Escoltar

21103. Geografia Física General . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21103 - Geografia Física General
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Geografia - Primer curs
  • Grau d'Història - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miquel Grimalt Gelabert
miquel.grimaltmiquel.grimalt@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
María Consolación Genovart Rapado
maria.genovartmaria.genovart@uib.esuib.es
11:00h13:00h Dimarts 10/07/201905/10/2020 Despatx 42. Edifici Guillem Colom Casasnovas

Contextualització

L'assignatura Geografia Física General forma part dels continguts de les materies del mòdul troncal del grau en geografia, que agrupa les competències específiques de la titulació i que constitueix l'eix central de la geografia com a disciplina científica. La geografia física és una assignatura els continguts de la qual posteriorment s'ampliaran amb les assignatures obligatòries de temàtica ambiental incloses dins el mateix mòdul troncal als cursos posteriors del grau, més concretament amb: Climatologia (2n curs), Geomorfologia (2n curs), Hidrogeografia (3r curs) i Biogeografia (3r curs). El conjunt de totes elles conformen la matèria anomenada Geografia Física.

L'assignatura fa referència a l'estudi general i global dels principals elements de la Geografia del medi ambient, de les seves relacions internes i els seus elements significatius. Per tant inclou l'estudi del relleu, el clima, les aigües, la biosfera i el paisatge de manera integrada.

En cap moment els continguts deixen de banda la interacció entre l'espècie humana i el seu entonr físic, ja que vol conèixer la dinàmica elemental del medi ambient en que s'ha desenvolupat i es desenvolupa l'activitat antròpica, tot parant especial esment sobe el caràcter sistèmic tant d'aquest medi ambient com s'hi integra l'espècie humana.

D'entre els objectius generals del grau en geografia, l'assignatura principalment incideix en aconseguir els següents, tot tenint en compte que contribueix igualment a assolir la resta dels assenyalats en el titol de grau:

- Assegurar una formació generalista de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la Geografia, el seu desenvolupament epistemològic i els seus mètodes d'investigació.

- Interpretar la diversitat i la complexitat dels espais geogràfics (llocs, regions i localitzacions) i comprendre les interrelacions existents entre els fenòmens de caràcter medioabiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

-Generar sensibilitat, interès i compromís ètic per les problemàtiques ambientals, la gestió responsable i sostenible dels recursos i el seu repartiment amb equitat entre les poblacions.

Requisits

L'assignatura té un caràcter introductori dins el mòdul d'assignatures troncals i per tant no té requisits essencials ni recomanables

Competències

Específiques

  • Tenir capacitat per a conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i en l'entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d'una àmplia gama d'escales espacials.
  • Demostrar un coneixement global de la construcció de llocs i entorn fora de la pròpia i immediata experiència quotidiana i comprendre la manera en què un determinat lloc s'ha constituït i és permanentment renovat per processos físics, ambientals, biòtics, socials, històrics, econòmics i culturals.
  • Adquirir una consciència crítica de la importància de l'escala temporal als processos físics, humans i en les seves interaccions, i on com aquests operen a escala local, regional i mundial.

Genèriques

  • Demostrar posseir i comprendre coneixements fonamentals de la matèria geogràfica com a disciplina científica, de la seva evolució epistemològica i de la seva relació amb altres disciplines científiques, tot partint dels coneixements adquirits a l'educació secundària i fins a un nivell de garanteixi el coneixement de la vanguàrdia d'aquesta disciplina.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Geografia física
1.1 La Geografia Física

La Geogafía Física en el marc dels coneixements geogràfics. Subdivisions de la geografia física. Concepte i evolució.

1.2. La terra com a astre.

Breu origen i evolució de la Terra. Contextualització en el conjunt del sistema solar. Moviments com a astre. Efectes de la rotació i la translació.

2 Climatologia
2.1. Climatologia analítica

Estructura general i composició de l'atmosfera. Radiació solar i balanç d'energia. Temperatura. Humitat i precipitació. Estabilitat i inestabilitat. Pressió i vent.

2.2. Climatologia dinàmica

La circulació general atmosfèrica. Models de ciruclació global. Masses d'aire.

2.3. Zonificació i classificació climàtica

Sistemes de classificació climàtica. Balanços hídrics. Zonificació climàtica de la Terra.

