21311. Psicologia Social . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21311 - Psicologia Social
Grup Grup 2 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Maria Jesus Serrano Ripoll
mj.serranomj.serrano@uib.esuib.es
(Responsable)
15:00h18:00h Dimarts 10/09/201830/06/2019 Guillem cifre. B-206
Miquel Joan Far Ferrer
m.farm.far@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Margarita Inés Gili Planas
mgilimgili@uib.esuib.es
10:00h11:00h Dimecres 10/09/201831/01/2019 IUNICS. Despatx 12
10:00h11:00h Dimecres 11/02/201930/06/2019 Hospital son Espases

Contextualització

La Psicologia Social és una disciplina científica que estudia el comportament, les cognicions i els sentiments dels individus en entorns que involucren a altres persones reals o simbòliques, és a dir, intenta entendre la naturalesa i les causes del comportament i del pensament individuals a situacions socials.

El principal objectiu és oferir a l'alumnat els continguts bàsics de l'assignatura mitjançant el coneixement de la teoria, conceptes, mètodes i investigacions empíriques de la psicologia social. Paral·lelament, es pretén desenvolupar en l'alumnat una nova forma d'enfocar els temes d'estudi, una perspectiva des de la qual observar i analitzar la realitat, la perspectiva psicosocial, que els permetrà aplicar més tard l'après en l'exercici futur de la seva professió.

Requisits

Competències

L'assignatura Psicologia Social té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part de la formació bàsica de l'alumnat en general i, en particular, dels/les futurs/as professionals de la psicologia.

Específiques

  • CE12. Conèixer, comprendre i saber explicar les bases socials de l'activitat humana.
  • CE17. Saber descriure i mesurar els processos d'interacció, la dinàmica dels grups i l'estructura grupal i intergrupal.
  • CE4. Comprendre les lleis i principis bàsics que regeixen els processos psicològics, la seva dinàmica i interrelació, i identificar els factors que influïxen a cadascun dels processos mentals.
  • CE23. Ser capaç d'identificar diferències, problemes i necessitats en diferents contextos d'aplicació psicològica (individuals, grupals, intergrupals, organitzacionals i interorganitzacionals, etc.).

Genèriques

  • CT9. Capacitat per traslladar la teoria a la pràctica.
  • CT15. Raonament crític

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Què és la Psicologia social

Concepte, historia i principals marcs teòrics.

Tema 2 La cognició social

Percepció de persones; categorització social; estereotips, prejudicis i discriminació.

Tema 3 Atribució

Concepte, teories i biaixos atributius.

Tema 4 Actituds

Concepte, estructura, funcions, models i teories; estratègies de canvi d'actituds.

Tema 5 Influència social

Concepte. Els processos d'influència social: normalització, conformitat, acceptació, obediència i innovació.

Tema 6 Comunicació interpersonal i habilitats socials

Comunicació verbal i no verbal, estils de relació interpersonal.

Tema 7 Atracció i relacions interpersonals

Determinants de l'atracció: proximitat, atractiu físic, semblança, complementarietat de necessitats i reciprocitat.

Tema 8 Agressió

Teories explicatives. Violència als medis. Estratègies.

Tema 9 Altruisme

Conducta prosocial, benevolència i altruïsme. Perspectives teòriques i factors explicatius

Metodologia docent

Bàsicament, els continguts teòrics de cada tema poden preparar-se amb les explicacions donades en classe, on es ressaltaran els punts clau. Aquesta assignatura està dins el programa Campus Extens, que és una eina important pel seguiment de l'assignatura i s'hi anirà pujant tot el material que sigui utilitzat a les classes (diapositives, textos, lectures recomanades, etc.). L'assignatura pot completar-se per qualsevol text dels manuals esmentats a la bibliografia.

Activitats de treball presencial (1,76 crèdits, 44 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Exposició per establir els fonaments teòrics dels diferents temes de l'assignatura.

30
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

Les pràctiques es conceben com un complement aplicat per a la formació de l'alumne, amb ànim de reforçar les habilitats tècniques i professionals dels estudiants. Les pràctiques serveixen aixímateix perquè l'alumne comprengui millor els conceptes bàsics i aplicats de l'assignatura, a través d'activitats que despertin el seu interès i li facin reflexionar sobre la utilitat i aplicació de la Psicologia Social en el seu camp d'especialització.

