20751. Pràctiques Externes de Llengua i Lit. Catalanes . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20751 - Pràctiques Externes de Llengua i Lit. Catalanes
Grup Grup 1
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Joan Antoni Mesquida Cantallops
j.mesquidaj.mesquida@uib.esuib.es
10:00h11:00h Dimecres 12/09/201816/01/2019 Despatx CC08 Ramon Llull

Contextualització

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzades pels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i supervisades per la mateixa universitat.

L?objectiu és permetre a l?alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació i afavorir l?adquisició de competències que el preparin per a l?exercici d?activitats professionals que facilitin la seva ocupabilitat.

Requisits

Els requisits es regiran segons la normativa general de pràctiques externes curriculars de la UIB.

Essencials

Estar matriculat en qualsevol ensenyament impartit per la UIB o pels seus centres adscrits.

Estar matriculats a la titulació a la qual es trobin vinculades les seves competències bàsiques, genèriques o específiques.

Per a les pràctiques curriculars, l?estudiant haurà d?estar matriculat a l?assignatura corresponent i complir amb tots els requisits especificats al pla d?estudis.

Tant per a la realització de les pràctiques curriculars com extracurriculars, els estudiants no podran mantenir cap relació contractual amb l?empresa, institució o entitat pública o amb la pròpia UIB en la qual realitzaran les pràctiques, llevat que la normativa interna del centre responsable dels estudis fixi les condicions específiques per les quals aquesta norma no serà aplicable, i la Comissió Acadèmica de la UIB hi doni el vistiplau corresponent.

Els estudiants de qualsevol nacionalitat que realitzin estudis a la UIB a l?empara de qualsevol programa internacional o d?intercanvi tenen el mateix tractament que el que s?estableix en aquesta normativa per als estudiants de la UIB, llevat que la normativa o el conveni que reguli el programa disposi una altra cosa.

Competències

CB 2. Saber aplicar els coneixements a la feina o a la vocació d?una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar elaborant i defensant arguments i resolent problemes dins de l?àrea d?estudi.

Específiques

 • CE6. Tenir capacitat per interrelacionar els coneixements específics de la titulació amb els propis d?altres disciplines. CE7. Tenir capacitat per fer tasques d?assessorament i planificació i dinamització lingüística i cultural. CE8. Tenir capacitat per interpretar i redactar informes tècnics i documents acadèmics d?especialitat. CE9. Tenir capacitat per localitzar i emprar informació relativa a la disciplina en fons bibliogràfics documentals, en bases de dades i recursos d?Internet, així com d?utilitzar aplicacions informàtiques específiques.

Genèriques

 • CG1. Tenir capacitat per aprendre i treballar de manera autònoma i en equip. CG2. Tenir capacitat d?organització i planificació del treball personal i en equip. CG6. Tenir capacitat d?aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en l?àmbit professional. CG10. Tenir capacitat d?adaptar-se a diferents contextos professionals ajustant-se al marc legal i els principis ètics de la pràctica professional.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els convenis vigents són amb les entitats següents:

 • Servei Lingüístic UIB
 • Lleonard Muntaner editor
 • Obra Cultural Balear
 • Escola Municipal de Mallorquí
 • Cases Museu Llorenç Villalonga
 • Servei lingüístic Consell de Mallorca
 • Diari ARA Balears
 • SITIBSA (Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears), conveni en negociació
 • Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear
 • Institut d'Estudis Baleàrics

A partir dels convenis que es vagin signant, s'aniran ampliant aquestes entitats, a fi de poder oferir un ventall ampli de possibilitats.

També s'acceptaran propostes dels alumnes sobre entitats interessades a acollir-los en pràctiques.

Continguts temàtics

Pràctiques externes Objectius de la pràctica

Segons conveni

Metodologia docent

Segons conveni.

Volum de treball

Segons conveni.

La normativa general de pràctiques externes de la UIB en dóna els detalls generals.

Activitats de treball presencial (5,6 crèdits, 140 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Pràctiques externes Grup petit (P)

Segons conveni.

140

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (0,4 crèdits, 10 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Segons conveni.

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Segons conveni.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Segons conveni.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques externes
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Segons conveni.

Criteris d'avaluació

Lliurament d?una memòria final obligatòria, que haurà d?incorporar, com a mínim, els apartats següents:

 • Dades personals de l?estudiant.
 • Dades de l?entitat o del lloc on ha realitzat les pràctiques.
 • Descripció concreta i detallada de les tasques, dels treballs desenvolupats i de l?entitat o del lloc on ha estat assignat.
 • Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els seus estudis universitaris.
 • Relació dels problemes que s?hagin produït i del procediment seguit per resoldre?ls.
 • Identificació de les aportacions que, en matèria d?aprenentatge, han suposat les pràctiques.
 • Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

També es valoraran els informes dels tutors.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Segons conveni.

Bibliografia bàsica

Segons conveni. Normativa de pràctiques externes de la UIB. Normativa pròpia de pràctiques externes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB.

Bibliografia complementària

Segons conveni.

Altres recursos

Segons conveni.