3 Hidrologia
3.1 El cicle hidrològic

Descripció i elements del cicle hidrològic. L'aigua a la Terra. Reserves i fluxos de transferències.

3.2. Elements atmosfèrics del cicle hidrològic.

Evaporació, evapotranspiració i humitat atmosfèrica. Nebulositat i Precipitació. Mètodes i tècniques de mesura i anàlisi.

3.3. L'aigua al sòl i als vessants.

Correntia o escolament superficial i flux concentrat. Processos d'infiltració i aigües subterrànies.

3.4. Hidrologia fluvial i lacustre.

Moviment de l'aigua a canals fluvials i torrencials. Cabals i aportacions hídriques. L'hidrograma. Nocions de limnologia. Mesures i tècniques de mesura i anàlisi.

4 Geomorfologia
4.1. Estructura i materials de la superfície de la terra.

Composició de la Terra. L'escala geològica. Litologia, tectònia i modelat. La tectònica de plaques i la deriva continental. Les roques.

4.2. Geomorfologia estructural

Tipus de relleus estructurals. Relleus aclinals, monoclinals, plegats i fallats. Principals tipus de modelat condicionat a la litologia.

4.3. Geomorfologia dinàmica

Meteorització. Processos de vessants. Dinàmica fluvial, costanera i de vessants.

4.4. Geomorfologia climàtica.

Principals dominis morfoclimàtics.

5 Biogeografia i paisatges naturals
5.1. La Biogeografia.

Interrelació entre els essers vius i el medi. La distribució dels esser vius. Relacions tròfiques. Territori, recursos i dinàmiques poblacionals.

5.2 Els paisatges naturals.

Definició de paisatge natural. Els grans paisatges naturals de la Terra.

5.3. L'espècie humana i el medi natural

Modalitats de la intervenció humana a la natura. Conseqüències principals. L'espècie humana com element generador de modelat i de modificació de les dinàmiques naturals. Mesures de previsió i control.

Recursos naturals. Riscs ambientals. Impacte de les activitats antròpiques.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Finalitat: Comprende els coneixements bàsics de les diferents branques de la geografia física. Metodologia: A les classes teòriques el professor explica els continguts fonamentals de cada un dels blocs temàtics de l'assignatura. L'exposició es veurà reforçada amb la utilització de material de suport que es facilitarà a l'alumnat mitjançant el campus extens.

22
Classes pràctiques Sortides de camp Grup mitjà (M)

Finalitat: Reconeixement, anàlisi sumària i interpretació dels elements físics del paisatge. Metodologia: Sortides de camp amb presència del professor. Es realitzarà fins a un total de tres sortides de camp a àrees naturals amb característiques físiques contrastades i realitats paisatgístiques diverses. Durant la sortida es duran a terme activitats pràctiques tant de reconeixement com d'anàlisi i interpretació. Els continguts aniran coordinats amb els que s'hagin treballat específicament a les sessions de pràctiques d'aula i a les pràctiques de laboratori

14
Classes pràctiques Pràctiques d'aula Grup mitjà (M)

Finalitat: Aplicar els coneixement teòrics adquirits. Metodologia: Treball a l'aula de pràctiques en presència del professor. S'avaluacran tant a través de tècniques d'observació (asistencia, control de l'atenció, i participació) com també per l'entrega de les activitats pràctiques en els formats requerits.

4
Classes de laboratori Pràctiques de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Finalitat: Experimentació en gabinet dels continguts teòrics adquirits. Metodologia: Anàlisi de laboratori de mostres, informacions gràfiques i mesures duites a terme durant la sortida de camp.

3
Tutories ECTS Tutories ECTS Grup petit (P)

Seguiment del treball realitzat, resolució de dubtes.

0
Avaluació Exposició a classe Grup mitjà (M)

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides en les sortides de camp i pràctiques de gabinet. Metodologia: Exposició del treball realitzat sobre una sortida de camp.

0
Avaluació Prova escrita Grup gran (G)

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides al llarg de l'asignatura.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació de les unitats didàctiques

Completar la informació rebuda al lalrg de les classes de teoria mitjançant lectures i recerca bibliogràfica i de documentació individual.

