Escoltar

21205. Econometria . Grup 62

Identificació de l'assignatura

Assignatura21205 - Econometria
Grup Grup 62 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Segon curs
 • Grau d'Administració d'Empreses - Segon curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Francisca Marina Oliver Aguiló
10:30h11:30h Dijous 09/09/201917/02/2020 A concretar - Turisme
12:30h13:30h Dimarts 09/09/201920/02/2020 DB200 - Cita prèvia per e-mail JOVELLANOS

Contextualització

Els continguts de l'assignatura " Econometria " amplien alguns aspectes ja estudiats en l'assignatura "Anàlisi de Dades Econòmiques ", per la qual cosa, per a un millor seguiment dels continguts de "Econometria", s'aconsella als estudiants que repassin el que han vist a l'assignatura "Anàlisi de Dades Econòmiques ".
L'objectiu principal de l'assignatura " Econometria " és l'estudi detallat d'algunes tècniques economètriques utilitzades en la recerca aplicada en l'àmbit de l'economia i de l'empresa. La primera part de l'assignatura és una introducció a la inferència estadística i es consideren en detall els conceptes d'estimador, interval de confiança i el procediment de contrastació d'hipòtesis. La segona part se centra en l'estudi del model de regressió lineal simple i la seva generalització a la regressió múltiple, considerant els mètodes de contrast d'hipòtesis rellevants i la incorporació de variables explicatives qualitatives.

Requisits

Un bon coneixement dels continguts de l'assignatura "Anàlisi de Dades Econòmiques " facilitarà la comprensió dels continguts de l'assignatura " Econometria " .

Competències

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és el coneixement per part dels alumnes d'algunes tècniques economètriques comunament utilitzades en la recerca aplicada en l'àmbit de l'economia i de l'empresa . Es pretén proporcionar una formació bàsica en el domini de les tècniques economètriques com a instruments d'anàlisi de dades econòmiques i empresarials, utilitzant marcs teòrics d'altres assignatures d'economia i d'empresa, i donar eines per interpretar i explicar els resultats obtinguts a la llum d'aquestes teories. Els mètodes i tècniques explicats en aquesta assignatura seran aplicables a dades econòmiques i empresarials que els alumnes puguin trobar en el seu futur professional .

Específiques

 • CE2.1.7 A partir de dades d'interès economicoempresarial, ser capaç d'aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn
 • CE2.3.7 Conèixer les fonts de dades estadístiques i econòmiques rellevants així com les eines d'anàlisi adequades per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic
 • CE2.4 Defensar les solucions proposades d'una manera articulada a partir dels coneixements teòrics i tècnics adquirits

Genèriques

 • CG4 Capacitat per utilitzar habitualment una variada gamma d'instruments de tecnologia de la informació i les comunicacions
 • CG5 (CB3) Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Inferència estadística: Estimació.

Conceptes bàsics.
Estimació puntual i propietats desitjables dels estimadors.
Estimació per interval.
Principals estimadors

Tema 2 Inferència estadística: Contrastació d?hipòtesi

Especificació d?hipòtesis
Estadístic de prova i criteri de decisió
Qualitat del contrast d'hipòtesis: tipus d?error, potència i p-valor
Principals contrastos paramètrics
Utilització de fulls de càlcul per a la inferència.

Tema 3 El model de regressió lineal simple (MRLS)

Modelització économètrica.
Correlació lineal i regressió.
Especificació del MRLS.
Estimació mínim-quadràtica.
Contrastació i avaluació en el MRLS
Introducció a GRETL i exercicis pràctics.