Durant el semestre es realitzaran 4 pràctiques en sessions de dues hores per a cada pràctica. Aquestes pràctiques són obligatòries, formen part de l'assignatura, i per tant, és necessari haver-les fet per poder-la aprovar. Aquells alumnes que per algun motiu es vegin impossibilitats d'assistir a les pràctiques hauran de seguir una via alternativa. Per això, aquells alumnes que l'hagin de seguir han de passar necessàriament a parlar amb la professora abans de dia 14 de setembre de 2018. S'entén que aquells que no ho facin s'acullen a la opció presencial. La via alternativa per recuperar les pràctiques presencials consistirà en l'elaboració d'un informe de cada una de les pràctiques que se facin presencials. Aquest informe constarà de tres apartats: objectius de la pràctica (els explica la professora a l'inici de cada sessió), desenvolupament de la pràctica (què s'ha fet a classe) i conclusions de la pràctica. Cada informe tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i una extensió màxima de 3 pàgines. La data límit per lliurar les pràctiques a la professora és una setmana després d'haver realitzat cada una de les pràctiques a classe (veure calendari a campus extens).

8
Classes pràctiques Cine i Psicologia social Grup mitjà (M)

Cine i Psicologia Social: es visionaran 2 pel·lícules, els continguts de les quals estaran relacionades amb l'assignatura. Les pel·lícules triades s'exposaran en grup durant 2 sessions presencials de 2h. El calendari s'organitzarà a través de la plataforma Campus Extens

4
Avaluació Examen global Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global en el periode d'avaluació complementaria i un altre en el periode d'avaluació extraordinària. La nota mínima per aprovar haurà de ser un 5.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,24 crèdits, 106 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Assistència i participació en les activitats presencials

Durant el semestre la professora valorarà l'assitència i participació del alumnat tant a les classes teòriques com a les activitats pràctiques, així com la qualitat de les mateixes.

0
Estudi i treball autònom individual Exercicis

Al llarg del semestre s'aniran penjant a la web de Campus Extens 4 exercicis que hauran de fer els alumnes individualment. Es tracta d'aplicar els conceptes teòrics apresos a una situació pràctica seguint l'esquema que facilitarà la professora.

35
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Després de l'exposició a classe, l'alumnat haurà de preparar els diferents temes per tal de poder fer els exercicis, participar a les pràctiques i realitzar les proves parcials i globals.

55
Estudi i treball autònom en grup Cinema i Psicologia Social

Preparació del visionat i debat en grup de les 2 pel·licules triades.

16

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació dels coneixements de l'assignatura es farà a través d'un examen (50%), 4 exercicis que se'entregaran al llarg del curs (20%), l'activitat Cinema i Psicologia Social (10%) i l'assistència i participació a les pràctiques (10%) i l'assistència i participació en les classes teòriques (10%). És requisit indispensable obtenir una nota d'almanco 5 punts al exàmen per poder aprovar l'assignatura.

L'estudiant obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 punts per a cada activitat que sigui avaluada, la qual serà ponderada segons el seu pes a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per a superar l'assignatura l'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 mitjançant la suma ponderada de totes les activitats realitzades. Finalment, els estudiants que no arribin a la qualificació mínima de 5 punts, podran fer-ho en el període d'avaluació extraordinària, sota les següents condicions: es realitzarà un examen global, en les mateixes condicions i amb el mateix pes atorgat en la convocatòria ordinària; per tant, aquest examen global tindrà un valor màxim de 5 punts sobre la qualificació total de l'assignatura. La puntuació restant fins a arribar a els 10 punts s'obtindrà aplicant de nou les qualificacions obtingudes en els exercicis, activitat cine i psicologia social i participació a classe realitzats durant el període d'avaluació contínua (per tant, aquestes activitats no seran recuperables en el període d'avaluació extraordinària).

Aquells alumnes que per algú motiu es vegin impossibilitats d'assistir a les pràctiques hauran de seguir una via alternativa. Per això, aquells alumnes que l'hagin de seguir han de passar necessàriament a parlar amb la professora abans de dia 14 de setembre de 2018. S'entén que aquells que no ho facin s'acullen a la opció presencial. La via alternativa per recuperar les pràctiques presencials consistirà en l'elaboració d'un informe de cada una de les pràctiques que se facin presencials. Aquest informe constarà de tres apartats: objectius de la pràctica (els explica la professora a l'inici de cada sessió), desenvolupament de la pràctica (què s'ha fet a classe) i conclusions de la pràctica. Cada informe tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i una extensió màxima de 3 pàgines. La data límit per lliurar les pràctiques a la professora és una setmana després d'haver realitzat cada una de les pràctiques a classe (veure calendari a campus extens).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques presencials
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Les pràctiques es conceben com un complement aplicat per a la formació de l'alumne, amb ànim de reforçar les habilitats tècniques i professionals dels estudiants. Les pràctiques serveixen aixímateix perquè l'alumne comprengui millor els conceptes bàsics i aplicats de l'assignatura, a través d'activitats que despertin el seu interès i li facin reflexionar sobre la utilitat i aplicació de la Psicologia Social en el seu camp d'especialització.