50
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució d'exercicis i de problemes.

Individualment resoldre els exercicis i problemes plantejats al llarg de les classes i seminaris

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de seminaris o tallers.

Preparació prèvia i posterior de les sortides de camp. Preparació de l'informe-resum de les sortides de camp i la seva exposició a classe.

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació d'exàmens i/o exposicions

Preparació de la prova escrita d'avaluació de l'assignatura.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Comprende els coneixements bàsics de les diferents branques de la geografia física. Metodologia: A les classes teòriques el professor explica els continguts fonamentals de cada un dels blocs temàtics de l'assignatura. L'exposició es veurà reforçada amb la utilització de material de suport que es facilitarà a l'alumnat mitjançant el campus extens.

Criteris d'avaluació

Es tendrà en cmpte l'assistència a classes, l'actitud i la participació de l'alumnat.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Sortides de camp
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Reconeixement, anàlisi sumària i interpretació dels elements físics del paisatge. Metodologia: Sortides de camp amb presència del professor. Es realitzarà fins a un total de tres sortides de camp a àrees naturals amb característiques físiques contrastades i realitats paisatgístiques diverses. Durant la sortida es duran a terme activitats pràctiques tant de reconeixement com d'anàlisi i interpretació. Els continguts aniran coordinats amb els que s'hagin treballat específicament a les sessions de pràctiques d'aula i a les pràctiques de laboratori

Criteris d'avaluació

Es considera bàsica l'assistència a les sortides de camp, la participació en les tasques d'observació, interpretació i mesura, així com l'actitud.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Pràctiques d'aula
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Aplicar els coneixement teòrics adquirits. Metodologia: Treball a l'aula de pràctiques en presència del professor. S'avaluacran tant a través de tècniques d'observació (asistencia, control de l'atenció, i participació) com també per l'entrega de les activitats pràctiques en els formats requerits.

Criteris d'avaluació

Es tendrà en compte l'assistència a les sessions pràctiques, que es duguin a terme les tasques prèvies sol·licitades, així com l'aprofitament de temp disponible.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Pràctiques de laboratori
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Experimentació en gabinet dels continguts teòrics adquirits. Metodologia: Anàlisi de laboratori de mostres, informacions gràfiques i mesures duites a terme durant la sortida de camp.

Criteris d'avaluació

Es valorarà l'entrega de la memòria amb la informació en torn a les pràctiques duites a terme , així com l'assistència i participació a les mateixes

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Exposició a classe
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides en les sortides de camp i pràctiques de gabinet. Metodologia: Exposició del treball realitzat sobre una sortida de camp.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la qualitat formal de la presentació, l'adequació al temps disponible, la claretat expositiva i els continguts.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides al llarg de l'asignatura.

Criteris d'avaluació

Prova final de resposta breu. Es podrà recuperar una volta en el periode d'avaluació complementari

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Resolució d'exercicis i de problemes.
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Individualment resoldre els exercicis i problemes plantejats al llarg de les classes i seminaris

Criteris d'avaluació

Es valorarà la redacció d'un informe de pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Preparació de seminaris o tallers.
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Preparació prèvia i posterior de les sortides de camp. Preparació de l'informe-resum de les sortides de camp i la seva exposició a classe.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la confecció d'una memòria de les sortides de camp.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Preparació d'exàmens i/o exposicions
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Preparació de la prova escrita d'avaluació de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Rosselló, V., Panareda, J.M. i Pérez, A. (1994), Manual de Geografia Física, Universitat de València.

Strahler, A.N. i Strahler, A.H. (1994). Geografía Física. Omega, Barcelona

López Bermúdez, F., Rubio Recio, J.M. i Cuadrat, J.M. (1992). Geografía Física. Cátedra, Madrid.

Tarbuck; E.J. i Lutgens, F.K. (2013) Ciencias de la Tierra. Pearson. Madrid.

Bibliografia complementària

Martín Vide, J. (1991) :Fundamentos de climatología analítica, Síntesis, Madrid.

Muñoz Jiménez, J. (1992). Geomorfología General. Síntesis, Madrid.

Lomolino M.V., Riddle, B:R:, Whittaker, R.J. y Brown J.H (2010): Biogeography. Sinauer Asociates.