas individual. El trabajo consistirá en el análisis (evaluación y propuesta de intervención) de un caso práctico, basándose en los conocimientos trabajados durante las sesiones prácticas.

30
Estudi i treball autònom individual Preparación del examen

Cada alumna y alumno preparará la materia del examen

70

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Para aprobar la asignatura hay que aprobar, de manera separada, el exámen teórico (sacando un 5 o más) y el conjunto de las actividadesprácticas (sacando un 5 o más). Por favor, tomad nota de que las actividades prácticas son NO RECUPERABLES. Se podrán obtener hasta 3 puntos prácticos asistiendo a las sesiones prácticas y realizando los informes correspondientes. Los 2 puntos prácticos restantes se podrán obtener entregando un trabajo final optativo. La nota de prácticas será la suma de las notas de estas dos actividades.

Es valorarà també la participació a classe, la participació en el forum d'aportacions dels estudiants, i la participació voluntària en experiments. Es podrà obtenir fins a un punt extra per aquestes activitats.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Es tracta d'aprofundir en alguna de les qüestions estudiades, per mitjà d'activitats pràctiques i discusió en grup dels resultats obtinguts, en base aalguna lectura complementària.

Criteris d'avaluació

Se valorará la realización de la lectura previa, relacionádola con el caso práctico presentado, y el informe individual de cada práctica con sus conclusiones.La nota mínima para hacer media final es un 5 sobre 10.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

S'avaluarà mitjançant una prova escrita, amb preguntes obertes, que requeriran relacionar, com a millor forma de valorar la comprensió. Es valorarà la comprensió i l'expressió escrita (coherència, desenvolupament), no la memòria a curt termini.

Criteris d'avaluació

examen en el periode d'avaluació; nota mínima per fer mitjana: 5 (sobre 10)

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Realización de un informe de prácticas
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Cada alumna y alumno realizará un trabajo de prácticas individual. El trabajo consistirá en el análisis (evaluación y propuesta de intervención) de un caso práctico, basándose en los conocimientos trabajados durante las sesiones prácticas.

Criteris d'avaluació

Se valorará la corrección técnica de un informe de caso único, la originalidad, el uso de conocimientos adquiridos durante las prácticas, y la aplicación de los adquiridos en las clases teóricas.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Olga Soler i altres: Psicologia del llenguatge, Ediuoc 2010.
KAHNEMANN, D.: Pensar rápido, pensar despacio. Ed. Debate, 2012.

Bibliografia complementària


Alguns temes tendran recomanacions bibliogràfiques específiques, que es faran accessibles a través de campus extens oportunament.