Tema 4 El model de regressió lineal múltiple (MRLM)

Especificació del MRLM.
Estimació del MRLM per MQO.
Interpretació i avaluació del model estimat
Contrastos de significació individual, conjunta i de un subconjunt de paràmetres.
Predicció.
Utilització de GRETL i exercicis pràctics

Tema 5 El model de regressió amb variables explicatives qualitatives

Models amb una variable qualitativa amb una o més categories.
Models amb dues o més variables qualitatives amb una o més categories.
Interaccions.
Variables fictícies estacionals.
Utilització de GRETL i exercicis pràctics

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Les classes magistrals donen una exposició detallada del més important en cada tema, sobretot de conceptes nous. A més, tenen una funció d'ensenyar el més rellevant de cada apartat, però també permetre un enfocament especial en temes més complexos, on l'estudiant en general necessita més suport en el procés d'aprenentatge. Una altra funció important de les lliçons magistrals és facilitar als estudiants veure el context de cada tema i poder veure relacions entre les diferents parts del curs. Les classes teòriques consisteixen en 40 hores per a cada alumne (en mitjana).

40
Classes pràctiques Sessions d'informàtica Grup mitjà (M)

En finalitzar un tema teòric l'estudiant realitzarà sessions pràctiques per assimilar i aplicar la teoria repassada a classe. Les sessions pràctiques es basen en la utilització de fulls de càlcul i del programari lliure d'Econometria Gretl. Encara que les mateixes tasques puguin ser realitzades en altres paquets informàtics, es pretén familiaritzar l'estudiant amb un mitjà que estarà present en la seva vida professional. Les classes pràctiques consisteixen en 16 hores per a cada alumne (en mitjana).

14
Avaluació Qüestionaris tipus test Grup mitjà (M)

Al llarg del curs, els estudiants han de resoldre de manera individualitzada un qüestionari de tipus test i auto-completar, d'unes 10-12 preguntes, en un temps aproximat d'1 hora i 15 minuts.

2
Avaluació Pràctiques avaluables Grup mitjà (M)

Els estudiants han de resoldre un cas pràctic durant el curs a l'aula d'informàtica sobre el model de regressió, que es realitzarà amb el programa Gretl. En entrar a l'aula, els estudiants tindran l'enunciat i les dades de la pràctica i la resolució d'aquesta s'ha de lliurar al final de la classe.

1.5
Avaluació Examen parcial Grup mitjà (M)

Es realitzarà un examen parcial per avaluar els coneixements adquirits en el bloc 2 de l'assignatura. L'examen parcial també serà un qüestionari de tipus test i auto-completar, i tindrà una durada màxima de 2 hores.

2.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

És recomanable llegir el material corresponent abans d'assistir a les classes magistrals per facilitar l'aprenentatge del contingut. També és important revisar el temari després de cada classe per assegurar-se que tots els dubtes s'han solucionat i resoldre els exercicis proposats. Estudiar la bibliografia i els recursos oferts pels professors és important per aprofundir l'aprenentatge i veure el context de cada apartat en el temari.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Hi ha dos itinieraris per superar l'assignatura. L' itinerari A es basa en l'avaluació continuada i és el que han de seguir els estudiants que no ho són a temps parcial i que es matriculen per primera vegada a l'assignatura. L' itinerari B es basa en dos exàmens: el primer parcial sobre el bloc 1 (50%) i l'examen parcial sobre el bloc 2 (50%). És opcional tant pels estudiants a temps parcial com pels repetidors de l'assignatura que es varen presentar a com a mínim el 50% de l'avaluació continuada a algun curs passat.

L'avaluació de l' itinerari A consisteix en tres proves d'avaluació. Les tres proves d'avaluació són recuperables. Per aprovar l'assignatura a l'Avaluació Continuada (AC) cal obtenir una mitjana ponderada dels dos blocs 5 i, com a mínim, un 3 de cadascuna de les 3 proves d'avaluació, l'assignatura queda aprovada a l'AC ino cal anar a l'examen de recuperació.