Durant el semestre es realitzaran 4 pràctiques en sessions de dues hores per a cada pràctica. Aquestes pràctiques són obligatòries, formen part de l'assignatura, i per tant, és necessari haver-les fet per poder-la aprovar. Aquells alumnes que per algun motiu es vegin impossibilitats d'assistir a les pràctiques hauran de seguir una via alternativa. Per això, aquells alumnes que l'hagin de seguir han de passar necessàriament a parlar amb la professora abans de dia 14 de setembre de 2018. S'entén que aquells que no ho facin s'acullen a la opció presencial. La via alternativa per recuperar les pràctiques presencials consistirà en l'elaboració d'un informe de cada una de les pràctiques que se facin presencials. Aquest informe constarà de tres apartats: objectius de la pràctica (els explica la professora a l'inici de cada sessió), desenvolupament de la pràctica (què s'ha fet a classe) i conclusions de la pràctica. Cada informe tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i una extensió màxima de 3 pàgines. La data límit per lliurar les pràctiques a la professora és una setmana després d'haver realitzat cada una de les pràctiques a classe (veure calendari a campus extens).

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa a les classes pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Cine i Psicologia social
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Cine i Psicologia Social: es visionaran 2 pel·lícules, els continguts de les quals estaran relacionades amb l'assignatura. Les pel·lícules triades s'exposaran en grup durant 2 sessions presencials de 2h. El calendari s'organitzarà a través de la plataforma Campus Extens

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa al Cineforum

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Examen global
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global en el periode d'avaluació complementaria i un altre en el periode d'avaluació extraordinària. La nota mínima per aprovar haurà de ser un 5.

Criteris d'avaluació

Prova amb una part de 25 preguntes amb 4 alternatives de resposta i una altra part de preguntes obertes que avaluarà la part aplicada de la psicologia social.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Assistència i participació en les activitats presencials
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Durant el semestre la professora valorarà l'assitència i participació del alumnat tant a les classes teòriques com a les activitats pràctiques, així com la qualitat de les mateixes.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació a les classes teòriques

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Exercicis
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Al llarg del semestre s'aniran penjant a la web de Campus Extens 4 exercicis que hauran de fer els alumnes individualment. Es tracta d'aplicar els conceptes teòrics apresos a una situació pràctica seguint l'esquema que facilitarà la professora.

Criteris d'avaluació

Serán corregits i puntuats de 0 a 10 així com l'alumne els vagi entregant.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

· Baron R.A. , Byrne D Psicología Social. Madrid, Pearson-Prentice hall, 2005, 10ª ed.
· Franzoi S. Psicologia Social. Madrid, McGraw Hill, 2007, 4ª ed.
· Hewstone, M., y Otros Colaboradores (Traducido por Morales, J. F.). Introducción a la Psicología Social: Una perspectiva Europea, Barcelona, Ariel, 1992, 3ª ed.
- Hogg MA, Vaughan GM. Psicologia Social, Madrid, panamericana, 2010, 5ª edición.
· León Rubio, J. Mª., Barriga Jiménez, S., Gómez Delgado, T., y Otros Colaboradores, Psicología Social. Orientaciones Teóricas y Ejercicios Prácticos, Madrid, McGraw-Hill/Interamericana de España, 1998.
· Morales, J.F; Moya, M, Rebolloso, E; Fernández-Dols, J.M; Huici, C; Marqués, J; Paéz, D y Pérez, J.A . Psicología Social. Madrid McGraw-Hill, 1999.
· Myers, D. G. . Psicología Social. México: McGraw-Hill, 2005, 8ª ed.
- Sabucedo JM, Morales JF. Psicologia social. Madrid: Editorial Panamericana, 2015

Bibliografia complementària

Al llarg del curs s'aniran penjant a la plataforma Campus Extens diferents documents que serviran de bibliografia complementaria per l'alumnat.