 • Bloc 1 . (40% de la nota final) Si s'obté una nota igual o superior a 5 al primer parcial, la matèria del bloc 1 queda alliberada de l'examen de recuperació. Si la nota és inferior a 3 cal recuperar aquest bloc a l'examen de recuperació. Si la nota està entre 3 i 5 es pot compensar amb la del segon bloc.
 • Bloc 2 . (60% de la nota final) Consta de dues proves, una prova pràctica en Gretl que pondera un 20% i l'examen parcial que pondera un 40% a la nota final. Per aprovar el segon bloc és necessari obtenir un mínim de 3 a cadascuna de les dues proves d'avaluació d'aquest bloc. Si no s'arriba a alguna de les dues proves al 3, cal anar a l'examen de recuperació i recuperar la part suspesa. Si s'obté una nota igual o superior a 3 en les dues proves i la mitjana ponderada del bloc és igual o superior a 5, la matèria d'aquest bloc queda aprovada. Si la nota ponderada del bloc està entre 3 i 5 es pot compensar amb la del primer bloc (des que s'hagi obtingut una nota superior a 3 en aquests parcials).
 • L'examen extraordinariés un examen escrit que es realitza en el període d'avaluacióextraordinària. Té caràcter de recuperació als estudiants de l'itinerari A i B.

L'estudiant tindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cadascuna de les activitats avaluatives. La qualificació global es calcula tenint en compte pesos diferents per a les diferents formes d'avaluació. Es considera aprovat l'alumne que aconsegueixi una nota final mínima de 5. Un alumne serà considerat no presentat si es presenta a un nombre d'activitats corresponent a un percentatge igual o inferior a 35% de la qualificació final.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Qüestionaris tipus test
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Al llarg del curs, els estudiants han de resoldre de manera individualitzada un qüestionari de tipus test i auto-completar, d'unes 10-12 preguntes, en un temps aproximat d'1 hora i 15 minuts.

Criteris d'avaluació

Són fixats d'acord amb les competències requerides.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 3
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 3

Pràctiques avaluables
Modalitat Avaluació
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Els estudiants han de resoldre un cas pràctic durant el curs a l'aula d'informàtica sobre el model de regressió, que es realitzarà amb el programa Gretl. En entrar a l'aula, els estudiants tindran l'enunciat i les dades de la pràctica i la resolució d'aquesta s'ha de lliurar al final de la classe.

Criteris d'avaluació

Són fixats d'acord amb les competències requerides.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 3
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen parcial per avaluar els coneixements adquirits en el bloc 2 de l'assignatura. L'examen parcial també serà un qüestionari de tipus test i auto-completar, i tindrà una durada màxima de 2 hores.

Criteris d'avaluació

Són fixats d'acord amb les competències requerides.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 3
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 3

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es recomana la lectura del llibre de ANDERSON, SWEENEY i WILLIAMS (2001) per entendre millor els continguts vistos a classe. A més, les notes de classe estan basades en aquest llibre. El llibre de WOOLDRIDGE (2010) és molt recomanable per al segon bloc de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

ANDERSON, D. R., SWEENEY, D. J., y WILLIAMS, T. A. (2001). "Estadística para Administración y Economía". International Thomson, 10ª edició.

WOOLDRIDGE, J. M. (2010). "Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno". Thomson, 4ª edició.

Bibliografia complementària

ASHENFELTER, O., LEVINE, P. B. y ZIMMERMAN, D. J. (2006). "Statistics and Econometrics: Methods and Applications". Wiley.

GREENE, W. H. (2007). "Análisis Econométrico". Addison-Wesley/Prentice Hall, 6ª edició.

GUJARATI, D. (2009). "Econometría". McGraw-Hill, 5ª edició.

HILL, R. C., GRIFFITHS, W.E. y LIM, G. C. (2012). "Principles of Econometrics". Wiley, 4ª edició.

KENNEDY, P. (2003). "Introducción a la Econometría". Fondo de Cultura Económica.

MADDALA, G. S. (1992). "Introducción a la Econometría". Prentice Hall, 2ª edició.

NEWBOLD, P., CARLSON, W. y THORNE, B. (2009). "Estadística para los Negocios y la Economía". Addison-Wesley/Prentice Hall, 7ª edició.

NOVALES, A. (1996). "Estadística y Econometría". Mcgraw-Hill.